Search
Close this search box.

Götürü Teminat Kullanımı Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-157.02.01
Konu : Götürü Teminat Kullanımı Hk.-Mais
Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş

26.08.2020 / 56655512
DAĞITIM YERLERİNE

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 21.05.2020 tarihli ve 54492556 sayılı yazısında yer verilen Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş firmasının 21.05.2020 tarihli dilekçesinde özetle, Gümrük Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde yapılacak işlemlerde menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin nakit olarak teminata bağlanması şeklinde düzenleme yapıldığı, bu sebeple Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) kapsamında bahse konu mali yükümlülükler için götürü teminat kullanılamadığı ifade edilmekte ve Onaylanmış Kişi Statüsü kapsamında götürü teminat kullanma hakkı verilmiş olan firmaların mezkûr madde çerçevesinde yapacakları işlemlerde söz konusu teminattan faydalanmaları konusunda bir istisna getirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 01.04.2020 tarihinde 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilmiş olup söz konusu maddede, menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil veya muhteva itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi durumlarında, yükümlülere usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilebilmesi için menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin nakit olarak teminata bağlanması gerektiği hususu düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’in 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında, basitleştirilmiş usulde düzenlenen gümrük beyannamelerinde, beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliği’nin 143, 154 ve 163 üncü maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiğinin gümrük idarelerince kontrol edilmesi gerektiği; Gümrük Yönetmeliği’nin 143 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında ise, eşyanın serbest dolaşıma girişinden önce ibrazı gerekli olan belgelerden bir ya da birkaçını içermeyen beyanlarda, ilgili belgenin mevcut ve geçerli olduğunun ve eksik belgeye ilişkin bilgilerin her durumda beyanda gösterilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bununla birlikte, mezkûr Tebliğ’in 20 nci maddesinde götürü teminat uygulamasından yararlanıldığı durumlarda; beyannameye eklenen belgelere ek olarak, beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin BİLGE kodlarının, tarih ve sayılarının eksiksiz girilerek bu belgelere ilişkin 44 no.lu alanda yer alan doğrulama kodu bölümüne “S” yazılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bahse konu mevzuatın incelenmesinden, götürü teminat uygulamasından yararlanıldığı durumlarda, eksik beyan usulüne konu edilecek belgelerin eşyanın serbest dolaşıma girişinden önce mevcut ve geçerli olması ile bahse konu belgelere ilişkin bilgilerin beyannameye mutlak surette girilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliği’nin 38 inci maddesi çerçevesinde sunulacak olan menşe şahadetnamesinin eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında mevcut olması gerektiği yönünde bir koşul bulunmamakta olup mezkûr belgenin eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra da düzenlenebilmesi mümkündür.

Bu çerçevede Gümrük Yönetmeliği’nin 38 inci maddesi 2 nci fıkrası uyarınca yapılacak işlemlerde menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin nakit olarak teminata bağlanması zorunlu olmakla birlikte, mezkûr Yönetmeliğin 143/2 nci maddesi ile mezkûr Tebliğ’in 20 nci maddesinde, eksik beyan usulüne konu edilecek belgelerin eşyanın serbest dolaşıma girişinden önce mevcut ve geçerli olması ile bahse konu belgelere ilişkin bilgilerin beyannameye mutlak surette girilmesi halinde götürü teminat uygulamasından yararlanılabileceği hükme bağlandığından gerekli koşulların sağlanması halinde bu işlemlerde nakit teminat zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu minvalde, sonradan ibraz edilecek olan menşe şahadetnamelerinin mezkûr Yönetmeliğin 143/2 nci maddesi ile mezkûr Tebliğ’in 20 nci maddesi uyarınca serbest dolaşıma giriş esnasında mevcut ve geçerli olması ile bahse konu belgeye ilişkin bilgilerin beyanda gösterilmesi durumunda beyannameye ilişkin yapılacak işlemlerde götürü teminat uygulamasından yararlandırılması mümkündür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top