T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-153.18-
Konu : Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük
İşlemleri

29.04.2022 / 74312551

GENELGE (2022/9)

29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır.) 126 ncı maddesi kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya giden eşyaya aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

I. BEYAN

Kararın 126 ncı maddesi kapsamı eşyanın beyanı, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ve normal usulde detaylı beyan olmak üzere iki şekilde yapılır.

1. Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı ( İthalat )

1.1. Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen aşağıdaki eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile yapılır.

a) Kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın.

b) Kararın 58 inci maddesi kapsamı yolcunun gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonraki süreler içerisinde posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, Kararın 9 no’lu Eki listenin (B) bölümünde yer alan kişisel eşya.

c) Kararın 62 nci maddesi kapsamı bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya.

ç) Kararın 62 nci maddesi kapsamı kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşya,

d) KDV ve/veya ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan Kararın 69 uncu, 70 inci ve 71 inci maddeleri kapsamı eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar.

e) Kararın 86 ncı maddesi kapsamı önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller.

f) Kararın 91 inci maddesi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşya.

g) Kararın 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamı kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın.

h) Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına

1.2. 1.1. bölümünde sayılan eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanında Kararın 112 nci maddesi uyarınca diğer mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı ve kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz.

1.3. Bir basitleştirilmiş gümrük beyannamesine eklenebilecek taşıma senedi sayısı ithalat işlemleri için maksimum 2.000 (iki bin) adet ile sınırlıdır.

1.4. Operatörler, yukarıda yer alan eşyanın gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve benzeri isimler altında ilave ücret ile gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.

2. Detaylı Beyan ( İthalat )

2.1. Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı normal usulde detaylı beyan ile yapılır.

2.2. Eşyanın operatör tarafından beyanında BİLGE Sisteminde Detaylı Beyan modülünden “BS20” kodu seçilir.

2.3. BİLGE sisteminde “BS20” kodu ile tescil edilecek gümrük beyannamesinde, operatör tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi programında kullanılmakta olan mevcut kullanıcı kodu ve şifre kullanılır.

2.4. Operatörden, Yükümlü Takip ve Kayıt Sistemine (YKTS) kayıt olma koşulu aranmaz.

2.5. Eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanında Kararın 112 nci maddesi uygulanmaz; gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel hükümleri uyarınca vergileri ödenerek ve diğer yükümlülükler yerine getirilerek işlem yapılır.

3. Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı ( İhracat )

3.1. Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen eşyanın beyanı basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile yapılır.

3.2. Bir basitleştirilmiş gümrük beyannamesine eklenebilecek taşıma senedi sayısı ihracat işlemleri için maksimum 2.500 (iki bin beş yüz) adet ile sınırlıdır.

3.3. İhracatta basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) beyanına ilişkin olarak;

a) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmesi halinde tescil işlemine izin verilir. Mükelleflerince vergi dairelerine yapılacak KDV iadesi taleplerinin yerine getirilebilmesi için ilgili kalemde eşya kodu alanına 12’li GTİP girilmiş olması zorunludur.

b) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için “TSPA_HAR” muafiyet kodu ile beyan yapılır ve bu durumda eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir. “TSPA_HAR” muafiyet kodlu basitleştirilmiş gümrük beyannameleri KDV iade taleplerinde kullanılamazlar.

c) Numunelik eşya ve model ihracatında, basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde “NUM” muafiyet kodu kullanılır. Bu durumda ilgili eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir.

4. Muafiyet Kodları

Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde Ek-1’de yer alan muafiyet kodları kullanılır.

II. KIYMET TESPİTİ VE VERGİLENDİRME

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın kıymetinin yetki limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alınmaz. Eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük müdürlüğünce belirlenir. Aynı gün içerisinde ithalata veya ihracata konu edilen, alıcısı ve göndericisi aynı olan gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının miktarı ve kıymeti birlikte dikkate alınır.

III. NUMUNELER

1. Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri Kararın 86 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilir.

2. Numunelik eşya ve model deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten veya sipariş almaktan başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelir.

3. Tekstil ve konfeksiyon ile deri ve deri mamulleri sektöründe siparişe konu edilecek eşyanın numune ve modelini üretmek amacıyla ihracatçı firma adına gelen eşya numune kapsamında değerlendirilir.

İhraç edilmek üzere hazırlanacak numunelerin üretimi için ihtiyaç duyulan ara mamullere ilişkin olarak örneğin; tekstil numunelerinde kumaş, düğme, fermuar ve benzeri aksesuar; deri ayakkabı numunelerinde bağcık, dış ve iç taban, ayakkabı kalıbı, deri ve astar, fermuar, ayakkabı tokası ve benzeri aksesuar; deri ceket numunelerinde makul miktarda deri veya kürk, astar, fermuar, metal toka, düğme ve çıtçıt ile deri çanta numunelerinde deri, astar, kilit, toka ve muhtelif metal aksesuarın numune olarak değerlendirilmesi mümkündür.

4. Gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşyanın yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önlemeye yönelik tedbirleri alabilir.

5. Numunelerin firma adına gelmesi ve firmanın faaliyet alanı ile ilgili olması gerekir.

6. Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde eşyanın işlemleri yukarıda bahsi geçen hükümler kapsamında sonuçlandırılır.

IV. YASAKLAMAYA VE KISITLAMAYA TABİ EŞYA

1. Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen nakit para ve çeklere ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen çek ve nakit para posta idaresi ya da hızlı kargo firması tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilemez ve alıcısına teslim edilmeyerek rezerve odasında muhafaza altına alınır.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen nakit paranın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34) hükümleri kapsamında bankalar aracılığıyla transfer edilmesi gereken nitelikte olup olmadığının tespiti yapılır. Bu kapsamda yurda getirilen nakit para için alıcıdan açıklama talep edilir ve EK-2’de yer alan “Nakit Açıklama Tutanağı” elektronik ortamda düzenlenir. Sonrasında nakit para sözlü beyan düzenlenerek alıcısına teslim edilir.

Gümrük idaresince açıklama istenildiği halde, herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının anlaşılması halinde “Nakit Kontrolleri” hakkındaki 18.05.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelgenin 1.2. numaralı bölümünün 4 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda getirilen çek sözlü beyan düzenlenerek alıcısına teslim edilir.

2. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yayımlanan “Yurtdışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu” düzenlemeleri dikkate alınmak şartıyla;
Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, girişine izin verilir. Bununla birlikte, gümrük memurunca alıcı şahsın hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kişinin yazılı beyanı ve yapılacak araştırma sonucunda kesin olarak kanaat getirilmesi durumunda belge aranmaksızın eşyanın girişine izin verilebilir.

Yurtdışındaki sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen rapor, doktor raporu ya da reçete geçerli belge olarak kabul edilebilir.

Adına rapor ya da reçete düzenlenen hasta tarafından kullanılmak üzere ilacın hasta yakını adına gelmesi durumunda, her iki şahıstan da alınacak yazılı beyana istinaden yurda girişine izin verilir.

3. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 no.lu alt bendinde tanımlanan “takviye edici gıdalar” ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 no.lu Sporcu Gıdaları Tebliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan “sporcu gıdaları”nın Kararın 62 nci maddesi kapsamında ithali mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair sağlık kuruluşundan alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise “Milli Sporcu Belgesi” ni ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta veya hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir. Rapor veya reçetelerin, eşyanın ilgilisine teslim edildiği tarih itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş olması yeterli olup, her gönderi için yeni bir rapor ve reçete aranmasına gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışındaki sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen rapor, doktor raporu ya da reçete geçerli belge olarak kabul edilebilir.

Adına rapor ya da reçete düzenlenen kişi tarafından kullanılmak üzere takviye edici gıda veya sporcu gıdasının kişinin yakını adına gelmesi durumunda, her iki şahıstan da alınacak yazılı beyana istinaden yurda girişine izin verilir.

4. 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesi ile kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ithali mümkün bulunmamaktadır.

5. 3 üncü ve 4 üncü maddelerde bahsi geçen ve muafen ithali mümkün olmayan eşyaya, kıymetine ve miktarına bakılmaksızın genel hükümler çerçevesinde, yürürlükteki gümrük ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak işlem yapılabilir.

6. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddelerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali ve ihracı mümkün bulunmamaktadır.

7. Hayvansal ürünlerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda girişine ilişkin işlemler, 01.02.2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca yürütülür.

8. 03.12.2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bitki veya bitkisel ürünlerin, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin verilir.

9. 7 ve 8 inci maddeler kapsamı dışında kalan gıda ürünlerinin kişisel kullanıma uygun miktarlarda posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda girişine izin verilir. Operatör tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilecek turistlerin tüketeceği özel gıda maddelerinin ilgili turizm kuruluşu tarafından belgelendirilmesi ve bunlar tarafından tüketileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir.

10. Alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz aksam, yedek parça ve solüsyonlarının Kararın 62 nci ve 86 ncı maddeleri kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali mümkün bulunmamaktadır.

11. Cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir surette getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda Türkiye’de kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması ve bu telefonların Kararın 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 3 aylık süre içerisinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun “http://www.mcks.gov.tr” adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde muafen teslim edilmesi mümkündür. Bu durumda basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde “YLC0” muafiyet kodu kullanılarak beyan yapılır.

12. 01.06.1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer alan kişiler hariç, yurtiçinde kayıt ve ruhsatı bulunmayan silah ve tüfeklerin serbest dolaşıma sokulması mümkün bulunmadığından söz konusu eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla da getirilmesi yasaktır. Ancak, silah ve tüfekler hariç olmak üzere, 31.12.2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/11 sayılı Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamı eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, kıymeti, miktarı veya ağırlığı hakkında herhangi bir istisna getirilmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısının ibrazı gerekmektedir.

13. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesine sınırlama getirilen eşyanın bir koli içinde, sınırlamaya konu olmayan başka eşya ile birlikte gelmesi ve sahibince gümrüğe terkinin veya mahrecine iadesinin talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan eşyaya genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

14. Kararın 61 inci maddesinde düzenlenen 430 Avro tutarındaki yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen eşyaya uygulanmamaktadır.

V. MÜEYYİDE

1. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurularak Gümrük Kanununun 57 nci maddesi uyarınca işlem başlatılması gerekmektedir.

2. Kararın 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca usulsüzlüğe konu her bir gönderi için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılması gerektiğinden, basitleştirilmiş gümrük beyanı kapsamında yapılan beyanlarda, operatörlerin Kararın Beşinci Kısım hükümlerine aykırı davrandıklarının tespitinde uygulanacak Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin müeyyide, basitleştirilmiş gümrük beyanı kapsamı her bir taşıma senedi bazında ayrı değerlendirilir.

VI. DİĞER HÜKÜMLER

1. 19.10.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

EKLER:
1- Muafiyet Kodları
2- Nakit Açıklama Tutanağı

DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


Ek 1- Muafiyet Kodları
MUAFİYET KODLARI AÇIKLAMALAR- KAPSAM
NUM Kararın 86 ncı maddesi kapsamı önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modeller.
DOK Doküman
HK18 Kararın 62/1/a maddesi kapsamı Avrupa Birliği ülkelerinden gelen, kıymeti 150 Avro’yu, ağırlığı 30 kilogramı geçmeyen eşya .
HK30 Kararın 62/1/a maddesi kapsamı diğer ülkelerden gelen, kıymeti 150 Avro’yu, ağırlığı 30 kilogramı geçmeyen eşya.
ILAC18 Kararın 62/1/a maddesi kapsamı Avrupa Birliği ülkelerinden gelen, kıymeti 1500 Avro’yu, ağırlığı 30 kilogramı geçmeyen ilaç.
ILAC30 Kararın 62/1/a maddesi kapsamı diğer ülkelerden gelen, kıymeti 1500 Avro’yu, ağırlığı 30 kilogramı geçmeyen ilaç.
KTP Kararın 45 inci maddesi kapsamı kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın.
KTP0 Kararın 62 nci maddesi kapsamı kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın.
YLC0 Kararın 9 no’lu ekindeki listenin (B) bölümünde belirtilen ve yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra gelen eşya.
GK10C Kararın 100/1/ö maddesi kapsamı kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın.
GK7A Kararın 69 uncu, 70 inci ve 71 nci maddeleri kapsamı eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar.
TEST Kararın 91 inci maddesi kapsamı inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya ile yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller.
DIPL Kararın 126/1/a maddesi kapsamı elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşya.
TSPA_HAR Kararın 126/1/c maddesi kapsamı kıymeti 15.000 Avro ağırlığı 300 kilogramı geçmeyen eşyadan teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası.
GGE Kararın 126/1/c maddesi kapsamı ihraç edilip geri gelen eşya.
MI Türkiye’ye gelen ancak mahrece iadesi gereken eşya.

Ek 2- Nakit Açıklama Tutanağı

NAKİT AÇIKLAMA TUTANAĞI (POSTAVEHIZLIKARGO) CASH DISCLOSURE REPORT(POSTAL AND CARGO)

Tescil Numarası/Registration Number:
Tarih/Date:
Formun Düzenlendiği Gümrük İdaresi/Issuing Customs Authority:
1. ☐  T.C.`yeGiriş/EnteringTR☐T.C.`denÇıkış/LeavingTR
2.BeyanEdenKişinin/DeclarantDetails
Cinsiyeti/Sex: ☐  Erkek/Male

☐  Kadın/Female

Baba Adı/Father`sName:
Adı/Name: Uyruğu/Nationality:
Soyadı/Surname: Adresi/Address:
DoğumTarihi/Dateof

Birth:

Doğum Yeri/Place ofBirth:
KimlikBelgesi/ID-Document: ☐  Pasaport/Passport

☐ T.C.Kimlik/IDCard

☐  Diğer/Other

 

Şehir/Town:

Pasaport-T.C.Kimlik

No./Passport-IDNumber:

 

Ülke/Country:

Mesleği/Occupation: Telefon/TelephoneNumber
3.AdınaNakitHareketiYapılanGerçekKişinin/InvoiceeDetails
☐  Kendi Adına Nakit Hareketi Gerçekleştiriyor/Actingon Its Own Behalf
Adı Soyadı/Name Surname: Adresi/Address:
Pasaport-T.C.KimlikNo./Passport-ID

Number:

Uyruğu/Nationality: Şehir/Town:
Ülke/Country:
4.Adına Nakit Hareketi Yapılan Tüzel Kişinin/Invoicee Details(LegalEntity)
Adı/Name: Adresi/Address:
Vergi Numarası/TaxNumber:
Şehir/Town:
Ülke/Country:
5.Nakdin/Ödeme Araçlarının Kaynağı ve Kullanım Amacı
Kaynağı(Geliş/Gidiş

Sebebi)/Origin:

Kullanım

Amacı/IntendedUse:

NakdinKaynak

Ülkesi/OriginCountry:

Beyan Eden Kişinin İmzası /Declarant`sSignature İlgili Memurun İmzası/Competent Officer`s Signature

6.AçıklananNakde-Ödeme Araçlarına İlişkin Bilgiler/Details of the Disclosured Cash-Monetary Instruments
Tutarı/Amount (RakamlaveYazıyla) Cinsi/Currency
Nakit/Banknotes
Nakit/Banknotes
Diğer/Other*

*Bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde ve ya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler.

7.Tespit Edilen Nakde-Ödeme Araçlarına İlişkin Bilgiler/Detail sof the Established Cash-Monetary

Instruments

Tutarı/Amount (RakamlaveYazıyla) Cinsi/Currency
Nakit/Banknotes
Nakit/Banknotes
Diğer/Other*

*Bono,poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler.

8.Ulaşım Bilgileri/Details of Transport
Ulaşım Şekli/Type of

Transport:

☐  Posta paketi(Post)☐Kargo(Cargo)
 

Ulaştırma Şirketi/Transport Company:

Beyanname Numarası/Custom

Declaration Number

Konşimento No/Bill of Lading
ÇıkışYapılan

Ülke/Country of Departure:

Varış Ülkesi/Country of Destination:
9.AçıklamadaBulunanKişininİmzası/SignatureofDeclarant
İmza/Signature: Tarih/Date:…/…/20..
Tanzim Eden Memurun/ Competent Officer`s;  

İkinci Memurun/ Second Officer`s:

 

Sadece Resmi Kullanım İçin/For Official Use

Adı Soyadı/Name Surname: Adı Soyadı/Name Surname: Kayıt/Recording:

☐  Evet/Yes   ☐Hayır/No

Unvan/Position: Unvan/Position: Ceza/Penalty:

☐  Evet/Yes☐  Hayır/No

Sicil/Registery: Sicil/Registery: Ceza Tutarı/Amount of Penalty:
İmza/Signature: İmza/Signature:  

Ceza Tarihi/Date of Penalty:

Tarih/Date:…/…/202…Yapılan İşlem/Procedure Related Action:

☐       Doğru açıklamay apılmıştır./Disclosure is correct.

☐       Herhangibir açıklama yapılmamıştır./Cash was not disclosured.

☐       Yanlış/Yanıltıcı açıklama yapılmıştır./Cash was disclosured illusively.

☐       Savcılığa sevk edilmiştir./Relevant person was sent to Prosecutor`soffice.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.