20.04.2021 Tarihli 31460 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3839

Ekli “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menseli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7266 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 20211567

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 24/2/2021 tarihli ve 3577 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları
MADDE 2- (I) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı idaresi Hakkında Karar çerçevesinde, ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli ürünler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

İthalat vergileri
MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) uygulanır.

Usul ve esaslar
MADDE 4- (I) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri
MADDE 5- (I) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları, karşılarında belirtilen tarife kontenjanı dönemi içinde dağıtılacak olan miktarları göstermekte Olup, her tarife kontenjanı döneminde yeniden dağıtılır.

Diğer mevzuat
MADDE 6- (I) Bu Kararda yer almayan hususlarla ilgili olarak, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 7- (I ) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8- (I) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekli Tablo İçin Linke Tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Linke Tıklayınız.