Search
Close this search box.

Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hk

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 75705452-045.03
Konu : 4458 Sayılı Gümrük Kanunu İle 5607 Sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Yapılan
İşlemler

17.02.2020/52302630
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan gümrük idarelerince hangi durumlarda hem 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında idari işlem hem de 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılması gerektiği hususunda tereddütler olduğu ve konuya ilişkin olarak bir uygulama birliği olmadığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası; “Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmünü amirdir.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliği’nin “Ceza koyan çeşitli kanunlara göre takibat yapılması” başlıklı 579 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Bir fiilin hem Kanunun hem de kaçakçılıkla mücadele veya diğer ceza koyan kanunların kapsamına girebilecek olması durumunda, idare amiri durumu inceleyerek olay dolayısıyla, aynı zamanda diğer kanunlara göre işlem yapılıp yapılmayacağını tespit eder.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yanı sıra 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında da işlem tesis edilecek olması halinde, söz konusu eylemin “aldatıcı işlem ve davranış” olarak değerlendirilebilmesi gerekmektedir.

Gümrük vergilerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi amacıyla icra edilen bir fiilin aldatıcı işlem ve davranış olarak nitelendirilerek 5607 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinde;

-Eşya ve/veya ambalajı üzerinde, eşyanın vergilendirmeye esas unsurlarının doğru olarak tespit edilmesini engellemeye yönelik olarak tahrifat yapılması,

– Gerçeğe aykırı veya sahte belge ibraz edilmesi veya orijinal belge üzerinde tahrifat yapılması,
hususlarının aldatıcı davranış ve işlemin varlığına yönelik emareler olarak değerlendirilmesi;

Öte yandan her olayın mutlaka kendi olguları/gerçekleri bağlamında ele alınması ve değerlendirmelerin olay bazında yapılarak “kasıt” unsurunun varlığının somut biçimde ortaya konulması, 5607 sayılı Kanun ile umulan amacın gerçekleşmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi yönünden önem taşımaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top