Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/33)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/33)

18.05.2021 Tarihli 31485 Sayılı Resmi Gazete

Ticaret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/33)

MADDE 1 ‒ 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bazı maddelerin ithalatına ilişkin uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithali, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle bu maddeyi ihdas eden Tebliğle yapılan değişiklikten önceki hükümler doğrultusunda sonuçlandırılır.”

“3915.10.00.00.00 Etilen Polimerlerden Olanlar”

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin Ek-1’indeki tabloda yer alan “3915.10.00.00.00” GTİP numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin Ek-2/B’sindeki tabloya “3825.90.90.00.00” GTİP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2020

31351 (4. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/3/2021

31434

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print