image_pdfimage_print

14.07.2021 Tarihli 31541 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4275

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

13 Temmuz 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

(2) Ekli tabloda tanımı belirtilen eşyanın GTP’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2- (1) Ekli tabloda tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta bu tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

NoG.T.P.Eşyanın TanımıBirimMiktarıGümrük Vergisi %
19503.00.75 *Aşağıdaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartları:
– plastikten yapılmış bir gövde,
– ön tarafında voltaj kontrolü sağlayan bir potansiyometre,
– komutları iletmek için devre kartlarına bağlı renkli kablolar
oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılmaya mahsus (a).
KG675.000 0
29503.00.95*Aşağıdaki özelliklere sahip ses mekanizması:
– plastikten yapılmış bir gövde(genellikle ten renginde),
– gövdenin üst kısmında hoparlör delikleri,
– gövdenin altında bir yalıtım şeridi,
– yalıtım şeridi çıkarıldıktan sonra gövdenin üst kısmına bastırılarak çalışan bir mekanizma,
– düğmeye basıldığında çalan önceden yüklenmiş sesler oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılmaya mahsus(a).

KG

 600.0000

(a) : Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
* Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print