Search
Close this search box.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Yönetmelik K. No 1055

Kaydet
Kapat

10.05.2019 Tarihli ve 30770 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1055

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe konulmasına, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

9 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

MADDE 121/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve İdari İşler Başkan Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterleri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarları ve Savunma Sanayii Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ile Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık Müsteşarı” ibaresi “Bakan Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir. “Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi kapsamındaki kişilere görevleri sona ermeleri halinde (ihraç, ayrılma hariç) kalan süreleri kadar ruhsat verilir.”

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (1), (2) (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ve Bakan Yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,”

  1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olanlara,
  2. Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
  3. Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, başdanışmanı, danışmanı, idari işler başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı ve idari işler başkanı özel kalem müdürüne, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticilerine, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanlarına, bu görevlerde bulunmuş olanlara; TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlıklar özel kalem müdürlerine, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve merkezi yönetim kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, başsavcı, savcı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,”

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “k) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürlüğü, başdanışmanlığı, danışmanlığı ve genel müdürlük görevlerinde bulunmuş olanlara”

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yayımı tarihinde Cumhurbaşkanlığı, birim başkanları, genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği özel kalem müdürü görevinde bulunmuş olanlar, müsteşarlık görevinde bulunmuş olanlar ile 6136 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde sayılan kamu görevlilerinin elde ettiği haklar saklıdır.”

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

GTİP 93.01-93.07 (Silah Mühimmat Aksam Parça) İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top