Search
Close this search box.

Antrepo İşleticilerince Verilecek Götürü Teminat Sistemi Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-157.02.01
Konu : Antrepo İşleticilerince Verilecek Götürü Teminat Sisteminin
Yürürlük Tarihi ve Uygulamaya İlişkin Örnek Hesaplamalar

05.11.2020/58677115
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza, 30/9/2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde Gümrük Yönetmeliğinin 527 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan m2 ve m3 hesaplarının nasıl yapılacağına ilişkin sorular intikal ettirilmektedir.

Bilindiği gibi, 30/9/2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 31/10/2020 tarihli, 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik uyarınca mezkur Yönetmelik hükümleri, 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu bağlamda, Gümrük Yönetmeliğinin;

526/2 maddesindeki; “Teminat, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi 493 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca toplu teminat ya da 527 nci madde uyarınca antrepo işleticileri tarafından götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebilir. Ancak akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için 527 nci madde hükümleri uygulanmaz.”,

527/2 maddesindeki; “Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

a) 1.000 m2 veya 2.000 m3‘e kadar olanlar için 1.000.000 TL,

 b) 1.000 m2’den sonraki her 1.000 m2 için 500.000 TL (1.000 m2’nin altındaki artışlar 1.000 m2’ye tamamlanır),

 c) 2.000 m3’den sonraki her 2.000 m3 için 500.000 TL (2.000 m3’ün altındaki artışlar 2.000 m3’e tamamlanır),

 ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.”,

527/4 maddesindeki; “Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

527/5 maddesindeki; “Antrepo işleticilerince yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve üzeri olduğu durumda, ikinci fıkra uyarınca hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75 ’i kadar yaygın götürü teminat verilebilir.

Hükümleri çerçevesinde;

– Sadece dökme eşyanın depolandığı silo, tank tipi antrepolarda, m3;

– Kapalı ve/veya açık alan ihtiva eden antrepolarda, m2;

– Hem kapalı ve/veya açık alan hem de silo, tank ihtiva eden antrepolarda ise hem m2 hem de m3

Birimleri dikkate alınarak hesaplama yapılacak olup bu kapsamda, antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin örnek hesaplamalar ekte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
Örnek Hesaplamalar

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 527. MADDESİNE AİT ÖRNEK HESAPLAMALAR

1) Götürü Teminata İlişkin Örnek Hesaplamalar

Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 maddesi uyarınca antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

a) 1.000 m2 veya 2.000 m3‘e kadar olanlar için 1.000.000 TL,

b) 1.000 m2’den sonraki her 1.000 m2 için 500.000 TL (1.000 m2’nin altındaki artışlar 1.000 m2’ye tamamlanır),

c) 2.000 m3’den sonraki her 2.000 m3 için 500.000 TL (2.000 m3’ün altındaki artışlar 2.000 m3’e tamamlanır),

ç)  Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 maddesine göre hazırlanan götürü teminat tutarlarını gösteren tabloya ekte yer verilmiştir.

Söz konusu yönetmelik hükmü çerçevesinde antrepo işleticilerince verilecek teminat tutarlarının hesaplanmasında yol gösterici nitelikte olmak üzere ekteki tablo dikkate alınarak hazırlanan örnek hesaplamalar aşağıda yer almaktadır.

Örnek 1: Bir antrepo işleticisinin 51.500 m3 ’lük silo, tank tipi bir antreposu var ise 13.500.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 2: Bir antrepo işleticisinin 18.200 m2 ’lik alana sahip bir antreposu var ise 10.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 3: Bir antrepo işleticisinin 12.002 m2 ’lik alana sahip bir antreposu var ise 7.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 4: Bir antrepo işleticisinin 33.900 m3 ’lik silo, tank tipi bir antreposu var ise 9.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 5: Bir antrepo işleticisinin 40.000 m2 ’lik alana sahip bir antreposu var ise 20.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 6: Bir antrepo işleticisinin 5.000 m2 ’lik alana sahip ve aynı zamanda 50.000 m3 ’lük silo da ihtiva eden bir antreposu var ise alan ve hacim değerlerine tekabül eden götürü teminat tutarları olan 3.000.000 TL ve 13.000.000 TL’nin toplanması ile elde edilen 16.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 7: Bir antrepo işleticisinin 20.000 m2 ‘lik alana sahip ve aynı zamanda 37.000 m3 ‘lük tank da ihtiva eden bir antreposu var ise 10.500.000 + 10.000.000 = 20.500.000 TL tutarından teminat hesaplanması gerekmekle birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 maddesinin ç bendine göre götürü teminat tutarı 20.000.000 TL ‘yi aşamayacağından antrepo işleticisince 20.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

2) Yaygın Götürü Teminata İlişkin Örnek Hesaplamalar

Yaygın götürü teminat ile ilgili işlemler Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilmiştir:

“(4) Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

(5) Antrepo işleticilerince yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve üzeri olduğu durumda, ikinci fıkra uyarınca hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75’i kadar yaygın götürü teminat verilebilir.

(6) Yaygın götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili bölge müdürlüğüne yapılır. Yaygın götürü teminat kullanılması talep edilen antrepoların, birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğü denetiminde olması halinde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması halinde antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır. İşlemler ilgili bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır.”

Söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde antrepo işleticilerince verilecek yaygın götürü teminat tutarlarının hesaplanmasında yol gösterici nitelikte olmak üzere ekteki tablo dikkate alınarak hazırlanan örnek hesaplamalar aşağıda yer almaktadır.

Örnek 1: Bir antrepo işleticisinin farklı gümrüklere bağlı 11.000, 8.700 ve 6.250 m2 büyüklüklerinde 3 antreposu bulunuyor. Antrepo işleticisi Yönetmeliğin 527/4 maddesi kapsamında yaygın götürü teminat verebilir. Bu durumda Yönetmeliğin 527/6 maddesinde belirtildiği şekilde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması halinde antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

Ekteki tabloda; 11.000, 8.700 ve 6.250 m2 büyüklüklerindeki antrepolar için sırasıyla 6.000.000, 5.000.000 ve 4.000.000 TL götürü teminat tutarları belirtilmiştir. Söz konusu tutarlar toplandığında 15.000.000 TL yaygın götürü teminat verilmesi gerekir. Antrepo işleticisi, 15.000.000 TL tutarında yaygın götürü teminat vermesi halinde her 3 antreposu için de götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 2: Bir antrepo işleticisinin farklı gümrüklere bağlı 41.000, 39.000, 10.000, 7.000, 5.000 ve 3.400 m2 büyüklüklerinde 6 antreposu bulunuyor. Antrepo işleticisi Yönetmeliğin 527/5 maddesi kapsamında hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75’i kadar yaygın götürü teminat verilebilir. Bu durumda Yönetmeliğin 527/6 maddesinde belirtildiği şekilde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması halinde antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

Ekteki tabloda hesaplamalar belirtilmiştir. Söz konusu tabloda; 41.000, 39.000, 10.000, 7.000, 5.000 ve 3.400 m2 büyüklüklerindeki antrepolar için sırasıyla 20.000.000, 20.000.000, 5.500.000, 4.000.000, 3.000.000 ve 2.500.000 TL götürü teminat tutarı belirtilmiştir. Söz konusu toplam tutar 55.000.000 TL’dir. Toplam tutarın %75’i olan 41.250.000 TL yaygın götürü teminat verilmesi gerekir. Antrepo işleticisi, 41.250.000 TL tutarında yaygın götürü teminat vermesi halinde 6 antreposunun her biri için götürü teminattan yararlanabilir.

EK: Götürü Teminat Tutarlarını Gösteren Tablo

metrekare (m2 )

metreküp (m3 )

Götürü Teminat Tutarı (TL)

1000 m2 ‘ye kadar

2000 m3 ‘e kadar

1.000.000

1001-2000

2001-4000

1.500.000

2001-3000

4001-6000

2.000.000

3001-4000

6001-8000

2.500.000

4001-5000

8001-10.000

3.000.000

5001-6000

10.001-12.000

3.500.000

6001-7000

12.001-14.000

4.000.000

7001-8000

14.001-16.000

4.500.000

8001-9000

16.001-18.000

5.000.000

9001-10.000

18.001-20.000

5.500.000

10.001-11.000

20.001-22.000

6.000.000

11.001-12.000

22.001-24.000

6.500.000

12.001-13.000

24.001-26.000

7.000.000

13.001-14.000

26.001-28.000

7.500.000

14.001-15.000

28.001-30.000

8.000.000

15.001-16.000

30.001-32.000

8.500.000

16.001-17.000

32.001-34.000

9.000.000

17.001-18.000

34.001-36.000

9.500.000

18.001-19.000

36.001-38.000

10.000.000

19.001-20.000

38.001-40.000

10.500.000

20.001-21.000

40.001-42.000

11.000.000

21.001-22.000

42.001-44.000

11.500.000

22.001-23.000

44.001-46.000

12.000.000

23.001-24.000

46.001-48.000

12.500.000

24.001-25.000

48.001-50.000

13.000.000

25.001-26.000

50.001-52.000

13.500.000

26.001-27.000

52.001-54.000

14.000.000

27.001-28.000

54.001-56.000

14.500.000

28.001-29.000

56.001-58.000

15.000.000

29.001-30.000

58.001-60.000

15.500.000

30.001-31.000

60.001-62.000

16.000.000

31.001-32.000

62.001-64.000

16.500.000

32.001-33.000

64.001-66.000

17.000.000

33.001-34.000

66.001-68.000

17.500.000

34.001-35.000

68.001-70.000

18.000.000

35.001-36.000

70.001-72.000

18.500.000

36.001-37.000

72.001-74.000

19.000.000

37.001-38.000

74.001-76.000

19.500.000

38.001 ve üstü 76.001 ve üstü

20.000.000

 

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top