Search
Close this search box.

Geri Verme ve Kaldırma Başvurusu Formu – Elektronik Ortam

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 80571967-159.99
Konu : Geri Verme Veya Kaldırma
Başvurusu Formunun Elektronik
Ortamda Sunulması – Yetkilendirme

06.07.2020/55553357
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 05.06.2020 tarihli ve 54742716 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmü uyarınca, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 ila 214 üncü madde hükümlerine göre yapılacak geri verme veya kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun 08.06.2020 tarihi itibariyle Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden yükümlüsünce elektronik ortamda verilmesi gerektiği;

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formuna eklenmesi gereken belgelerin ise 01.07.2020 tarihi itibariyle elektronik ortamda ibraz edilebileceği hususları belirtilmiş olup söz konusu düzenlemelere ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak, belirtilen tarihler itibariyle gerçek ortamda devreye alınmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin “Geri verme veya kaldırma başvurusu” başlığı altında yer alan 502 nci maddesinin birinci fıkrası; “Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu, bu vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunların temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından Ek-78’de yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile elektronik olarak ilgili gümrük idarelerine yapılır. Bu Forma gerekli belgeler de elektronik ortamda eklenir.” hükmünü amirdir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü gereğince, Gümrük Yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetim Sistemi üzerinden avukatlar tarafından elektronik ortamda sunulabilmesini teminen, bu kişiler için yalnızca anılan Sistemde kullanılmak üzere; “mtav-Mükellef Temsilci Avukatları” profili tanımlanarak ilgili profile sahip kullanıcıların uygulamayı kullanabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla, Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetim Sistemi üzerinden işlem yapmak isteyen avukatların BİLGE şifresi almak için gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvuruda bulunması ve başvurunun Gümrük Müdürlüğünce uygun bulunması halinde BİLGE Sisteminde yer alan “mtav-Mükellef Temsilci Avukatları” profili ile YKTS temsilci tanımlamalarına ilişkin gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top