Search
Close this search box.

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yükler Yönetmelik Değişikliği

Kaydet
Kapat
17.04.2022 Tarihli 31812 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/1/2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “imza sirkülerinin onaylı sureti” ibaresi “yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

22.01.2016 Tarihli 29601 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan  Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğin Son Güncel Hali Aşağıda Sunulmuştur.

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere verilecek eğitim seminerlerine, bu eğitim seminerlerinin standart programlarına ve bu programların icrası ile İdare adına bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunulan liman ve kara tesislerinde görev alan kişilere verilecek eğitimleri, bu eğitimleri verecek olan kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesini ve eğitimin içeriğini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan liman ve kara tesislerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

c) IMDG Kod eğitimi yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında, üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere eğitim kuruluşlarına ve kendi personeline eğitim vermek üzere liman tesislerine İdarece verilen yetki belgesini,

ç) IMDG Kod eğitici belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen eğiticilerin eğitimi semineri sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara İdare tarafından verilen belgeyi,

d) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

e) Kara tesisi: Deniz yoluyla taşınacak tehlikeli yüklere ilişkin olarak; sınıflandırma, ambalajlama, yükleme, boşaltma, elleçleme, taşıma evrakı hazırlama, taşıma teklifi alma, taşıma teklifini kabul etme, taşıma, depolama, planlama ve kontrol görevlerinin ifa edildiği üretici, ithalatçı, ihracatçı, gönderen, alıcı, dağıtıcı, elleçleyen, sınıflandıran, ambalajlayan ve taşıyanlara ait olan ve liman tesisi kapsamı dışındaki tesisleri,

f) Liman tesisi: Sınırları Bakanlık tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları ihtiva eden tesisi,

g) Tehlikeli yük: IMDG Kod kapsamında bulunan yükleri,

ğ) Eğitim kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Seminerleri, Sınav, Eğiticilerin Eğitimi ve Eğitici Yükümlülükleri

Eğitim seminerleri

MADDE 5 – (1) Tehlikeli yüklerle ilgili verilen eğitim seminerleri aşağıda belirtilen dört ana başlık altında verilir:

a) Genel farkındalık eğitimi semineri: Bu eğitim semineri, deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, yük taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, ayrıştırma, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanıma ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir.

b) Göreve yönelik eğitim semineri: Genel farkındalık eğitim seminerine ilave olarak, kişilerin icra ettiği göreve ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir.

c) Emniyet eğitimi semineri: Kişilerin görevlerini icra ederken tehlikeli madde kaynaklı risklere ve bir sızıntı olması durumunda yapması gereken iş ve işlemlere yönelik alacağı eğitimi içerir.

ç) Yenileme eğitim semineri: IMDG Kodda yapılan değişiklikler ile genel bilgilendirmeyi içerir.

(2) Tehlikeli yüklerle ilgili verilecek eğitim seminerlerinin programları İdare tarafından belirlenir.

(3) Eğitim seminerleri yetkilendirilmiş eğiticiler marifetiyle İdarece yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ve liman tesisleri tarafından düzenlenir.

(4) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin görev ve sorumluluklarına uygun olarak genel farkındalık eğitimi, göreve yönelik eğitim ile emniyet eğitimi ve iki yılda bir yenileme eğitimi seminerlerine katılmaları zorunludur.

(5) Genel farkındalık, göreve yönelik ve emniyet eğitimleri ilgili kişilere bir bütün halinde verilir.

(6) Yetkilendirilmiş liman tesisleri sadece kendi personeline yönelik eğitim semineri düzenleyebilir.

Eğitim seminerleri sınavı

MADDE 6 – (1) IMDG Kod eğitimi ve iki yılda bir alınması gereken IMDG Kod yenileme eğitimi seminerlerinin sonunda katılımcılar, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olabilmeleri için bu sınavdan 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekir.

(2) Yapılan bu sınavda başarılı olan katılımcılara katılım belgesi düzenlenir.

Eğiticilerin eğitimi ve eğitici olabilme şartları

MADDE 7 – (1) İdare tehlikeli yüklerle ilgili düzenlenecek eğitim seminerlerinde görev alacak eğiticileri yetiştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi seminerlerini düzenler veya düzenletir.

(2) Eğitici seminerine katılabilmek için, lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlardan;

a) En az uzakyol birinci zabiti veya uzakyol birinci mühendisi ehliyetine sahip olmak veya,

b) Tehlikeli maddelerin taşınması veya depolanması faaliyetlerinde bulunan kuruluşların yük ve emniyet operasyonlarında en az beş yıl çalışmış olmak veya,

c) Tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak,

şartı aranır.

(3) Eğiticilerin eğitimi seminerine katılanlar, seminer sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 80 puan almaları halinde başarılı kabul edilir ve İdare tarafından eğitici olarak belgelendirilirler. Bu belgenin geçerlilik süresi beş yıldır.

(4) Eğitici olarak belgelendirilebilmek için, yetkili bir yangın söndürme eğitim merkezinin uygulamalı yangın söndürme eğitimi katılım belgesine sahip olunması şartı aranır.

(5) Bir eğitici en fazla iki yetkilendirilmiş kuruluşta görev yapabilir.

Eğitici belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Eğitim semineri faaliyetlerinde aktif olarak görev yapan eğiticilerin belgeleri, belge geçerlilik süresi sonunda İdareye başvurmaları halinde yenilenir. Beş yıllık belge geçerlilik süresi içerisinde eğitim faaliyetinde bulunmayanların belgelerinin yenilenebilmesi için, bu kişilerin İdare tarafından düzenlenecek olan eğiticilerin eğitimi seminerine yeniden katılım sağlamaları gerekir.

IMDG Kod eğiticisinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) IMDG Kod eğiticisinin görev ve yükümlülükleri şunlardır;

a) Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuatta belirtildiği şekilde eğitim müfredatına uygun eğitim vermek,

b) Eğitimde, IMDG Kodun ve ulusal mevzuatın öngördüğü eğitim dokümanı, materyali ve teçhizatı ile görsel araçları kullanmak,

c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgeleri adını ve soyadını yazarak imzalamak,

ç) Genel mesleki saygınlık ve etik kurallar çerçevesinde eğitim vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme ve Yükümlülükler

Yetkilendirilecek kuruluşlar ve liman tesisleri

MADDE 10 – (1) İdare, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşları üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere, liman tesislerini ise kendi personeline eğitim semineri düzenlemek üzere yetkilendirir.

Eğitim yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler

MADDE 11 – (1) Yetkilendirme talebinde bulunan kuruluşlar ve liman tesisleri aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurur;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Faaliyet alanı içerisinde denizcilik ile ilgili konuların yer aldığı dernek ve vakıflar için kuruluş tüzüğü, ticari kuruluşlar için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

c) Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az iki kişinin adli sicil kaydı,

ç) (17.04.2022-31812 R.G Değişiklik) Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az iki kişinin imza sirkülerinin onaylı sureti, “yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi”

d) Vergi levhası fotokopisi,

e) Eğitim kuruluşları için IMDG Kod eğitici belgesi almış en az biri kadrolu olmak kaydıyla iki eğitici,  liman tesisleri için ise kadrolu en az bir eğiticinin;

1) IMDG Kod eğitici belgeleri,

2) Eğiticilerin istihdam edildiğine dair yapılan sözleşme,

3) Kadrolu eğiticinin SGK bildirgesi,

4) Eğiticinin T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi fotokopisi,

f) ISO 9001-2008 kalite belgesi. Kendi personeline yönelik olarak eğitim semineri düzenleme yetkisi talebinde bulunan liman tesislerinden bu belge aranmaz.

(2) İdare tarafından eğitim yetki belgesi talebinin uygun görülmesini müteakip eğitim yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge/dekont İdareye ibraz edilir.

Eğitim yetki belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi

MADDE 12 – (1) İdare tarafından başvurular 30 gün içerisinde değerlendirilir. Uygun bulunan başvurular için eğitim yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair makbuzun İdareye ibraz edilmesini müteakip, başvuruları uygun bulunan kuruluşlara, liman tesislerine eğitim yetki belgesi beş yıl süreyle düzenlenir.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş, yetki belgesinin geçerlilik süresinin dolmasından üç ay önce İdareye başvurması ve 11 inci maddede belirtilen başvuru şartlarını sağladığının tespit edilmesi halinde, İdare tarafından yetki belgesi beş yıl süre ile yenilenir.

Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ile liman tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ile liman tesisleri;

a) Eğitim seminerlerini, eğiticilere yazılı ve görsel anlatım imkânları veren, katılımcıların rahat edebileceği şekilde iklimlendirilmiş temiz bir ortamda vermekle,

b) Katılımcıların ve eğiticilerin derslere devamlarını sağlamak ve bu hususta günlük yazılı kayıt tutmakla,

c) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

ç) Eğitim seminerlerini 30 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlemekle,

d) Bu eğitimleri, İdare tarafından yetkilendirilen eğitimcilere verdirmekle,

e) Eğitim programlarını bitirenlere, alınan eğitimin niteliğini belirten katılım sertifikası vermekle,

f) Verilen eğitimlere ilişkin kayıtları en az üç yıl süreyle saklamakla,

g) Eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak bilgileri eğitim başlama tarihinden en az üç gün önce e-Devlet sistemi üzerinden UDHB Eğitim Kurumları Hizmetleri aracılığıyla İdareye bildirmekle,

ğ) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

h) Eğitime ilişkin kitap, CD ve benzeri yazılı ve görsel malzemeleri hazırlamakla ve istenmesi halinde İdareye göndermekle,

ı) Yapılacak iş ve işlemlerde ilgili kanunlara, bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlıkça yayımlanan genelge ve talimatlara uymakla,

i) Denetim ve inceleme yapmakla görevli olan Bakanlık personeline, istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

j) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde İdareye bildirmekle,

yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belge Ücretleri, Denetim ve İdari Müeyyideler

Belge ücretleri

MADDE 14 – (1) Eğiticilere düzenlenen IMDG Kod eğitici belgesi ücreti bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 571 (beşyüzyetmişbir) TL’dir. Söz konusu belgenin yenileme ücreti ise belge ücretinin %50’si kadardır.

(2)  IMDG Kod eğitim yetki belgesinin ücreti bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 19372 (ondokuzbinüçyüzyetmişiki) TL’dir. Söz konusu belgelerin yenileme ücreti ise tam ücretin %5’i olarak alınır.

(3)  Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak tahsil edilir.

Denetim

MADDE 15 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile liman tesislerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.

(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, Liman Başkanlıkları personeli aracılığıyla yapar.

(3) İdare, kendi personeliyle de denetim yapabilir.

(4) Denetimler yılda en az bir kere olmak üzere İdarenin uygun gördüğü tarihte ve periyodlarda yapılır.

(5) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Eğitim yetki belgesi sahiplerinin uyarılması ve belgelerin askıya alınması

MADDE 16 – (1) Bakanlık personeli tarafından yapılan denetimler neticesinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisinin 13 üncü maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği veya başvuru şartlarındaki yeterliliğini kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, 18 inci maddede belirtilen idari para cezası uygulanır. Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisinin tespit edilen eksikliklerini tamamlamak üzere bir ay süre verilir.

(2) Bu süre sonunda, yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisi eksikliklerini tamamlamaz ise eğitim yetkisi üç ay süreyle askıya alınır.

(3) Yetkileri askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluş ve liman tesisi, eğitim yetkilerinin askıya alındığı süre içinde eğitim seminerleri düzenleyemez.

(4) Yetkileri kısıtlanan veya askıya alınan kuruluşlar, İdare tarafından duyurulur.

Eğitim yetkisinin iptali

MADDE 17 – (1) Yetkilerin askıya alındığı üç aylık süre sonunda, eksikliklerin devam ettiğinin tespiti halinde veya takip eden iki yıl içerisinde askıya alınmayı gerektirecek sebeplerin tekrarı halinde yetkilendirilmiş kuruluşun tüm yetkileri iptal edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar ile liman tesislerine 618 sayılı Kanun, 4922 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanır.

(2) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre:

a) 13 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden yetkilendirilmiş kuruluşlara, her bir fıkra için 300 (üçyüz) Türk Lirası,

b) 9 uncu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden IMDG Kod eğiticilerine, her bir fıkra için 100 (yüz) Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.

(3) Birinci fıkra kapsamında idari para cezasıyla cezalandırılan gerçek veya tüzel kişiler ile IMDG Kod eğiticilerine, aynı ihlali tekrar işlemeleri halinde iki katı idari para cezası uygulanır.

(4) Verilen idari para cezaları tebliğini müteakip bir ay içerisinde ödenir.

(5) Verilen idari para cezaları ödeme süresi içerisinde muhasebe yetkilisi mutemetleri veya muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) ödenmemesi halinde, kesinleşmesini müteakip yedi işgünü içerisinde vergi dairesine bildirilir. Vergi dairelerince bu idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir.

(6) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi

MADDE 19 – (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, Bakanlık personeli tarafından “655 sayılı KHK ” düzenlenir.

Tutanak düzenleyenlerin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak;

a) Tutanaklara, Bakanlığın adı bulunan kaşe veya damgayı basmak,

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek,

c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,

ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak,

d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için “gıyabında” yazarak kayıt koymak,

e) Tutanakları düzenlendiği andan itibaren 48 saat içerisinde bağlı olduğu birime teslim etmek,

f) İdari para cezası karar tutanaklarını, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine göndermek,

  1. g) Tutanakların birer örneğini değerlendirme için İdareye göndermek,

ile yükümlüdürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt düzenlemeler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler çıkartılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamaya geçiş durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarının, liman tesislerinin ve eğiticilerin belgeleri sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi seminerine katılım sağlamış kişilerde 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top