Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 02.12.2014

Kaydet
Kapat

02.12.2014 Tarihli 29193 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 61 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“k) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının onbirinci bendi kapsamı cenazeler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“f) Gümrük idaresince bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve talimatların gereğinin yerine getirilmesini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin, denize iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut beş ila yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hareket idaresince belge kontrolüne veya eşya muayenesine karar verildiği durumlar hariç, izinli gönderici yetkisine sahip kişilerin bu taşıma işlemleri için düzenledikleri transit beyannamelerine ilişkin belgeler beyannamenin 44 no.lu kutusuna kaydedilmek kaydıyla beyannameye eklenmez ve söz konusu beyannameler gümrük idaresince kağıt ortamında aranmaz.”

“(6) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen beyannameler dışındaki gümrük beyannamelerine herhangi bir belge eklenmemesine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(7) Gümrük işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı durumlarda belge örnekleri üzerinde işlemler sonlandırılır. Belge asılları ikinci fıkra kapsamında muhafaza edilir.

(8) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmeyen belgeler dâhil ithalat, ihracat ve transit işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkân sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde saklanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan ‘‘eşyanın tahlil masrafları’’ ibaresinden sonra gelmek üzere “, idarece temin edilen numune kaplarının bedeli’’ ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 207 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinden sonra yer alan ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“hallerinde, bu eşyanın tabi olduğu gümrük vergisinin uygulanabilecek vergi ile aynı veya yüksek olması durumunda söz konusu eşyaya 89.08 tarife pozisyonunda yer alan ‘sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar’ hariç nihai kullanım hükümleri uygulanmaz.”

“İzin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde, eşyaya ilişkin olarak alınan teminata 6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 236 ncı maddesine aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(9) İzinli gönderici yetkisine sahip kişilerin taşıma işlemlerinde düzenledikleri transit beyanları için hareket idaresince teminat kontrolü yapılmaz. Bu durumda teminatın doğruluğuna ilişkin sorumluluk izinli gönderici yetkisine sahip asıl sorumlulara aittir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 249 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Dökme eşyada ortaya çıkan eksikliğin eşyanın tabiatı icabı, ek-11’de yer alan oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, eksiklik takibatı yapılmayarak işlemler varış idaresince tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır. Eksiklikten dolayı takibatın gerektiği durumlarda takibat ve varsa gümrük vergilerinin tahsili, eksikliğin tamamı için değil, ek-11’de belirtilen oranları aşan kısım için uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 435 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla getirilen ve 63 üncü madde hükümlerine göre özet beyanı verilen eşyanın, varış yeri ile alıcısının değişmemesi koşuluyla, gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, boşaltıldığı havalimanından havayoluyla tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında özet beyan aranmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 438 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli misyon şefleri, diplomatik memurlar, meslekten konsolosluk memurları ile idari ve teknik personel ve milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye’de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personeli,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 440 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 440 – (1) Diplomatik muafiyetten yararlanan;

a) Yabancı devlet başkanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanların,

b) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye’ye gelen delegelerle, sivil ve askeri heyetlerin,

c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli misyon şefleri ile diplomasi memurları ve meslekten konsolosluk memurlarının,

ç) Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye’de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personelinin,

d) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli idari ve teknik personelin,

beraberlerinde gelen kişisel eşya ve ev eşyası ile, görevlerinin yapılmasıyla ilgili her türlü eşya için, ilgililerinden hiç bir beyan aranılmaz ve bu eşya muayene edilmez.

(2) Sözü edilenlerin kimlikleri pasaportlarının incelenmesinden anlaşılır ve kendilerine azami kolaylık ve nezaket gösterilir.

(3) Şüphe ve yazılı, açık adresli ve imzalı ihbar olmadıkça, bu eşya muayene edilmez.

(4) Birinci fıkrada yazılı kişilerin beraberlerinde gelmeyen eşyası ile resmi görevlerin yapılması ile ilgili ve elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlarda kullanılacak eşya ve elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluş binalarının inşaatında kullanılmak üzere getirilecek malzeme için ilgili elçiliklerce, konsolosluklarca veya milletlerarası kuruluşlarca tanzim ve Dışişleri Bakanlığınca vize edilmiş ‘Mektup’lar beyanname olarak kabul olunur. Aksi takdirde, bu eşyanın gümrük işlemleri gümrük beyannamesi ile yapılır.

(5) Birinci fıkrada sayılanlara ait taşıtlar ile elçilikler, konsolosluklar veya milletlerarası kuruluşlarda kullanılmak üzere getirilen taşıtların gümrük işlemleri, ilgili elçilik, konsolosluk, milletlerarası kuruluş veya muafiyet hakkı tanınmış misyon şeflikleri veya heyet başkanları tarafından tanzim ve Dışişleri Bakanlığınca vize edilmiş mektuplarla sonuçlandırılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan ve dökme olarak gelen eşyadan (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil), ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşya dışındakilerin depolanmasına yönelik akaryakıt antreposu açma ve işletme yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin hangi kapsamdaki eşyanın depolanmasına yönelik olduğu belirtilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin açık ve/veya kapalı alanları toplamı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 5.000 m²’den, diğer yerlerde ise 3.000 m²’den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı bulunan, havayolu ile kargo taşımacılığında kullanılan, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşyanın konulduğu, havalimanı ve deniz limanı sahasında bulunan veya özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar bu şarta tabi değildir.”

MADDE 14 –  Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Yapılacak denetleme neticesinde;

a) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi sonucu yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin belgesinin geri alınmasına karar verilmesi halinde bir ay süreyle,

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemi yaptıran antrepo işleticisi arasında tespit işlemi haricinde doğrudan veya dolaylı iş ilişkisinin tespiti halinde üç ay süreyle,

ilgili antrepoya eşya alınmasına izin verilmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 526 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teminat, antrepoya alınan her parti mal için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu teminat şeklinde de verilebilir. Her iki durumda da birinci fıkrada sayılanlar tarafından teminat verilebilir. Toplu teminat verilmesi halinde, teminat tutarının sürekli izlenmesi ve eşyanın KDV ve fon dahil vergilerinin toplu teminat miktarını aşması halinde, aşan kısım için ayrıca teminat verilmesi gerekir.

(3) 493 üncü maddenin beşinci fıkrasında sayılan yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde ikinci fıkrada belirtilen teminat türlerine ilaveten 494 üncü madde uyarınca hesaplanmış teminat da kullanılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı, aynı fıkranın (g) bendi ile (k) bendinin (15) ve (17) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (l) bendi ile aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde bu şartların bir kısmı veya tümü aranmayabilir.”

“g) Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlara yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması,”

“15) Akaryakıt antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de akaryakıt antrepo tanklarına tahliyesi için iskele veya platforma bağlı boru hattının olması,”

“17) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu veya tanklara alınması ile buralardan çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına ek-81/A’da sayılan özelliklere sahip sayaç sisteminin kurulması,”

“l) Ek-81/B’de sayılan özelliklere sahip kamera sistemi bulunması,”

“(4) Yurtdışına transit edilecek eşyanın depolandığı akaryakıt antrepo tanklarının tesisteki diğer akaryakıt tanklarıyla bağlantısının bulunmaması gerekir.

(5) Ek-81/A ve ek-81/B’de yer alan ve asgari özellikleri belirtilen sayaç ve kameralara ilişkin teknolojik gelişmeler ile öngörülmeyen durumları inceleyerek sonuçlandırmaya Bakanlık (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) yetkilidir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşya hariç olmak üzere, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan ve dökme olarak gelen eşya (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antrepolarına konularak antrepo rejimine tabi tutulamaz ve doğrudan eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Akaryakıt antreposu tanklarına konulan yurtdışına transit edilecek eşyanın transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ve transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmak üzere başka akaryakıt antreposu tanklarına aktarılmasına izin verilmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesinin birinci fıkrası ile altıncı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uygun cihazlarla yapılması esastır. Ancak, dökme olarak gelen, ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşyanın akaryakıt antreposu tanklarına alınmasından önce ve tanklardan çıkışında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaçlar ile ölçüm yapılır.”

“d) Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip derhal çekimine başlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem ham petrol için on beş gün, diğer ürünler için ise altmış gün içinde tamamlanır. Bu süreler içerisinde serbest dolaşıma girmiş eşyanın antrepodan çekilememesi halinde bu süreleri otuz güne kadar uzatmaya gümrük müdürlükleri yetkilidir. Bunun dışındaki farklı durumları inceleyerek sonuçlandırmaya gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.”

“(8) Dökme olarak gelen, ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşyanın miktarının tespitinde eşyanın akaryakıt antreposu tanklarına alınmasından önce sayaç ile yapılan ölçümler dikkate alınır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 559 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Antrepolara konulan eşyanın tabi tutulabileceği gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma sınırlama getirmeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin sonunda yer alan “.” işareti “,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.

“d) Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,

e) Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, para cezasına veya tedbire çevrilmiş ya da affa uğramış olsalar bile kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ceza almamış olmak.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici yedinci madde eklenmiştir.

“Sayaç sistemine geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarını tespit edecek olan, 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaç sisteminin 15/2/2015 tarihine kadar kurulması gerekir. Sayaç sistemi kurulum işlemlerine başlanmış ve süresi içerisinde başvurulmuş olması halinde, bu süre, Yönetmeliğin 525 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreye kadar Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce) uzatılabilir. Bu süreler içerisinde sayaç sisteminin kurulmaması halinde antrepo açma ve işletme izinleri iptal edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca, sayaç sistemi kurulan ham petrol ve yurtdışına transit edilecek eşya depolanan akaryakıt antrepoları dışında kalan antrepo tanklarında bulunan eşyanın, tabi tutulacağı gümrük rejimi hükümleri çerçevesinde işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, antrepo açma ve işletme izin belgeleri iptal edilir.

(3) 541 inci maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde belirtilen uygulamaya, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca sayaç sistemi kurulması ile birlikte geçilir.

(4) 542 nci maddenin altıncı fıkrasının (d) bendi kapsamı uygulamaya, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca sayaç sistemi kurulması ile birlikte geçilir. Sayaç sistemi kurulmasına kadar mülga hükme göre uygulamaya devam edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe ekteki ek-81/A ve ek-81/B eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 24 no.lu eki ekteki şekilde ve 82 no.lu ekinin 2 no.lu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 82 no.lu eke aşağıdaki satır eklenmiştir.

“Yönetmeliğin 72 ila 72/T maddeleri hükümlerine uyulmaması”

“48 Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak belirlenen liman hizmetleri azami bedellerine ilişkin yapılan düzenlemelere uyulmaması”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi,

b) 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi,

c) 371 inci maddesi,

ç) 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri” ibaresi,

d) 494 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,

e) 513 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 520 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “faaliyet belgesi,” ibareleri,

f) 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi” ibaresi,

g) 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları,

ğ) 527 ila 532 nci maddeleri,

h) 572 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elli soru üzerinden” ibaresi,

ı) 65 no.lu eki,

yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 494 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 526 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve 527 ila 532 nci maddelerinde bu Yönetmelik ile yapılan değişikliğe ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce antrepoya alınmış eşya için uygulanan teminat sistemi devam eder.

MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin;

a) 15 inci maddesi ile 24 üncü maddesinin (ç), (d) ve (ğ) bentleri yayımını takip eden onbeşinci günden itibaren,

b) 24 üncü maddesinin (b) bendi 15/2/2015 tarihinde,

c) 24 üncü maddesinin diğer bentleri ile diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK-24

TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
4. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER 185
8. FASIL GIDA YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI 185
9. FASIL GIDA KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 185
10. FASIL GIDA  HUBUBAT 185
11.FASIL GIDA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ 185
12. FASIL GIDA YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM 185
13. FASIL GIDA LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 185
14. FASIL TEMEL KİMYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 170
15.FASIL GIDA HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR 185
16. FASIL GIDA ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI 185
17. FASIL GIDA ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 185
18. FASIL GIDA KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 185
19. FASIL GIDA HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ 185
20. FASIL GIDA SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR 185
21. FASIL GIDA YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI 185
22. FASIL GIDA MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 185
23. FASIL GIDA GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER 185
25. FASIL METAL TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO 170
26. FASIL METAL METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL 170
27. FASIL PETROL MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR 185
28. FASIL TEMEL KİMYA ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ 170
29. FASIL TEMEL KİMYA ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER 170
30. FASIL TEMEL KİMYA ECZACILIK ÜRÜNLERİ 65
3006.40 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 170
31. FASIL TEMEL KİMYA GÜBRELER 170
32. FASIL TEMEL KİMYA DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER 170
33. FASIL TEMEL KİMYA UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI 170
3302 GIDA POZİSYON METNİ 185
34. FASIL TEMEL KİMYA SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI 170
3403 PETROL POZİSYON METNİ 185
35. FASIL TEMEL KİMYA ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER 170
3501, 3502, 3505 GIDA POZİSYON METİNLERİ 185
36. FASIL TEMEL KİMYA BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER 170
3707 TEMEL KİMYA FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 65
38. FASIL TEMEL KİMYA MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 170
3811, 3814, 3819, 3824.90.97.90.54 3824.90.97.90.55 PETROL POZİSYON METİNLERİ 185
3821 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 65
39. FASIL POLİMER PLASTİKLER VE MAMULLERİ 155
40. FASIL POLİMER KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 155
41. FASIL TEKSTİL HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 95
43. FASIL TEKSTİL POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ 95
44.FASIL TEMEL KİMYA AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ 170
47.FASIL KAĞIT ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) 80
48. FASIL KAĞIT KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 80
50. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 95
51. FASIL TEKSTİL YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 95
52. FASIL TEKSTİL PAMUK 95
53. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT 95
54. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 95
55. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 95
56. FASIL TEKSTİL VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 95
58. FASIL TEKSTİL ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER 95
60. FASIL TEKSTİL ÖRME EŞYA 95
61. FASIL TEKSTİL ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 95
62. FASIL TEKSTİL ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 95
63. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR 95
68. FASIL METAL TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA 170
69. FASIL METAL SERAMİK MAMULLERİ 170
70. FASIL METAL CAM VE CAM EŞYA 170
71.FASIL METAL TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR 170
72.FASIL METAL ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 170
73.FASIL METAL DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 170
74.FASIL METAL BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 170
75. FASIL METAL NİKEL VE NİKELDEN EŞYA 170
76. FASIL METAL ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA 170
78. FASIL METAL KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA 170
79. FASIL METAL ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA 170
80. FASIL METAL KALAY VE KALAYDAN EŞYA 170
81. FASIL METAL DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA 170
83. FASIL METAL ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA 170
9018 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 170
9602 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 170
9503, 9505 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 170
DİĞER FASILLAR 95

EK-81/A

AKARYAKIT ANTREPOSUNA/TANKLARA BAĞLI ANA BORU HATTINDAN GEÇEN ÜRÜN MİKTARINI ÖLÇMEYE YARAYAN SAYAÇ SİSTEMİ

A- SAYAÇ SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

– Tip onaylarının alınmış olması,

– Muayene ve/veya damgalama işlemleri yapılmış olması

– Muayene kuruluşu işlemleri tamamlanmış olması,

– Akaryakıt ticari alım-satım uygulamalarına uyumlu olması (Ölçü Ayarlar Yönetmeliği/Ölçü Ayarları Direktifi- Measurement Instrument Directive-MID)

– MID uyumluluk belgelerinin onaylı kuruluşlarca verilmiş olması,

– Ölçüm sistemini (sayaç) tamamlayan/etkileyen öğelerin de sertifikasının bulunması,

– Boru hatları ile ürünlerinin hacimlerinin ölçülmesine yönelik TSE standartlarına uygun olması (Amerikan Gaz Birliği (AGA ), Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Uluslararası Standart Örgütü (ISO), Avrupa Standardı (EN), Hollanda Ölçüm Enstitüsü (NMI) Standartlarına uygun olması,

– Ölçüm sisteminin maksimum hassasiyetinin % 0,3 (Accuracy Class 0,3: Measurement Systems on Pipeline) olması”

– Sayaç bileşenlerinin maksimum hassasiyetinin % 0.2 olması,

– Sayaçların akredite koşullarda kalibrasyonlu olarak üretilmiş olması,

– Ölçüm sistemlerinin ilk devreye alınması esnasında, bu MID belgelerinin kontrolünü, doğrulama ve mühürleme işlemlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünce) veya yetkili firmaca yapılması,

– İlk devreye alınma tarihini takip eden periyodik doğrulama kontrollerini ve mühür yenileme işlemlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve taşra idarelerince) yapılması,

– Sayaçların doğruluğunun kontrolü onaylı kalibrasyon sertifikası bulunan bir referans ölçüm sistemi ile (prover, kap, kantar, mastermetre vb) yapılması,

B- SAYAÇ SİSTEMİNİN KURULACAĞI YERLER

– Gemi ile gelen akaryakıtın tahliye edildiği ana giriş borusunun iskele/platform veya karaya çıktığı yerdeki en uygun yere takılması (sayaçların doğru sonuç verdiği kara, gemi, basınç, sıcaklık, debi aralığı gibi fiziki ve çevresel özelliklerin göz önüne alınması),
– Boru hattıyla taşınan akaryakıtta antrepoya bağlı boru hattından önceki en uygun yere kurulması,
– Antrepodan yapılan akaryakıt transitlerinde gemiye yükleme yapılmadan önceki en uygun yere kurulması,

C- SAYAÇ SİSTEMİ YAZILIMI

– Ana giriş veya çıkış boru hattından geçen akaryakıt miktarını göstermesi,

– Borudan geçen akaryakıt miktarının izlenmesini sağlayan sistemin kurulması ve bu sisteme gümrük idaresince erişimin sağlanması,

– Sayaç ve sayaç yazılımının aşağıdaki bilgileri sağlaması,

* Kütlesel akış

* Toplam kütle

* Hacimsel akış

* Toplam hacim* Yoğunluk (yoğunluk bilgisinin laboratuvar sonucuna göre girilmesi gereken durumunda bilginin gümrük memurunca girilmesi)
* Sıcaklık

* Net hacim

* Net yoğunluk

* Arşivleme

* Anlık ve genel raporlama (tahliye sırasındaki, tahliye sürecindeki, haftalık, aylık, belirlenen tarihler arasında raporlama yapabilmesi),

– Yazılıma gümrük idaresinin bilgisi dışında müdahale edilememesi,
Özelliklerini taşıması gerekir.

EK-81/B

ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERA SİSTEMLERİ

Antrepolara kurulacak kameraların aşağıda yer alan asgari şartları taşıması gerekmekte olup, bu şartların benzerini veya üst özelliklerini taşıyan kameraların kullanılması da mümkündür. Kameraların teknik özellikleri ve niteliklerine göre aynı özelliğe ilişkin farklı tabirlere de aşağıda yer verilmiştir.

A- GENEL ÖZELLİKLER

– Kameraların, yirmidört saat aralıksız kayıt yapan veya harekete duyarlı olması (kamera bu özelliği kendi üzerinde de barındırabilir),

– Kameraların, antrepo sahası giriş-çıkış yerlerini görecek şekilde konumlandırılması,

– Kameraların, antrepoda bulunan kapılar ile eşya giriş-çıkışına elverişli yerlere konumlandırılması,

– Kameraların, antreponun kapalı alanı ile açık alanında kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılması,

– Kamera ve kayıt sistemlerinin kesintisiz güç kaynağına bağlı olması,

– Kayıtların takvim yılı itibariyle bir yıl süre ile elektronik ortamda saklı tutulması,

– Kameraların, gece görüş (day/night) özelliğine sahip olması,

– Kameraların, hedef görüntüye ait detayları anlık izlemede ve kayıtlı görüntüler izlenirken verebilecek nitelikte olması,

– Kameraların, net ve kaliteli görüntü almasını sağlayan, ışık yansıması, kontrast bozukluğu ve kötü ışıklandırma koşullarını engelleyen özelliklere sahip olması,

– Kameraların, hava değişikliklerinde görüntüyü daha kararlı hale getiren ve çözünürlük kaybını önleyen teknolojiye sahip olması,

– Kameraların, hava ve dış etkenler nedeniyle yönünün değişmesini engelleyecek şekilde monte edilmesi veya korunaklı hale getirilmesi,

– IP kameraların kullanılması,

– Kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak tarih, saat, dakika şeklinde log tutabilme imkânının olması (bu özellikleri kamera üzerinde barındırabilir),

– Kamera sisteminde önizleme, oynatma, canlı izleme, yedekleme, kayıttan yürütme-playback ve bunların aynı anda ağdan yapılabilmesi,

– Kayıt-playback desteği normal, hızlı, yavaş ve elle tek kare oyun şeklinde seçenekleri olması,

– En az yedi gün geriye seyredebilme özelliği olması,

– Kameralar üzerinde IR LED bulunması veya çok düşük aydınlatmalı ortamda harici IR Spot aydınlatmaları ile birlikte montajlanması,

– Kameraların, akıllı hareket algılama, darbe algılama, ısı artışı algılama ses artışı algılama ve harici alarm algılama özelliklerini desteklemesi,

– Kameraların, konumunun veya açısının değişmesi halinde, üzerinde bulunan uyarı sistemi vasıtası ile ilgili birimlere (gümrük müdürlüğü, antrepo işleticisi ile varsa YGM veya YGM çalışanına) e-posta yolu ile iletilmesi,

– Kameraların, alarm durumu algılaması halinde uyarı vermesi ve bunun gümrük müdürlüğü, antrepo işleticisi ile varsa YGM/YGM çalışanına elektronik posta ile iletilmesi,

– Kameraların, sabotaj algılaması halinde bunun gümrük müdürlüğü, antrepo işleticisi ile varsa YGM/YGM çalışanına elektronik posta ile iletilmesi,
gereklidir.

B- ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

– Kameralar M-JPEG, H264 veya MX-Peg görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemeli,

– Kameralar, 1080P. 720P, D1 veya CIF çözünürlükte görüntüler elde edebilmeli,

– Kameraların video gösterim ve kayıt hızı MX-Peg veya H.264 formatında olmalı,

– Kameralar 3 (üç) Megapixel 2048×1536 çözünürlükte en az 20 (yirmi) fps, 1 (bir) Megapixel 1280×960 çözünürlükte en az 20 (yirmi) fps, VGA 640×480 çözünürlükte en az 25 (yirmi beş) fps olmalı veya 700TVLine çözünürlükte 1080P çözünürlükte, saniyede 30 resim (30 FPS), H.264 video sıkıştırma formatında veya saniyede 25 resim (25FPS) hızında, 720P çözünürlükte MJPEG video sıkıştırma formatında görüntü sağlamalı,

– Kameralar;

* En az F.1.6, 4.3mm lens veya 1/ 2,5″ (bir bölü iki virgül beş inç) CMOS’a sahip olmalı,

* Arka plan ışığını dengelemeli,

* Otomatik beyaz dengelemeli,

* Görüntü bozukluğunu düzeltmeli,

* Video sensörü ile hareket algılamalı,

* Akıllı hareket algılamalı,

* Darbe ( sabotaj ) algılamalı,

* Ses artışı algılamalı,

* Kameraların ışık hassasiyeti gündüz; 0,25 (sıfır virgül yirmi beş) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek nitelikte olmalı veya kameranın ışık gereksinimi 0,6lux@F1.6 veya en düşük parlaklık 0,1lux@F1.2, siyah-beyaz 0.01lux@f1.2) olmalı,

* Işık hassasiyeti gece; 0,05 (sıfır virgül sıfır beş) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek nitelikte olmalı,

* SD hafıza kartı yuvasına sahip olmalı,

– Kameralar ağ bağlantısı üzerinden ve başka bir bilgisayara veya sunucuya ihtiyaç duymaksızın Ağa Bağlı Depolama Birimine (NAS) veya Ağa Video Kaydedici (NVR) cihazına kayıt yapabilmeli,

– Kameralar operatör kontrolü ile dijital olarak ve motor kullanmaksızın; yatay ve dikey görüş alanındaki herhangi bir bölgenin görüntüsünü seçerek sergileyebilmeli (pan-tilt),

– Kamera operatör kontrolü ile dijital olarak ve motor kullanmaksızın canlı veya kayıt görüntülerinde; görüş açısındaki herhangi bir bölgenin görüntüsünü büyütebilmeli (zoom),

– Kameralar, mikrofon ile dış ortamdaki sesleri operatöre iletme ve kaydetme özelliğine sahip olmalı,

– Kameralar, Ethernet bağlantısı üzerinden TCP/IP protokol video çıkış sağlamalı,

– Kamera sistemine, 10 adet kullanıcı atanabilmeli ve kullanıcılara farklı yetkiler atanabilmeli,

– Kamera sistemine aynı anda 8 kullanıcı bağlanabilmeli,

– Kamera kullanıcı ve yönetici şifre koruma seviyelerine sahip olmalı,

– Kameralar 3 boyutlu gürültü azaltma özelliğini (MCTF) desteklemeli,

– Kameralar, geniş dinamik aralık (2D WDR) ve arka ışık bastırma (BLC) özelliklerini desteklemeli,

– Kameralar, video akışında ilgi alanı (ROI) özelliğini desteklemeli,

– Kameralar, gizlilik maskeleme (4 bölge) özelliğini desteklemeli,

– Kameralar, dijital zoom özelliğini desteklemeli,

– Kameralar, video mirror ve flip özelliklerini desteklemeli,

– Kameraların IP, TCP, UDP,http, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF protokollerine entegre desteği olmalı,

– Sistem en az beş farklı alıcıya JPEG anlık durum görüntüsü göndermek için elektronik posta hizmeti sağlamalıdır.

C- KAMERA YAZILIMI

– Canlı izleme ve video oynatma için dijital zoom özelliğini desteklemeli,

– PTZ preset geri çağırma, pan (sağa sola hareket edebilme), tilt (aşağı yukarı hareket edebilme), zoom (uzaklaştırma yakınlaştırma) ve PTZ preset kaydetme işlemleri dahil olmak üzere IP PTZ özelliklerini desteklemeli,

– Yazılım, sisteme bağlı tüm kameraların görüntüsünü gerçek zamanlı olarak ve kayıt üzerinden sergileme yeteneğine sahip olmalı,

– Yazılım, seçilen bir zaman aralığına ait olay/alarmların sorgulamasını yapabilmeli,

– Yazılım, kameralar tarafından tespit edilen hareket alarmlarını sergileme ve operatörü sesli ve görüntülü olarak ikazlama fonksiyonuna sahip olmalı,

– Bir alarm/olay tetiklendiğinde tetiklenmiş kanalın görüntüsünü ana monitörde göstermeye ayarlanabilmeli,

– Bir olay algılandıktan sonra pre-alarm ve post-alarm kaydını başlatabilmeli,

– Yazılım herhangi bir zamanda kameraların kaydettiği görüntüleri eş zamanlı olarak sergileyebilmeli,

– Hızlı oynatma için alarm bildirimlerini veri tabanına belgelendirmeli,

– Sürekli kayıt, kayıt kapalı, alarm/olay kaydı için bir haftada saatlik bazda zamanlanmış kayıt özelliğini desteklemeli,

– Kaydedilmiş videoyu JPEG ve AVI formatlarına dönüştürmeyi desteklemeli,

– Canlı erişim sağlayan entegre web hizmetine sahip olmalı,

– Yazılım değişik kullanıcı ve gruplar için erişim yetkileri tanımlama ve şifre ile erişim imkanına sahip olmalı,

– Yazılım kullanıcıların eylemlerini bir kütüğe kaydetmeli,

– Kaydedilmiş videoyu JPEG veya AVI formatına dönüştürmeyi desteklemelidir.

Ç- AKARYAKIT ANTREPOLARI İLE ÖZELLİKLİ EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERALARIN ÖZELLİKLERİ

Yukarıda sayılan özelliklere sahip sisteme bağlı kameraların;

– Antreponun bulunduğu tesise giriş-çıkış yapan araçları,

– Araca yükleme yapılan yerleri,

– Eşya sevki yapılan manifoldu (tanktan tanka veya antrepodan milli tanka eşya transferi yapılan yerleri),

– Varsa antrepo sahasındaki kollektörü,

– Mümkün olması halinde gemi yanaşan platform/iskeleyi,
görecek şekilde kamera konumlandırılması gerekmektedir.

D- ÖZEL ANTREPOLARDA (C ve D tipi) BULUNAN KAMERALARIN ÖZELLİKLERİ

– Antrepoya eşya giriş çıkışı yapılan kısmı görecek şekilde ve yukarıda sayılan özelliklere sahip kamera konumlandırılmalıdır.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e

Gümrük Yönetmeliğinin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (eski) hali;

f) …..yürürlükten kaldırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin beş ila yedinci fıkralarının (eski) hali;

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen beyannameler dışındaki gümrük beyannamelerine herhangi bir belge eklenmemesine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(6) Gümrük işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı durumlarda belge örnekleri üzerinde işlemler sonlandırılır. Belge asılları üçüncü fıkra kapsamında muhafaza edilir.

(7) Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmeyen belgeler dâhil ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak şekilde muhafaza edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 197 nci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 Madde 197- (1) Gümrük Kanununun 66 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahliller için yükümlüden numune başına beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu esas alınarak ek-24’te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınır. Beyannamenin birden fazla kalemden oluşması ve birden fazla kalemin tahlile tabi olması durumunda tahlillerden alınacak toplam ücret hiç bir şekilde 588 inci maddede belirtilen ikinci tahlilden alınacak ücreti geçemez. Yükümlünün talebi üzerine gümrük tarife istatistik pozisyonu belirlenmesine ilişkin olarak istenilen tahlillerden 588 inci maddede belirtilen miktarda tahlil ücreti alınır. Tahlil ücreti, eşyanın tahlil masrafları ile bu işlemler sonucu ortaya çıkan artık ve atıkların imha masraflarını da kapsar.

Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinden sonra yer alan ifadenin (eski) hali;

hallerinde, bu eşyanın tabi olduğu gümrük vergisinin uygulanabilecek vergi ile aynı olması veya bu vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu eşyaya nihai kullanım hükümleri uygulanmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) İzin hak sahibinin, izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine müracaatı üzerine yerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı, Ek-27’de yer alan Nihai Kullanım Denetim Formu esas alınarak, izin belgesi kapsamına giren işlemler itibariyle ilgili izin hak sahibinin mali kayıtları üzerinden nihai kullanıma konu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti ve teminat iadesine ilişkin diğer iş ve işlemler yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek rapora istinaden yerine getirilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 438 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde görevli misyon şefleri, diplomatik memurlar, yabancı devletlerin Türkiye’deki konsolosluklarında görevli misyon şefleri ve meslekten konsolosluk memurları, milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye’de ikamet eden misyon şefleri ile diplomatik memurları,

Gümrük Yönetmeliğinin 440 ıncı maddesinin (eski) hali;

MADDE 440 – (1) Diplomatik muafiyetten yararlanan;

a) Yabancı devlet başkanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanların,

b) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye’ye gelen delegelerle, sivil ve askeri heyetlerin,

c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli misyon şefleri ile diplomasi memurları ve meslekten konsolosluk memurlarının,

ç) Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye’de ikamet eden misyon şeflerinin,

beraberlerinde gelen kişisel eşya ve ev eşyası ile, görevlerinin yapılmasıyla ilgili her türlü eşya için, ilgililerinden hiç bir beyan aranılmaz ve bu eşya muayene edilmez.

(2) Sözü edilenlerin kimlikleri pasaportlarının incelenmesinden anlaşılır ve kendilerine azami kolaylık ve nezaket gösterilir.

(3) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli idari ve teknik personelin, beraberlerinde getirecekleri eşya için sözle yapacakları beyanlarıyla yetinilir.

(4) Şüphe ve yazılı, açık adresli ve imzalı ihbar olmadıkça, bu eşya muayene edilmez.

(5) Birinci fıkrada yazılı kişilerin beraberlerinde gelmeyen eşyası ile resmi görevlerin yapılması ile ilgili ve elçiliklerde kullanılacak eşya ve elçilik binalarının inşaatında kullanılmak üzere getirilecek malzeme için ilgili elçiliklerce tanzim ve Dışişleri Bakanlığınca vize edilmiş ‘Mektup’lar beyanname olarak kabul olunur. Aksi taktirde, bu eşyanın gümrük işlemleri gümrük beyannamesi ile yapılır.

(6) Üçüncü fıkrada yazılı kişilerin kendilerinden ayrı gelen eşyası ile konsoloshanelerde resmi görevle ilgili ve buralarda kullanılmak üzere getirilecek eşya ve konsoloshanelerin inşaatında sarf edilecek malzemenin gümrük işlemleri, gümrük beyannamesi üzerinden yürütülür.

(7) Birinci ve üçüncü fıkrada sayılanlara ait taşıtlar ile elçiliklerde kullanılmak üzere getirilen taşıtların gümrük işlemleri, ilgili elçilik veya muafiyet hakkı tanınmış misyon şeflikleri veya heyet başkanları tarafından tanzim ve Dışişleri Bakanlığınca vize edilmiş mektuplarla sonuçlandırılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Aynı tesis içinde bulunan tanklarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından depolama lisansı düzenlenen eşya ile depolama lisansı düzenlenmeyen transit rejimi kapsamında eşya depolanmasına yönelik akaryakıt antreposu açma ve işletme yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin, depolama lisansına tabi eşya veya depolama lisansı düzenlenmeyen transit rejimi kapsamında eşya depolanmasından hangisine yönelik olduğu belirtilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 519 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m2’den, diğer yerlerde ise 1.000 m2’den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı, havayolu ile kargo taşımacılığı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.

Gümrük Yönetmeliğinin 526 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının (eski) hali;

(2) Teminat antrepoya alınan her parti mal için ayrı alınabileceği gibi, toplu ve götürü teminat şeklinde de olabilir. Toplu teminat alınması halinde, teminat tutarının sürekli izlenmesi ve konulan eşyanın KDV ve fon dahil vergilerinin global teminat miktarını aşması halinde, aşan kısım için ayrıca teminat alınması gerekir.

(3) Götürü teminat alınması halinde antrepoya alınan eşyadan alınması gereken teminat tutarını aşan kısım için ayrıca teminat aranmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin  534 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafının  (eski) hali;

Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Müsteşarlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya bir kısmı aranmayabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin  534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (eski) hali;

g) Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi, hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlarına yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması, ayrıca A tipi genel antrepolarda kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile elektronik ortamda saklanması,

Gümrük Yönetmeliğinin  534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (15) ve (17) numaralı alt bentlerinin (eski) hali;

(15) Akaryakıt antreposu tanklarının gemilerden eşya alımı veya gemilere eşya göndermesi için iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının olması;

(17) Akaryakıt antrepolarında kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile elektronik ortamda saklanması,

Gümrük Yönetmeliğinin  541 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 MADDE 541- (1) Akaryakıt antrepoları, 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü genel veya özel antrepolardır. Akaryakıt konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatları da antreponun mütemmim cüzü sayılır. Antrepo izninde antrepo tipi de gösterilir. Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak kabul edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 542 nci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uygun cihazlarla yapılması esastır. Bununla birlikte aşağıda belirtilen şekilde de ölçüm yapılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 542 nci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendinin (eski) hali;

d) Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip derhal çekimine başlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa istinaden hazırlanan ve 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak sayılan ürünler için onbeş gün, diğer ürünler için ise altmış gün içinde tamamlanır. Bu süreler içerisinde serbest dolaşıma girmiş eşyanın antrepodan çekilememesi halinde bu süreleri otuz güne kadar uzatmaya gümrük müdürlükleri yetkilidir. Bunun dışındaki farklı durumları inceleyerek sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Gümrük Yönetmeliğinin  24 no.lu ekinin (eski) hali;

EK 24

GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİ

TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
4. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER 180
8. FASIL GIDA YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI 180
9. FASIL GIDA KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 180
10. FASIL GIDA  HUBUBAT 180
11.FASIL GIDA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ 180
12. FASIL GIDA YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM 180
13. FASIL GIDA LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 180
14. FASIL TEMEL KİMYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 165
15.FASIL GIDA HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ;
HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
180
16. FASIL GIDA ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI 180
17. FASIL GIDA ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 180
18. FASIL GIDA KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 180
19. FASIL GIDA HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ 180
20. FASIL GIDA SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR 180
21. FASIL GIDA YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI 180
22. FASIL GIDA MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 180
23. FASIL GIDA GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER 180
25. FASIL METAL TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO 165
26. FASIL METAL METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL 165
27. FASIL PETROL MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR 180
28. FASIL TEMEL KİMYA ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ 165
29. FASIL TEMEL KİMYA ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER 165
30. FASIL TEMEL KİMYA ECZACILIK ÜRÜNLERİ 60
3006.40 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 165
31. FASIL TEMEL KİMYA GÜBRELER 165
32. FASIL TEMEL KİMYA DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER 165
33. FASIL TEMEL KİMYA UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI 165
3302 GIDA POZİSYON METNİ 180
34. FASIL TEMEL KİMYA SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI 165
3403 PETROL POZİSYON METNİ 180
35. FASIL TEMEL KİMYA ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER 165
3501,3502,3505 GIDA POZİSYON METİNLERİ 180
36. FASIL TEMEL KİMYA BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER 165
3707 TEMEL KİMYA FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 60
38. FASIL TEMEL KİMYA MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 165
3811,3814,3819,
3824.90.97.90.54
3824.90.97.90.55
PETROL POZİSYON METİNLERİ 180
3821 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 60
39. FASIL POLİMER PLASTİKLER VE MAMULLERİ 150
40. FASIL POLİMER KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 150
41. FASIL TEKSTİL HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 90
43. FASIL TEKSTİL POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ 90
44.FASIL TEMEL KİMYA AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ 165
47.FASIL KAĞIT ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) 75
48. FASIL KAĞIT KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 75
50. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 90
51. FASIL TEKSTİL YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 90
52. FASIL TEKSTİL PAMUK 90
53. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT 90
54. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 90
55. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 90
56. FASIL TEKSTİL VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 90
58. FASIL TEKSTİL ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER 90
60. FASIL TEKSTİL ÖRME EŞYA 90
61. FASIL TEKSTİL ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 90
62. FASIL TEKSTİL ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 90
63. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR 90
68. FASIL METAL TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA 165
69. FASIL METAL SERAMİK MAMULLERİ 165
70. FASIL METAL CAM VE CAM EŞYA 165
71.FASIL METAL TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR 165
72.FASIL METAL ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 165
73.FASIL METAL DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 165
74.FASIL METAL BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 165
75. FASIL METAL NİKEL VE NİKELDEN EŞYA 165
76. FASIL METAL ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA 165
78. FASIL METAL KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA 165
79. FASIL METAL ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA 165
80. FASIL METAL KALAY VE KALAYDAN EŞYA 165
81. FASIL METAL DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA 165
83. FASIL METAL ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA 165
9018 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 165
9602 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 165
9503,9505 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 165
DİĞER FASILLAR   90

Gümrük Yönetmeliğinin  82 no.lu ekinin 2 no.lu satırının (eski) hali;

2 72 nci maddede belirtilen taşıtların kontrolüne ilişkin hükümlere uyulmaması.

Gümrük Yönetmeliğinin  28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) Eşyanın sınıflandırılacağı tarife pozisyonu konusunda başvuranın öngörüsü,

Gümrük Yönetmeliğinin  67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin (eski) hali;

Bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde verilir.

Gümrük Yönetmeliğinin  371 inci maddesinin (eski) hali;

MADDE 371 – (1) a) Ek-65’te sayılan eşya ve işleme faaliyetleri için, ekonomik koşulların yerine getirildiği varsayılır.

b) Diğer eşya ve işleme faaliyetleri için ekonomik koşulların incelenmesi gerekir.

Gümrük Yönetmeliğinin  493 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri” ibaresinin (eski) hali;

(5) Götürü teminat uygulamasından, onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri yararlanabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin  494 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş yükümlülere ait antrepolar için 527 nci madde uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci madde uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda bu madde uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.

Gümrük Yönetmeliğinin  513 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “faaliyet belgesi,” ibaresinin (eski) hali;

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri açma talepleri ile ilgili olarak, mevcut geçici depolama yerlerinin fiziksel olarak ihtiyacı karşılamadığı ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu gibi durumların gümrük idaresi ve ilgili kamu kurumlarınca bildirilmesini müteakip Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda ön izin verilebilir. Ön izin başvuruları, dilekçe, ekonomik yönden ihtiyaç olduğuna dair görüş, faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin  518 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “faaliyet belgesi,” ibaresinin (eski) hali;

(2) Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, faaliyet belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni almak üzere ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne başvurulur. Başmüdürlük, gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olmaması halinde antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı, yatırım yapılan yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususları ile talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar.

Gümrük Yönetmeliğinin  520 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “faaliyet belgesi,” ibaresinin (eski) hali;

(7) Kamu kurum veya kuruluşlarının antrepo açma ve işletme taleplerinde adli sicil belgesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aranmaz. Bunların görev alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki antrepo açma ve işletme taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya çalıştırma ruhsatı veya bunun yerine geçen belge aranmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin  520 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi” ibaresinin (eski) hali;

d) Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi,

Gümrük Yönetmeliğinin  520 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (eski) hali;

g) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansına tabi eşya depolanması halinde lisans,

Gümrük Yönetmeliğinin  520 nci maddesinin beşinci fıkrasının (eski) hali;

(5) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen lisans, antrepo açma ve işletme izin belgesinin düzenlemesinden sonra ibraz edilebilir. Ancak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunabilmek için gerekli lisans ibraz edilmeden antrepoya eşya alınmasına izin verilmez

Gümrük Yönetmeliğinin  520 nci maddesinin altıncı fıkrasının (eski) hali;

(6) Antrepo izin başvurularında, sadece transit rejimi kapsamında eşya almak üzere faaliyette bulunulacağının belirtilmesi halinde birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen lisans aranmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin  527 ila 532 nci maddelerinin (eski) hali;

Götürü teminat

MADDE 527- (1) Genel ve özel antrepo ayırımı yapılmaksızın antrepo işleticilerinden aşağıda belirtilen şekilde götürü teminat alınabilir.

a) 250 m2 veya 5.000 m3’e kadar olanlar için 75.000 Avro,

b) 250 m2’den sonraki her m2 için 50 Avro,

c) 5.000 m3’ten sonraki her m3 için 2 Avro,

(ç) 5000 m2 ile 100.000 m3’ü aşan kısımlar için ayrıca teminat aranmaz.

(2) Götürü teminatın verilmesinin istenilmemesi halinde her parti mal için ayrı ayrı veya toplu teminat verilmesi gerekir.

(3)……yürürlükten kaldırılmıştır.

İndirimli ve toplu götürü teminat
MADDE 528-
 (1) Teminatı kullanıcı verdiğinden B tipi antrepo hariç olmak üzere, antrepo işletme izni verilenlerden alınacak götürü teminat, 529 uncu maddedeki şartları taşıyan işletmeciler için 527 nci maddeye göre hesaplanacak teminat tutarının %10’u olarak uygulanır. Ancak, alınacak teminat tutarı hiçbir şekilde 75.000 Avro’dan az olamaz.

(2) Birden fazla antrepo işletmeciliği yapan ve 529 uncu maddedeki şartları taşıyan işletmeci firmaların başmüdürlüğe 250.000 Avro toplu götürü teminat vermeleri halinde bunlardan işlettikleri antrepolara koyacakları eşya için başkaca bir teminat aranmaz. Ancak birden fazla antrepo işletmeciliği yapan ve 529 uncu maddedeki şartları taşıyan işletmeci firmaların bir ya da daha çok akaryakıt antreposu işletmeleri halinde 500.000 Avro toplu götürü teminat vermeleri gerekir.

(3) İndirimli veya toplu götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır. Ancak, toplu götürü teminat verilecek antrepoların birden fazla başmüdürlük bağlantısı gümrük idaresi denetiminde olması halinde antrepo teminatı ilk başvuru yapılan başmüdürlüğe verilir.

İndirimli ve toplu götürü teminat için başvuru sırasında aranacak şartlar
MADDE 529-
 (1) Genel antrepo işleticilerinin indirimli ve toplu götürü teminattan faydalanabilmeleri için;

a) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi nedeniyle Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası ya da gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca toplamda bir defadan fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,

b) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, her bir yıl için, işlem gören antrepo beyannamesi sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,

c) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, antrepo beyannamesi sayısının %2’sini aşan ve aynı zamanda ondan fazla sayıda Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde ve dördüncü fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen nedenler ile usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

(d) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, her bir yıl itibariyle ayrı ayrı değerlendirildiğinde, en az yüz gümrük beyannamesi kapsamı ve asgari 5.000.000 CIF/ABD Doları kıymetinde eşyanın gümrük antrepo rejimi kapsamında işlem görmüş olması,

(e) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, her bir yıl itibariyle ayrı ayrı değerlendirildiğinde, asgari 10.000.000 CIF/ABD Doları kıymetinde eşyanın gümrük antrepo rejimi kapsamında işlem görmüş olması,

şartlarından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin tamamı ile (d) ve (e) bendindeki şartlardan birini taşımaları gerekir

(2) Özel antrepo işleticilerinin indirimli ve toplu götürü teminattan faydalanabilmeleri için birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartların tamamı ile (d) ve (e) bendindeki şartlardan birini yarı nispetinde taşımaları gerekir.

(3) Bu uygulamadan yararlanacak kamu kuruluşları için herhangi bir şart aranmaz.

Başvurunun incelenmesi
MADDE 530-
 (1) Antrepo işleticilerinin 529 uncu maddede belirtilen şartlara sahip olduklarını gösteren belgeler ve gümrük beyannameleri antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne sunulur. Gümrük müdürlüğünce yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıyan antrepo işleticilerine indirimli teminattan faydalanma izni verilir.

İndirimli teminattan faydalanma süresi ile bilgi ve belgelerin yenilenmesi
MADDE 531-
 (1) İndirimli teminattan faydalanma süresi indirim talep edilen yıl sonuna kadardır. Bu şekilde götürü teminattan faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde buna ilişkin bilgi ve belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir.

İznin iptali
MADDE 532-
 (1) Antrepo işleticilerinin 529 uncu maddede belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, verilen götürü teminat izni iptal edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin  572 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elli soru üzerinden” ibaresinin (eski) hali;

(1) Mesleki yeterlilik sınavı elli soru üzerinden test yöntemiyle yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin  65 no.lu ekinin (eski) hali;

EK 65

GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİNE TABİTUTULABİLECEK EŞYA VE BU EŞYAYA UYGULANABİLECEK İŞLEM LİSTESİ

Sıra No: Gümrük Kontrolü Altında İşlenmesine İzin Verilen Eşya  Uygulanabilecek İşlem
1 Her türlü eşya Olduğu gibi veya setler halinde sunulacak şekilde işlemek
2 Her türlü eşya Atık veya döküntü halinde getirmek veya yok etmek
3 Her türlü eşya Denatürasyon
4 Her türlü eşya Kısım veya bileşenlerin geri kazanılması
5 Her türlü eşya Hasar görmüş kısımların ayrılması veya yok edilmesi
6 Her türlü eşya Görülen hasarın etkilerini düzeltecek şekilde işleme
7 Her türlü eşya Serbest bölgede veya gümrük antreposunda, izin verilen elleçleme faaliyetleri
8 TGTC’nin 24. Faslındaki tütünler 2403 91 00 tarife pozisyonundaki “homojenize edilmiş” veya “yeniden tertip edilmiş” tütün ve/veya 2403 99 90 tarife pozisyonundaki toz tütün haline getirmek
9 2401 10 tarife pozisyonundaki ham veya işlenmemiş tütün, 2401 20 tarife pozisyonundaki ham veya işlenmemiş kısmen sapları koparılmış/damarları çıkarılmış tütün 2401 20 tarife pozisyonundaki tamamen veya kısmen sapları koparılmış/damarları çıkarılmış tütün şeklinde ve 2401 30 00 tarife pozisyonundaki tütün döküntüsü oluşturacak şekilde işleme
10 1511 90 19 tarife pozisyonundaki Palm yağının katı fraksiyonları veya 1511 90 91 tarife pozisyonundaki Palm yağının sıvı fraksiyonları veya 1513 11 10 tarife pozisyonundaki Hindistan cevizi yağı veya 1513 19 30 tarife pozisyonundaki Hindistan cevizi yağının sıvı fraksiyonları veya 1513 21 10 tarife pozisyonundaki Palm çekirdeği yağı veya yalnızca 1513 29 30 tarife pozisyonundaki Palm çekirdeği yağının sıvı fraksiyonları veya 1513 21 10 tarife pozisyonundaki Babassu yağı Aşağıdakileri oluşturan işleme:
-3823 11 00, 3823 12 00, yalnızca 3823 19 10, yalnızca 3823 19 30 ve yalnızca 3823 19 90 tarife pozisyonlarındaki yağ asitleri karışımları
-2915 70 00, 2915 90 00 00 11, yalnızca 2915 90 00, yalnızca 2916 15 00 ve yalnızca 2916 19 50, 2916 19 95 90 tarife pozisyonlarındaki yağ asitleri
-Yalnızca 3824 90 97 tarife pozisyonundaki yağ asitlerinin metil ester karışımı
-Yalnızca 2915 70 00, yalnızca 2915 90 00, yalnızca 2916 15 00 ve yalnızca 2916 19 80 tarife pozisyonlarındaki yağ asitlerinin metil esterleri
-3823 70 00 tarife pozisyonuna karşılık gelen yağ alkollerinin karışımı
-2905 16 85 (2-Etil-l-hekzanol hariç), 2905 17 00 ve 2905 19 00 tarife pozisyonlarındaki yağ alkolleri
-1520 00 00 tarife pozisyonundaki gliserin(glycerol)
11 Tarife pozisyonu; 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 ve 2710 11 olan eşya Tarife pozisyonu 2710 19 51 veya 2710 19 55 olan eşyaya dönüştürme
12 Tarife pozisyonu 2707 99 11 olan ham sıvı yağlar Tarife pozisyonu; 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 90, 2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 00(Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç), 2902 30 00 (Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç), 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 00 (Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç),olan eşyaya dönüştürme

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top