T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-010.06.02-
Konu : Geri Gelen Eşyanın Teminat İle Teslim Edilmesi Hk.

11.03.2022 / 71863565
GENELGE
(2022/4)

     30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile, Gümrük Yönetmeliğinin “Hak ve menfaatlerin iadesi” başlıklı 451 inci maddesine,

“(3) İhraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.”

Şeklinde 3 üncü fıkra eklenmiştir.

Buna göre, geri gelen eşya için, bu eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın cevabı beklenmeksizin bunlara tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının talep edilmesi halinde aşağıdaki şekilde işlem tesis edilecektir:

-Geri gelen eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin “Detaylı Beyan” modülünde yükümlü tarafından “4010” rejim kodu ile “GK168” muafiyet kodu seçilerek serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilecek,

-Sistem tarafından referans olarak istenilen 0713 kodlu “Vergi Dairesi Uygunluk Yazısı” isimli belge beyan edilerek “Durum” alanına “S (Sonradan)” kaydedilecek,

-Beyannamede, ihraç edilen eşyanın geri gelen kısmına tekabül eden KDV ve ÖTV’si ile varsa yararlanılan diğer hak ve menfaatler, yükümlü tarafından hesaplanarak sisteme girilecek ve bu miktar kadar teminat belirlenecek, ayrıca beyannamenin “Açıklamalar” alanında tüm hak ve menfaatlere ilişkin ayrı ayrı bilgi verilecek,

-Muayene memuru tarafından, Gümrük Yönetmeliğinin beyanın kontrolü ve diğer işlemlere ilişkin 180 ila 195 inci madde hükümleri uyarınca ilgili kurumların kontrollerinin tamamlanmış olmasına dikkat edilmek kaydıyla, geri gelen eşyaya ilişkin teminat miktarı kontrol edilecek, teminatın uygun bulunması durumunda muayene/kontrol işlemleri

tamamlanacak,

-Gerekli olan teminatın alınmış olması halinde “Fiili ithalatı gerçekleşmiş” statüye gelen beyanname kapsamı eşya, gümrük işlemleri bakımından ilgilisine teslim edilebilir duruma gelecek,

-İdare tarafından mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın neticesine göre, beyanname ve teminata ilişkin işlemler ilgili mevzuat dahilinde tekemmül ettirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.