T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

31.12.2020

Sayı : 18330076/010.06/282390
Konu : Atık İthalatı

GENELGE
2020/29

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu’na ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu genelge, 9/8/1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2/4/2015 tarih ve 298314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, 12/7/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği-ÜGD hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Hesabı
Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Düzenlenmesi

Madde 3 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği EK-1 listesinde yer alan atıkların ithalatı, Bakanlığımızdan alınan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip sanayiciler tarafından gerçekleştirilebilir.

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından Kapasite Raporu, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, bir önceki yıla ait GTİP bazlı ithalat rakamlarını içeren gerçekleşme tablosu ve Döner Sermaye Birim Fiyat Listesinde yer alan belge bedeline dair dekont ile birlikte Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvuru yapılır. Başvurularda ithal edilecek her Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon -GTİP numarası ayrı ayrı belirtilir.

(3) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, sanayiciye ait Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi geçerlilik tarihi de göz önünde bulundurularak, takvim yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenir. Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi başvurularında Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi/belge istenebilir.

(4) Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt belgesinin yenilenmesinin gerekmesi durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeniden müracaat edilir.

(5) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 4 üncü madde birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında ve 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan maddelerin ithalatında aranmaz. Ancak, ithal edilen maddeleri kendi tesislerinde işlemekle yükümlüdürler. Tesislerinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yâda tüzel kişiye devredilmesi durumunda 8 inci maddede belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

(6) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, serbest bölgede oluşan atıkların ithalatında aranmaz. Serbest bölgede oluşan atıkların yönetimi Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 10 uncu maddesi kapsamında yürütülür.

Kota Hesabı

Madde 4 – (1) Kota hesabı, Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine esas Kapasite Raporu üzerinden yapılır.

(2) Kota, yurtiçi toplanma oranlarının arttırılması amacıyla, Kapasite Raporunda belirtilen yıllık tesis atık tüketim kapasitesinin %50’si oranında hesaplanır.

(3) Takip eden yıllarda Kota Hesabı, yurtiçi atık toplanma oranları da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir.

(4) Yıl içerisinde kapasite artışına bağlı atık ithalatçısı kayıt belgesi ve kota güncellemesi yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Yükümlükleri

Madde 5 – (1) Sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce atık ithalatına ilişkin belge kontrolü ve gümrük idaresinde fiziki muayene yapmakla,

(2) Denetimler neticesinde uygun bulunan başvuruları Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden onaylamakla,

(3) Onaylanan başvurulara ilişkin onay yazısını, kota takibi için atığı ithal eden fabrikanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne göndermekle,

(4) Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinde yer alan Kota Takip Ekranından, ithalat başvurusunda bulunan firmaların kalan kolalarını kontrol etmekle,

(5) İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçleri, tesisin çevre izin ve lisans kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığı, ithal edilen atıkların geri kazanımını yapacak teknik şartları sağlayıp sağlamadığını (fabrikanın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce) takip etmekle,

yükümlüdür.

Atık İthalatçısının Yükümlülükleri

Madde 6 – (1) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi almak için Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurmakla,

(2) Uygunluk Yazısı almak için, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler ve Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ile birlikte sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapmakla,

(3) İl Müdürlüklerine yapılan uygunluk yazısı başvurularında, her sevkiyata ilişkin Genelge Ek-3’te yer alan formu doldurmakla,

(4) İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren bilgi ve belgeleri ve Ek-2’de bulunan Yıllık İthalat Gerçekleşme Raporunu belirtilen formada düzenleyerek, kayıt belgesi yenileme müracaatlarında Bakanlığa iletmekle,

(5) İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren bilgi ve belgeleri 3 aylık dönemlerde Bakanlığa iletmekle,

(6) Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aşmayacak şekilde ithalat yapmakla, kota miktarını ayrıca takip etmekle,

(7) Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinde yer alan Kota Takip Ekranından, kalan kotalarını kontrol etmekle,

yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Uygun Bulunmayan Atıkların Durumu

Madde 7 – (1) Uygun bulunmayan atık, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir.

Müeyyideler

Madde 8 – (1) Bu genelgeye aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği hükümleri ile 11/8/1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) İthalatçının Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aştığının tespit edilmesi durumunda; tespit yapılan sene için yılsonuna kadar atık ithalatçısı kayıt belgesi iptal edilir ve yıl sonuna kadar atık ithalatı uygunluk belge başvuruları kabul edilmez, birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanır. Entegre Çevre Bilgi Sisteminden atık ithalatçısı kayıt belgesi bloke edilir ve bir sonraki sene için kota hesaplamasında, kota oranının %10‘u kadar daha az kota hesaplaması yapılır.

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler tarafından ithal edilen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ Ek-l’deki listede yer alan atıkların ithalata konu edilen geri kazanım tesisinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yâda tüzel kişiye devredilmesi yasaktır. Tespiti durumunda birinci fıkrada belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

(4) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi kapsamında ithalatı gerçekleştirilen atıklara uygunluk belgesi düzenlenmesi aşamasında, ithalata konu bütün bilgi ve belgelerin uygunluk belgesi hazırlanacak firmaya ait olması zorunludur. Tespiti durumunda birinci fıkrada belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

Geçici Madde-1

03.03.2020 tarih 2020/22 sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde-2

Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithalinde eski belgelerinin geçerliliği devam eder. Ancak ithal edilen miktar 2021 yılı kotasından düşürülür.

Yürürlük

Bu Genelge 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Uygulamaların yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeyecek şekilde ve titizlikle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Murat KURUM
Bakan

Ekler:
EK-1: Kayıt Belgesi ve Kota Formu (2 syf)
EK-2: Gerçekleşme Tablosu (1 syf)
EK-3: Atık Sevkiyatına İlişkin Bilgilendirme Formu (1 syf)

DAĞITIM:

Gereği
– 81 İl Valiliğine
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Bilgi
-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
-Ticaret Bakanlığı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası ve Ekleri İçin Link’e Tıklayınız.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikBirleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında
Sonraki İçerikİthalatta Gözetim Uygulanması Tebliğ 2006/11 Ek