Search
Close this search box.

Antrepoda Eşya Devri – 06.07.2012

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-131.01.99.01.562
Konu : Antrepoda Eşya Devri

06.07.2012/14856
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği gibi, 12.06.2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin “Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri”ne ilişkin 333 üncü maddesinde düzenleme yapılmış ve solvent ve baz yağın gümrük antrepolarında satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte, mezkur değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi akabinde Bakanlığımıza, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile devir işlemleri için faturası düzenlenmiş veya henüz devir kararı alınmamış antrepoda mevcut olan eşya ile ilgili olarak tedarikçi, sanayici ve antrepo işleticileri tarafından ekonomik faaliyetlerinin sekteye uğradığı ve yeni düzenlemenin iş planlarında öngörülemeyen bir durum olduğu belirtilerek bu gibi durumların Gümrük Yönetmeliğinin değişmeden önceki hükümleri doğrultusunda tamamlanmasının talep edildiği yönünde bilgiler intikal etmiştir.

Konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde, sanayici ve ticaret erbabının planlanmış ekonomik ve ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve faaliyetlerin yeni düzenleme çerçevesinde planlanmasına kadarki süreçte ülkemiz sanayi üretiminin olumsuz etkilenmemesini teminen, Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12.06.2012 tarihinden önce devir işlemine ilişkin faturası veya noter onaylı sözleşmesi tanzim edilmiş eşyanın işlemlerinin, 20/7/2012 tarihi mesai bitimine kadar gümrük idaresine başvurulması ve idarece de söz konusu tarihe kadar devir kararı alınması koşuluyla Gümrük Yönetmeliğinin değişiklik öncesi hükümleri çerçevesinde tamamlanması Bakanlık Makamının 05.07.2012 tarih ve 2012/61 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Genel Md. Yrd.

DAĞITIM: 
Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara,
Ege, Batı Marmara, Uludağ, GAP, İstanbul
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top