Search
Close this search box.

Eşya Bedelinin Credite Note ile Ödenmiş Olması – Danıştay Kararı

Kaydet
Kapat

T.C.
D A N I Ş T A Y
YEDİNCİ DAİRE
Esas No : 2017/2456
Karar No : 2021/2501

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Ağaç Orman Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı adına tescilli … tarih ve … sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya bedelinin credite note ile ödenmiş olması nedeniyle ödeme şeklinin peşin olmadığından bahisle tahakkuk ettirilen kaynak kullanımını destekleme fonu payı ve bu fon payına isabet eden katma değer vergisi ile fon payı ve katma değer vergisi üzerinden hesaplanarak karara bağlanan para cezasına vaki itirazın zımnen reddine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Bozma kararı üzerine, olayda, davacının ithal ettiği ürünün 11.438 kg’lık kısmına isabet eden 41.748,70-TL bedelinin credit note ile ödendiği, Credit note’lar, çeşitli sebeplerle alıcının satıcıdan alacaklı olduğu tutarları gösterdiği, alıcının satıcıdan alacaklı olması durumunda, aynı satıcıdan yapılan bir ithalat bedelinin söz konusu alacaktan mahsup edilmesinin ticari icaplara ve mantığa uygun olduğu, bu şekilde yapılan bir ödemede, ithal edilen mal bedeli daha önce doğan bir alacaktan mahsup edildiğinden, mutlaka ve her halde mal bedelinin peşin ödenmiş olacağı, bu haliyle, credit note ile yapılan bir ödemenin peşin ödeme olarak kabul edilmemesi ve alıcının kredilendirildiğinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla kaynak kullanımını destekleme fonunun konusunu oluşturan bir durumun bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının ithal ettiği eşyanın bir kısmının bozuk, kullanılamaz halde olması nedeniyle yerine ikame olarak gönderilen eşya bedelinin credite note ile ödendiği, ancak söz konusu eşyanın bozuk kullanılamaz olduğuna dair bilgi ve belgenin ibraz edilemediği, bu nedenle ikinci kez gönderilen eşyanın ilk eşya yerine saydırılarak para transferinin yapılmamasının kabulünün mümkün olmadığı, tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Yedinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Adalet Bakanlığı İçin Link’e Tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top