Search
Close this search box.

Genelge 2015/1 – Antrepo Teminat Sistemi

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608/010.06                                                                                 9/1/2015
Konu : Antrepo Teminat Sistemi

GENELGE (2015/1)

Bilindiği üzere, 2/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat uygulaması 17/12/2014 tarihinde sona erdirilmiştir.

Bu kapsamda, her bir antrepo için eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 100.000.-Avro teminat verilmesi, sabit teminata ilave olarak antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25’i kadar olması, antrepolara konulan diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10’u kadar olması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Antrepo rejimi için geçerli olan söz konusu teminat sistemi kapsamında her bir antrepo bazında eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere verilecek olan teminat için ek 1’de yer alan ve eşya bazında verilecek olan teminat için ise ek 2’de yer alan teminat mektupları kullanılacak olup bahse konu yeni teminat uygulaması kapsamında daha önce usulüne uygun olarak verilmiş olan teminat mektuplarının değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Her bir antrepodan alınacak olan 100.000 Avro tutarındaki sabit teminat, antrepo işleticileri tarafından 1/2/2015 tarihine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne verilmesi gerekmekte olup bu tarihe kadar teminatın ibraz edilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar ilgili antrepoya eşya alınmasına izin verilmeyecektir.

Öte yandan, onaylanmış kişiler ile yetkilendirilmiş yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde Yönetmeliğin 494 üncü maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat da kullanılabilecektir. Götürü teminatını kullanabilen bu kişilerden C ve E tipi antrepolar için 100.000 Avro tutarındaki sabit teminat alınmayacaktır.

Gümrüksüz satış mağazalarına ve transit akaryakıt antrepolarına konulan eşya ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listeye konu eşyaya ilişkin teminat işlemleri özel olarak ayrıca düzenlendiğinden, bunlara ilişkin mevcut teminat uygulamaları herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

EK: Teminat mektubu örneği (2 adet)

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


EK 1

Antrepo Rejimi Kapsamında Kullanılacak
Sabit Teminat Mektubu Örneği
TEMİNAT MEKTUBU

………………….Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı ……………….. kodlu antrepoya ilişkin olarak ……… ………… ……… …………… ……… ………… ………….’dan tahsili gereken…………….. (yazıyla ……… ………) AVRO/TL’ ni gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat veren ……… ……… ………… ………… …………’nın kurumu temsil ve ilzama yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.


EK 2

Antrepo Rejimi Kapsamında Kullanılacak
İndirimli Teminat Mektubu Örneği
TEMİNAT MEKTUBU

Gümrük idarelerinde yapılan ……………………konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ………… ………… ………… ………… ……… ………’dan tahsili gereken …………… ………… …………… ……… ….………..……………… TL’yi (yazıyla.. …………. ………….. ……………. …………….. ………) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren ………………………………………………………..’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top