Search
Close this search box.

Franchise Ücreti Stopaj ve KKDF Kesintisi

Kaydet
Kapat

İthalata İlişkin Ödenen Franchise Ücreti İle Stopaj Vergisi Üzerinden KKDF Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “İthalata İlişkin Ödenen Franchise Ücreti İle Stopaj Vergisi Üzerinden KKDF Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı” hakkındaki yazısında;

İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanız tarafından Fransa’da mukim … firmasına fikri mülkiyet hakları lisans sözleşmesi kapsamında ödenecek franchaise ücretinin taraflar arasındaki anlaşma gereği stopaj vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden transfer edildiği ve anılan verginin firmanızca vergi dairesine ödendiği; diğer taraftan, stopaj vergisi tutarının yurt dışına transfer edilmemesi nedeniyle bu tutarın vadeli ithalat kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğinin düşünüldüğü belirtilerek, stopaj vergisi üzerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edilmesi ve söz konusu ödemeye ilişkin olarak bankalarca düzenlenen Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İthalat tutarının tamamının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ilgili gümrük idaresine tevsik edilememesi halinde ise transferi tevsik edilemeyen ithalat tutarı üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Buna göre, KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük
yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiği Transfer Bildirim Formu ile gümrük idarelerine tevsik edilmelidir.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13/2/2013 tarihli ve 2013/6 sayılı Genelgesinin 5 inci fıkrasında, istisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden sonra istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması durumunda KKDF kesintisi yapılacağı belirtilmektedir.

Buna göre, firmanız tarafından Fransa’da mukim …firmasına fikri mülkiyet hakları lisans sözleşmesi kapsamında ödediğiniz franchise ücretinin istisnai kıymet yoluyla beyan edilmesi halinde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden önce yurt dışına transfer edilen franchaise ücretinin stopaj vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bununla birlikte, franchise ücreti üzerinden keserek sorumlu sıfatıyla ödemeniz gereken stopaj vergisine ilişkin kısmın da tamamlayıcı beyanın verilmesi gerektiği süreden önce ilgili vergi dairesine yatırılması halinde, bu tutar üzerinden de fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top