Search
Close this search box.

Geri Verme ve Kaldırma Başvurusu Formu – Elektronik Ortam

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 80571967-159.01
Konu : Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu
Formunun Elektronik Ortamda Sunulması –
Avukatlara Bilge Şifresi Verilmesi

12.11.2020/58853541
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 14.08.2020 tarih ve 56589988 kayıt sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle; 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211 ila 214 üncü madde hükümlerine göre yapılacak geri verme veya kaldırma başvuruları için Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden elektronik ortamda sunulmaya başlanılması üzerine, avukatlara söz konusu sistem üzerinden işlem yapmalarını teminen BİLGE şifresi sağlandığı belirtilerek Gümrük Kanununun 5 ile 225 inci maddeleri hükümlerinde düzenlenen “temsilci” kavramı içerisinde avukatların yer almadığı gerekçesiyle bu uygulamadan vazgeçilmesi talep edilmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2 nci maddesinde, avukatlığın amacı, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derece yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olarak açıklanmış; aynı Kanununun “Yalnız avukatların yapabileceği işler” başlıklı 35 inci maddesinde ise; “Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek mahkeme hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait haklan dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, avukatların temsil yetkisi konusunda özel düzenleme niteliğinde bulunan 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinde, baroya kayıtlı avukatların maddede sayılanlar dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilecekleri hükme bağlanmış olup bu düzenlemeye göre avukatların gümrük idarelerine geri verme/kaldırma başvurusu yapmaları mümkün bulunmakta olup Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün de bu yönde görüşleri yer almaktadır.

Ayrıca, Danıştay 7. Daire Başkanlığının 21/05/2018 tarihli ve E:2014/55, K:2018/2891 sayılı Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği‘nin 12’inci maddesin iptali istemi ile açılan davaya ilişkin kararında “…4458 sayılı Gümrük Kanununun, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bahsi geçen hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin iptali istenilen 12’inci maddesinde, ‘temsilcilerin uzlaşma talebinde bulunabileceğinin açıkça belirtildiği, bu hükmün Gümrük Kanununun anılan maddelerine aykırılık teşkil etmediği, davalı idarece dava konusu Yönetmelik hükmünün yanlış yorumlanması nedeniyle ihtilafın ortaya çıktığı, bununla birlikte avukatların temsil yetkisi konusunda en özel düzenleme niteliğinde bulunan ve avukatların resmi dairelerdeki bütün işleri takip edebileceklerini düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35’inci maddesinin 2’nci fıkrası karşısında avukatların gümrük idarelerinde uzlaşma talebinde bulunabilmelerine bir engel olmadığı anlaşıldığından, Yönetmeliğin dava konusu edilen 12’nci maddesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.” denilmektedir.

Bunun yanında, ilgide kayıtlı yazınızda bahsi geçen 06.07.2020 tarihli ve 55553357 sayılı yazımız; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun yukarıda bahsedilen hükümleri uyarınca avukatlar tarafından, Gümrük Yönetmeliği’nin 502/1 inci maddesi hükmünde 1 Nisan 2020 tarihinde yapılan değişiklik öncesinde kağıt ortamında sunulan söz konusu formun Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminde BİLGE şifresi almak suretiyle elektronik olarak sunulmasına ilişkin olup konu ile ilgili yeni bir tasarrufta bulunulmamıştır.

Bilgi alınmasını rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top