Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. Madde Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-622.01
Konu :Gümrük Yönetmeliği Geçici 16.
Madde

22.11.2020/59173189
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: 23/09/2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusu hususlarla ilgili olarak 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğine aşağıda yer alan Geçici 16/3 üncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere yapılacak işlemlere ilişkin olarak 22.10.2020 tarih ve 58397598 sayılı yazımızla tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine talimat verilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top