Search
Close this search box.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Mevzuatı

Kaydet
Kapat

     KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU MEVZUATI     

4684 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU İLE İLGİLİ KARARLAR

88/12944 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

2003/6660 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

2004/7668 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

2009/14803 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

2010/974 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

2011/2304 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ VE BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ KARAR

2011/2519 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

2014/6852 SAYILI VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

2015/7511 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

2017/10640 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ HAKKINDA KARAR

2017/11176 SAYILI  TÜTÜN FONU TUTARLARI, KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANLARI VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR


Kanun Sayısı 4684 Kanun Tarihi 20.06.2001

03.07.2001 Tarihli 24451 Sayılı Resmi Gazete  

4684 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

GEÇİCİ MADDE 3.- a) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintileri, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve doğrudan genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir. Kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya onbeş puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu kesintiler vergi kanunlarındaki tahakkuk ve tahsilat hükümlerine göre takip edilir. (31.12.2004 tarihli, 25687 3.Mükerrer Sayılı R.G ile yayımlanan 5281 s.k. ile değişik)

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan ihtisas kredilerine ödenmesi gereken destekleme primleri nedeniyle bankalara ödenmemiş birikmiş borçlar, Hazinenin görev zararı borcu olarak kabul edilir ve bu borçların tasfiyesine ilişkin hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

MADDE 25.- Bu Kanunun;

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer.

MADDE 26.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Karar Sayısı 88/12944 Karar Tarihi 12.05.1988

06.07.1998 Tarihli 19835 Sayılı Resmi Gazete 

88/12944 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR

Karar No. 88/12944

Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar” ile “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında Karar’a Bir Madde Eklenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi’nin 6/5/1988 tarihli ve 5396/14995 sayılı Karar’ı ve Yüksek Planlama Kurulu’nun 12/5/1988 tarihli ve 43 sayılı raporu üzerine, 1211 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin, II numaralı paragrafının b, c bendlerine ve 3182 sayılı Kanunun 37 inci ve 40 ıncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/5/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar

 Amaç

Madde 1 – Kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımların yönlendirilebilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 1211 sayılı Kanunun 3098 sayılı Kanunla değişik 40 ıncı madde II-b, c fıkralarına dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu” kurulmuştur.

Kapsam

Madde 2 – Bu Kararın kapsamına, teşviki öngörülen yatırımlar ile ihtisas kredileri girer.

Fon’un Kaynakları

Madde 3 – Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’nun kaynaklarını:

a) aa- Bankalarca kullandırılan

– Tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla mal ve hizmet alımları dolayısıyla açılmış olan krediler) … % 15 (10.2010 tarihli .2010/974 s.BKK ile değişik)

– Diğer kredilerde………………………………………… % 0 (07.2004 tarihli, 25537 sayılı R.G.ile yayımlanan 2004-7633 sayılı BKK ile değişik)

ab- Finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde…. % 10

b) Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde….. % 4

c) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde .. % 6 (01.01.2013 itibariyle 2012/4116BKK 11.Maddesi) (2017/9973 s.BKK ile yeniden belirlenmiştir)

d) Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta … % 6 (Uygulamadaki Karar 2011/2304 ile değişik)

oranında yatırılacak tutar.

İhracatın, (İhracatı teşvik belgesi ve vergi resim ve harç istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler dahil) finansmanı amacıyla kullanılan krediler ve ihracatı teşvik belgesi ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatta yukarıdaki oranlar % 0 olarak uygulanır.

e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği kanuni karşılık oranları ile diğer rasyoları eksik tesis eden bankalara tahakkuk ettirdiği cezai faizler,

f) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu’ndan yapılacak aktarmalar,

g) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Para ve Kredi Kurulu Kararı ile yapılacak aktarmalar,

h) 84/8860 sayılı Karar ile kurulan Fon’un devreden bakiyesi,

ı)Değişken faizli mevduat uygulamasına ilişkin tebliğlerde Fon’a aktarılması öngörülen faiz tutarı,

j) Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası’na kullandırılan kredilere ait faiz tutarı, oluşturur.

Fon kesintileri, Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden, dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden, tahakkuk ettirilen faizlere ek olarak; döviz kredilerinde ve vadeli ithalatta ise kredi tutarı üzerinden hesaplanır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yukarıda belirtilen oranları artırmaya veya eksiltmeye ve uygulama esas ve şartlarını belirlemeye yetkilidir.

Fon’a Kesinti Yapılmayacak Krediler

Madde 4 – Aşağıda belirtilen kredilerden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na kesinti yapılmaz.

1) T.C. Ziraat Bankası (Teşvik Belgesiz, orta ve uzun vadeli tarımsal sanayi kredileri hariç) ve T. Halk Bankası’nca kullandırılan ihtisas kredileri ile T. Kalkınma Bankası tarafından doğrudan veya ticari bankalar aracılığı ile kullandırılan turizm ihtisas kredileri,

2) Konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri,

3) Yurt içi bankalararası krediler ile bankaların finansman şirketlerine kullandırdığı krediler,

4) Kredilerin, Hazine kaynaklı fonlar dahil, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Kararname, Tebliğ ve Yönetmelik gibi çeşitli mevzuat hükümlerine göre kurulan fonlardan kullandırılan kısmı,

5) Kanuni ve idari takibe alınan krediler,

6) Bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere açılacak krediler,

7) Kurucu bankalarca yatırım fonlarına verilen avanslar,

8) Yurt dışındaki işlerle ilgili olarak yurt içindeki bankalardan veya yurt dışından alınacak döviz kredileri,

9) Petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday, arpa ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemleri,

10) İlgili Kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşlar ile Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aldığı kredi ve ithalat işlemleri,

11) C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kullandıkları krediler ve ithalat işlemleri (Müessese, teşebbüs ve iştirakleri hariç),

12) Bağlı muamele veya takas,

13) Bankalarca yapılan vadeli ihracat alacakları ile ilgili iskonto işlemlerinden senetleri reeskonta kabul edilenler,

14) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat ve bu belge kapsamında kullanılan 2 yıldan uzun vadeli krediler,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yukarıda belirtilen Fon’a kesinti yapılmayacak kredilerin kapsamını genişletmeye veya daraltmaya yetkilidir.

Fon Kesintilerinin ve Fon’dan Kullandırılan Kredilerin Fon’a Yatırılma Süresi ve Sorumluluk

Madde 5 – Bankalar, özel finans kurumları ve finansman şirketleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanacak tebliğlerde belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirdikleri fon kesintileri ile vadeli ithalatta tahsil ettikleri fon kesintilerini tahakkuk veya tahsilatı izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar Fon’a yatırmak zorundadırlar.

Gümrük idarelerince yapılan fon tahsilatları haftalık olarak Fon’a aktarılır.

T. Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası kendilerine Fon’dan kullandırılan kredilerin ana para, taksit ve faizlerini süresinde Fon’a yatırmak zorundadırlar.

Fon kesintilerinin yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve vadeli ithalatta tahsilatı yapan bankalar, özel finans kurumları, finansman şirketleri ve gümrük idareleri sorumludur.

Fon’dan Ödemeler

Madde 6 – Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’ndan ihtisas kredilerine ödenecek destekleme primlerine ilişkin esas ve şartlar ile ödeme oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca

yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir ve uygulama bu Bankaca yürütülür.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’ndan yatırımların yönlendirilmesinde kullandırılacak krediler ve ödenecek destekleme primlerinin oranları, bunların uygulamasına ilişkin esas ve şartlar, destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilecek bankalar yıllık program kararnameleri çerçevesinde T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın yayımlayacağı tebliğlerle belirlenir.

Kredi Kullandırılmasına ilişkin uygulama T. Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülür. Bu amaçla adı geçen bankalara Fon’dan kredi kullandırılır. Fon’dan bu bankalara kullandırılacak kredinin miktarı ile diğer esas ve şartları Para ve Kredi Kurulu’nca belirlenir.

Destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilmiş bankalar tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenecek destekleme primlerinin karşılanabilmesi için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’ndan bu bankalara her ay yeterli miktarda aktarma yapılır.

Bu karar esaslarına göre destekleme primi ödemeleri ile ilgili olarak yapacakları hizmetler için görevli bankalara ödenen prim tutarının % 1’i oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’ndan komisyon ödenir.

Bilgi ve Belge Verme

Madde 7 – Bu karar uygulaması ile ilgili olarak destekleme priminden yararlananlar ile valilikler, bankalar ve ilgili resmi daire ve kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve destekleme primi uygulamasında görevlendirilmiş bankalarca istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle ve gerekli görülen işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

Fon’dan kredi kullanan bankalar, bu kaynaktan kullandırdıkları kredilere ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.

Müeyyide Uygulaması

Madde 8 – Müeyyide uygulaması ile ilgili olarak,

a) Zamanında ve tam olarak yatırılmayan fon kesintileri ile fon kesintisi indirimi uygulanan kredilerde, vergi, resim ve harç istisnası uygulaması paralelinde, ihracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi veya ihracat veya taahhüdün kısmen gerçekleşmesi durumunda, indirimli uygulanan fon kesintileri tama iblağ edilir ve tahsili gereken fon kesintileri bankalar, özel finans kurumları veya finansman şirketlerinden,

b) İlgili kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğlere aykırılığın tesbiti sonucu geri alınması gereken destekleme primleri, görevli bankalarca ilgililerden,

c) Fon’dan T.Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası’na kullandırılan kredilere ait ana para, taksit ve faizlerin süresinde Fon’a yatırılmayan kısmı bu Bankalardan, Fon’a yatırılması gereken, fon kesintisi istisnasının uygulandığı, destekleme priminin ödendiği tarihler ile Fon’a yatırıldığı tarih arasında geçen süre için ve bu sürede yürürlükte bulunan cezai faiz oranları üzerinden hesaplanacak cezai faizi ile birlikte geri alınır.

d) Fon kesintisi indirimi uygulanan ithalat işlemlerinde, vergi, resim ve harç istisnası uygulaması paralelinde ihracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi veya ihracat ve taahhüdün kısmen gerçekleşmesi durumunda indirimli uygulanan fon kesintileri tama iblağ edilir ve tahsili gereken fon kesintileri, fon kesintisi istisnasının uygulandığı tarih ile tahsil edildiği tarih arasında geçen süre için ve bu sürede yürürlükte bulunan cezai faiz oranları üzerinden hesaplanacak cezai faizi ile birlikte gümrük idarelerince firmalardan tahsil

Cezai faiz oranı kanuni faiz oranının 2 katıdır. (04.11.2000 tarihli, 24220 sayılı R.G. ile yayımlanan 2000/1387 sayılı BKK ile değişik)

İlgili idarelerin maddi hata veya hatalı yorumu sonucu ödenen destekleme primlerinin geri alınmasında cezai faiz tahsil edilmez, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nca yapılacak incelemeler sonucunda ihracat ve taahhüdün mücbir sebep halleri nedeniyle gerçekleşmediğine karar verilen kredilere ait fon kesintileri alınmaz.

Bu madde esaslarına göre Fon’a yatırılacak tutarların ve bunlara tahakkuk ettirilecek cezai faizlerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Prim Alacaklarına Ödenecek Faiz

Madde 9 –

Kaldırılan Kararlar

Madde 10 – Bakanlar Kurulu’nun 13 Aralık 1984 tarih ve 84/8860 sayılı kararı ile bu Kararın ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 – Kamuya ait yarım kalmış tesisleri tamamlanmak üzere satın alan teşvik belgesi almış yatırımcılardan;

A – Tesisin bedelini peşin ödeyenlere fiilen ödedikleri tutar,

B – Tesisin bedelini taksitle ödeyecek olanlara,

a) Satış sözleşmesinde yer alan satış bedelinin sözleşmede belirtilen faiz oranı veya böyle bir faizin belirlenmemiş olması halinde, sözleşme tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası orta vadeli ihracat garantili yatırım kredileri reeskont faiz oranı ve taksitlendirme vadesi gözönünde bulundurularak hesaplanacak sözleşme tarihindeki değeri,

b) Veya teşvik belgesi süresi içinde ödenen her taksit tutarı, üzerinden, ibraz edecekleri harcama belgeleri karşılığında destekleme primi ödenir.

Ek Madde 2 – Ek Madde 1’e göre ödenecek primler ve ilgili mevzuat çerçevesinde bu yatırımlara teşvik belgelerine istinaden ödenecek diğer kaynak kullanımını destekleme primleri yatırımcıya, gelecek dönemde yapacağı prim ödenmesine esas harcamalarının finansmanında Türkiye Kalkınma Bankası’nca kontrollü olarak kullandırılır.

Ek Madde 3 – Bu Karar uygulamasında, banka ifadesi, özel finans kurumlarını da, kredi ifadesi, özel finans kurumlarının kullandırdıkları fonları da (Kira akdi (Leasing) hariç), faiz ifadesi, özel finans kurumlarının kullandırmış oldukları fonla ilgili faaliyetten doğan kârı da kapsar.

Geçici Madde 1 – 13 Aralık 1984 tarih ve 84/8860 sayılı Karar ve bu Kararın ek ve değişikliklerine dair Kararlar ile bunların geçici maddelerine göre yapılan faiz farkı iadelerine ve destekleme primi ödemelerine ilgili kararlarda öngörülen esas ve şartlara göre bu Fondan devam edilir.

Ancak, ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili destekleme primi ödemelerine ve döviz kredileriyle ilgili fon kesintisi iadelerine ilişkin olarak bu Kararın yayımı tarihini takip eden 2 nci ayın bitiminden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine yapılan talepler kabul edilmez.

14/10/1984 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerinin finansman tablolarının, 23/2/1991 tarihinden sonra revize için yapılan müracaatları müteakip revize edilmeleri halinde ortaya çıkan artışlarla ilgili olarak faiz farkı iadesi ödenmez ve bu kredilerin banka kaynaklı bölümüne bankalarca serbestçe belirlenen faiz oranı uygulanır.

Geçici Madde 2 – Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş faiz farkı iadelerinden ilgili karar ve tebliğler hükümlerine aykırılığının tesbiti nedeniyle geri alınan tutara ilk ödeme tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olması şartıyla, cezai faiz tahakkuk ettirilmez.

Geçici Madde 3 – Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm merkezi ilân edilmiş yerlerde gerçekleştiri- len, 31/3/1988 tarihli ve 88/12811 sayılı Karara istinaden teşvik belgesine bağlanmamış olup da bu Karardan önce belgeye bağlanmış ticaret merkezi, özel projeli müstakil lokantalar ile eğlence ve spor merkezi yatırımlarına, toplam sabit yatırım tutarının gerçekleşen kısmı üzerinden % 7 oranında

destekleme primi ödenir.

Geçici Madde 4 – Bu Karar’ın 2 nci maddesi ile getirilen hüküm Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında yürürlükten kaldırılan 13 Aralık 1984 tarihli, 84/8860 sayılı Kararname ile bu Kararnamenin Ek ve değişikliklerine dair kararlar kapsamına giren destekleme primi ödemelerine ilişkin işlemlerde de uygulanır.

Madde 11 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Karar Sayısı 2003/6660 Karar Tarihi 22.12.2003

31.12.2003 Tarihli 25333 Sayılı Resmi Gazete

2003/6660 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2003/6660

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 17/12/2003 tarihli ve 053939 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/12/2003 Tarihli ve 2003/6660 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR

Madde 1- Asgari vadesi bir yıl ve üzerinde olup, yurt dışından alınan döviz kredileri ve yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kredilerden; vadesi dolmadan önce krediyi kullananlar tarafından, kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılmak suretiyle kapatılması veya sermaye artırımında kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlikinin yapılması halinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna kesinti yapılmaz.

Madde 2- Bu Kararda düzenleme yapılmayan hususlarda, mülga 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna kesinti yapılmasına ilişkin hükümleri, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca uygulanmaya devam olunur.

Madde 3- Bu Karar 15/12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.


Karar Sayısı 2004/7668 Karar Tarihi 21.07.2004

10.08.2004 Tarihli 25549 Sayılı Resmi Gazete

2004/7668 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2004/7668

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/6/2004 tarihli ve 028526 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR

Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinden, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz.

Madde 2 — Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içinde işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz.

Madde 3 — Bu Karar, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.


Karar Sayısı 2009/14803 Karar Tarihi 13.03.2009

16.03.2009 Tarihli 27171 Sayılı Resmi Gazete

2009/14803 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2009/14803

Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/3/2009 tarihli ve 236 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Kesinti oranı

MADDE 1 – (1) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 10 olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Karar Sayısı 2010/974 Karar Tarihi 25.10.2010

28.10.2010 Tarihli 27743 Sayılı Resmi Gazete

2010/974 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2010/974

Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 970 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Kesinti oranı

MADDE 1 – (1) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 15 olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Karar Sayısı 2011/2304 Karar Tarihi 12.10.2011

13.10.2011 Tarihli 28083 Sayılı Resmi Gazete

2011/2304 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ VE BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ KARAR

Karar Sayısı: 2011/2304

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/10/2011 tarihli ve 96175 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2304 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 4- Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 6 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Karar Sayısı 2011/2519 Karar Tarihi 10.10.2011

11.01.2012 Tarihli 28170 Sayılı Resmi Gazete

2011/2519 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı : 2011/2519

Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/9/2011 tarihli ve 89331 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

 KKDF kesintisi yapılmayacak işlemler

MADDE 1- (1) Elektrik enerjisi ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve elektrik enerjisi ithalatından Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz.

Kararda yer almayan hususlar

MADDE 2- (1) Bu Karar ile düzenlenmeyen hususlarda, mülga 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin, Kaynak Kullanımım Destekleme Fonuna kesinti yapılmasına ilişkin hükümleri, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakam yürütür.


Karar Sayısı 2014/6852 Karar Tarihi 24.09.2014

16.10.2014 Tarihli 29147 Sayılı Resmi Gazete

2014/6852 SAYILI VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2014/6852

Ekli “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24.09.2014 tarihli ve 2957965 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30.09.2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

 Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili

MADDE 1 – (1) Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılır. Fon kesintisi, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanır.

(2) İthal edilen eşya ile ilgili olarak hiç ödenmeyen veya eksik ödenen fon kesintileri ile ithal eşyasından yanlışlıkla veya fazla alındığı anlaşılan fon kesintileri hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. Fon kesintilerine tabi ithal eşyasının yapılan muayene ve denetleme veya tesliminden sonra kontrolü sonucunda, tespit edilen fon kesintisi farklılıklarına ilişkin 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar, yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütür.


Karar Sayısı 2015/7511 Karar Tarihi 08.04.2015

10.04.2015 Tarihli 29322 Sayılı Resmi Gazete

2015/7511 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2015/7511

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/4/2015 tarihli ve 31694 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

8/4/2015 TARİHLİ VE 2015/7511 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

MADDE 1- (1) Ekli listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

(2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Vadeli İthalatında KKDF Kesintisi Oranı % 0 (Sıfır) Olarak Belirlenen Mallar
GTİP Tanım

12

Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem (1202.41.00.00.00, 1202.42.00.00.00, 1206.00.91.00.11, 1206.00.99.00.11, 1213.00.00.00, 12.14 hariç)
13 Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

15

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar (1507.90, 1508.90, 15.09, 15.10, 1511.90, 1512.19, 1512.29, 1513.19, 1513.29, 1514.19, 1514.99, 1515.19, 1515.29, 1515.50.91.00.00, 1515.50.99.00.00, 1515.90.31.00.00, 1515.90.39.00.00, 1515.90.60.00.00, 1515.90.91.00.00, 1515.90.99.00.00, 15.17 hariç)
18 Kakao ve kakao müstahzarları (18.06 hariç)
1901.90 Diğerleri (1901.90.91.00.00, 1901.90.99 hariç)

21.02

Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları
23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler (23.09 hariç)
24.01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül

27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

28

İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri
29 Organik kimyasallar

30.01

Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın): guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler

30.02

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifiye veya elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler
31 Gübreler

32

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar: mürekkepler (3210.00.10, 3212.90.00, 3213.10.00 ve 3213.90.00 hariç)

33.01

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler; ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde “enfleurage” veya “maceration” suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri

33.02

Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar

34.03

Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, cıvata veya somun gevşetme müstaharları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç)

35

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler (3506.10.00 hariç)
3701.10.00 X ışınları için filmler
3702.10.00 X ışınları için filmler (rulo halinde; boş)
3707.90.90 Diğerleri
38 Muhtelif kimyasal ürünler (38.08, 38.20 ve 3824.90.58 hariç)

39

Plastikler ve mamulleri (39.18, 39.22, 3923.10, 3923.21, 3923.29, 3923.30, 3923.50, 3923.90, 39.24, 3925.30.00, 3926.10.00, 3926.20.00, 3926.40.00, 3926.90.50, 3926.90.92 ve 3926.90.97 hariç)

40

Kauçuk ve kauçuktan eşya (4011.10, 4011.40, 4011.50, 4012.11, 4012.20, 4012.90, 4013, 4014, 4015, 4016.10, 4016.91, 4016.92 ve 4016.95 hariç)
41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri (43.03, 43.04 hariç)

44

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü (44.02, 4414.00, 44.15, 4417.00.00.00.00, 4418.90.80.90.11, 4418.90.80.90.12, 4419.00, 44.20, 44.21 hariç)

47

Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar

48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (4814, 4817, 4818.10, 4818.20, 4818.30, 4818.50, 4818.90.90, 4819.30, 4819.40, 4819.50, 4819.60, 4820, 4821,4823.61, 4823.69, 4823.70.90 ve 4823.90.85 hariç)
49 Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulü, el yazmaları
50 İpek

51

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.09 hariç)
52 Pamuk (5204.20.00, 52.07 hariç)

53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

54

Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler (54.06 hariç)
55 Sentetik ve suni devamsız lifler (55.11 hariç)

56

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

58

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler (58.05 hariç)

59

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.04 hariç)
60 Örme eşya

64.06

Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı (6406.90.50 hariç)

68.13

Esası amyant (asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenlerde ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazda kullanılmak üzere monte edilmiş maddeler ve bunların garnitürleri (levhalar, rulolar, şeeritler, segmanlar, diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elverişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın)

69.02

Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramiik eşya (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç)
70 Cam ve cam eşya (70.13, 70.16 ve 70.18 hariç)
72 Demir ve çelik
73 Demir veya çelikten eşya (73.15, 73.19, 73.21, 73.23, 73.24 ve 73.26 hariç)
74 Bakır ve bakırdan eşya (74.18 ve 74.19 hariç)
75 Nikel ve nikelden eşya
76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.15 hariç)
78 Kurşun ve kurşundan eşya
79 Çinko ve çinkodan eşya
80 Kalay ve kalaydan eşya
81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya

84

Nükleer reaktörler; kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları (84.15, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8421.11, 8421.12, 8422.11, 8423.10, 8433.11, 8433.19, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8451.21,8452.10, 84.70, 84.71, 84.72, 84.73, 84.76 hariç)

85

Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilemesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (85.04, 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50, 8506.60, 8506.80, 8507.10, 8507.20, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8509.40, 8509.80, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8513.10, 8515.31, 8515.39, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 85.17, 85.18, 85.19, 85.21, 85.22, 85.23, 85.27, 85.28, 85.31, 8539.10, 8539.21, 8539.22, 8539.29, 8539.31, 8539.32, 8539.39, 8539.41, 8539.49, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 85.44, 85.46, 85.47, 85.48 hariç)

86

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları (86.09 hariç)
8704.10 Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış damperler

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç)(örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) (8705.40 ve 8705.90.30 hariç)

87.06

87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler

87.08

87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı (8708.30, 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93 ve 8708.99 hariç)

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları
87.14 87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı
88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar (89.03 ve 8907.10 hariç)

90

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı (90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.05, 90.06, 90.07, 90.08, 90.10, 90.13, 90.16, 90.17, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 90.19, 90.28 ve 90.29 hariç)
93.05 93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları

 


Karar Sayısı 2017/10640 Karar Tarihi 24.07.2017

29.07.2017 Tarihli 30138 Sayılı Resmi Gazete

2017/10640 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2017/10640

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/7/2017 tarihli ve 90568 sayılı yazısı üzerine,24/7/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10640 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Karar Sayısı 2017/11176 Karar Tarihi 22.12.2017

01.01.2018 Tarihli 30288 Sayılı Resmi Gazete

2017/11176 SAYILI TÜTÜN FONU TUTARLARI, KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANLARI VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2017/11176

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2017 tarihli ve 151950 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11176 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin uzatılması ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranları ve özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 193 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 5- (1) Bankalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili mevzuatı uyarınca oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi ve diğer sistemlerde kaydı olduğu tespit edilen veya il ve ilçe tarım müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile çiftçilik faaliyeti tevsik olunan çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15.000 (onbeşbin) Türk Lirasına kadar olan kredilerde KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamında KKDF kesintisi yapılmaksızın tekrar kredi kullanılabilmesi için anılan fıkra kapsamında kullanılan kredinin kapanmış olması gerekir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Kararın 5 inci maddesi 1/1/2018 tarihinden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere aynı tarihte, diğer hükümleri 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Gümrük ve Dış Ticaret Kanunları Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız.

  AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.  

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top