Search
Close this search box.

Antidamping Vergisinde Ceza Uygulanması Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-114.01
Konu : Antidamping Vergisinde Ceza
Uygulanması

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 29.06.2020 tarihli ve 2020/2364-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, gümrük idarelerince geriye dönük olarak 3926.90.97.90.18 GTİP’inden yapılan ithalatta DKVMF muafiyet kodu girilmeden ADV beyan edilmediği gerekçesiyle ceza uygulandığı yönündeki üyelerinizden gelen şikâyetlerden bahsedilmektedir.

Söz konusu yazınızda belirtilen hususlar İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü nezdinde araştırılmıştır. Konuya ilişkin anılan Bölge Müdürlüğünden alınan 11.08.2020 tarihli ve 56481473 sayılı yazıda; 3926.90.97.90.18 GTİP‘te yer alan eşya için 02.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren DKVMF Muafiyet kodu, bu tarihten önce tescil olmuş beyannamelerde derç edilmemiş olsa da beyannamenin ilgili alanlarına (31 nolu “ticari” tanım başlıklı alana) beyanname muhteviyatı eşyaların “dokuma branda olmadığı” ya da beyannamenin 44 no’lu “açıklamalar” başlıklı alanına beyanname muhteviyatı eşyaların “2014/39 sayılı Tebliğ kapsamında olmadığı” bilgisinin beyan edilerek tescil alınması gerektiği, bu açıklamaların yapılmaması durumunda ise, sonradan kontrol ve belge kontrolü neticesinde beyanname eki faturadan eşyaların ilgili tebliğ kapsamında olmadığı tespit edildiği takdirde Dampinge Karşı Vergi alınmadan işlem tesis edilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce bildirilen çerçevenin dışında farklı bir uygulama yapıldığına ilişkin somut bilgi verilmesi halinde konuya ilişkin yeni bir değerlendirme yapılması mümkündür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-114.01
Konu : Antidamping Vergisinde Ceza
Uygulanması – İstanbul Gümrük
Müşavirleri Derneği Yazısı

İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nden alınan ve bir örneği ekte gönderilen 29.06.2020 tarihli ve 2020/2364-BU sayılı yazıda özetle, gümrük idarelerince geriye dönük olarak 3926.90.97.90.18 GTİP’inden yapılan ithalatta DKVMF muafiyet kodu girilmeden ADV beyan edilmediği gerekçesiyle ceza uygulandığı yönündeki üyelerinden gelen şikâyetlerden bahsedilmektedir.

BİLGE Sisteminde DKVMF muafiyet kodunun söz konusu GTİP için 02.01.2020 tarihi itibariyle tanımlı olduğu anlaşılmış olup. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin mezkur yazısında belirtilen hususların araştırılarak, konuya ilişkin Bölge Müdürlüğünüz görüşlerinin bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: 1 yazı.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 12643810-165.02
Konu :Antidamping Vergisinde Ceza
Uygulamaları

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 01.07.2020 tarih. 55482150 sayılı yazıları.

İlgi’de kayıtlı yazılarında, Makamlarının kayıtlarına 29.06.2020 tarihinde giren İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 2020/2364-BU sayılı dilekçesinde; Gümrük idarelerince geriye dönük olarak 3926.90.97.90.18 GTİP’ inden yapılan ithalatta DKVMF muafiyet kodu girilmeden ADV beyan edilmediği gerekçesiyle ceza uygulandığı yönündeki üyelerinden gelen şikâyetlerden bahsedildiği, BİLGE Sisteminde DKVMF muafiyet kodunun söz konusu GTİP için 02.01.2020 tarihi itibariyle tanımlı olduğu, bu sebeple, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin mezkûr yazısında belirtilen hususların araştırılarak, konuya ilişkin Bölge Müdürlüğümüz görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir.

Malumları olduğu üzere;

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60. maddesi:

1. Yazılı beyan, 4 üncü fıkrada belirtilen beyanname ile yapılır. Bu beyannamenin eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün bilgileri ihtiva etmesi ve imzalanması gerekir…

2 a) Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün belgeler beyannameye eklenir. ” hükmünü amirdir.

Makamlarının 27.12.2019 tarih, 50808869 sayılı yazısında;

‘”Gümrük Yönetmeliği’nin 113 üncü maddesinde sistem tarafından hesaplanan vergilerin yol gösterici mahiyetle olduğu hüküm altına alındığı, bu çerçevede, BİLGE sisteminde sistem tarafından hesaplanan vergiler referans amaçlı olarak yükümlüye gelmekte ve yükümlü kendi beyanını sistem üzerinde oluşturduğu,

Dampinge Karşı Vergi uygulamalarına yönelik Tebliğlerin bir kısmında önlemlerin GTİP kapsamı bütün eşya için değil de “yalnız”, ’’hariç” gibi v.s. tanımlamalarla nitelikleri belirlenen eşya bazında uygulanıyor olmasından dolayı eşyası Antidamping Vergisine tabi olmayan yükümlülerce ilgili GTİP’e tanımlanan Antidamping Vergisi yükümlü tarafından silinmekte bu durumda gerçekte olmadığı halde sistemin hesapladığı vergi ile beyan edilen vergi arasında farklılık ortaya çıkardığı,

Bu durumun önlenebilmesini teminen BİLGE Sisteminde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapıldığı,

1- Antidamping Vergisine tabi GTİP’lerden yapılacak ithalatlarda yükümlülerce sistem üzerinde Antidamping Vergisi için gerekli bütün veri girişleri yapılacağı,

2- Eşyaları antidamping vergisine tabi eşya ile aynı GTİP’te yer almasına rağmen antidamping vergisine tabi olmayan bir eşya ise kalem ekranında muafiyetler alanında DKVMF Muafiyet kodunu seçebileceği,

3- Bu durumda Bilge Sisteminde Antidamping Vergisi hesaplanmayacağı,

4- DKVMF Muafiyet kodu seçildiği zaman muayene ile görevli memura “Dikkat! Yükümlü tarafından beyannamenin kaleminde/kalemlerinde muafiyet kodu seçilmiştir. İlgili belge ve bilgileri kontrol ediniz” şeklinde uyarı mesajı geleceği,

5- Beyannamenin incelenmesi esnasında DKVMF muafiyet kodunun uygun olarak seçilip seçilmediğinin muayene ile görevli memur tarafından tetkik edilmesi gerektiği… ” talimatlandırılmıştır.

Belirtilen durum muvacehesinde;

3926.90.97.90.18 GTİP‘te yer alan eşya için 02.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren DKVMF Muafiyet kodu, bu tarihten önce tescil olmuş beyannamelerde derç edilmemiş olsa da beyannamenin ilgili alanlarına (31 nolu “ticari” tanım başlıklı alana) beyanname muhteviyatı eşyaların “dokuma branda olmadığı” ya da beyannamenin 44 no’lu “açıklamalar” başlıklı alanına beyanname muhteviyatı eşyaların “2014/39 sayılı Tebliğ kapsamında olmadığı” bilgisinin beyan edilerek tescil alınması gerektiği, bu açıklamaların yapılmaması durumunda ise, sonradan kontrol ve belge kontrolü neticesinde beyanname eki faturadan eşyaların ilgili tebliğ kapsamında olmadığının tespit edildiği takdirde Dampinge Karşı Vergi alınmadan işlem tesis edilmesinin uygun olacağı Bölge Müdürlüğümüzce mütalaa edilmektedir.

Takdir ve tensiplerine arz ederim.

Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top