Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1045

10.05.2019 Tarihli 30770 Sayılı Resmi Gazete

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 1045
DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
Ekli “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
9 Mayıs 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
MADDE 1– 13/10/1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın 11 inci maddesinin (A) fıkrasının (11) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“11- 41.01-41.02 ve 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %20’si karşılığı TL.”
MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

image_pdfimage_print