T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 18723479-663.05
Konu : 06.12.2019-195-B/09–İnceleme Raporu

17.02.2020 / 52329579
DAĞITIM YERLERİNE

Ek mali yükümlülüğün yatırım teşvik uygulamasındaki gümrük vergisi muafiyeti konusunda Ticaret Başmüfettişleri Haldun YAĞAN, Soner TUTAL, Ahmet ARSLANTAŞ, Ticaret Müfettişi Şahin KARATAŞ ile Ticaret Müfettiş Yrd. Mustafa BİLEK tarafından düzenlenen 06.12.2019 günlü 195-B/09 sayılı İnceleme Raporu’nun IV-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ bölümünde;

“………….. 2- Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar (2017/10926) ve Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar (2018/11799) hükümleri çerçevesinde, Kararda belirtilen ülkeler (Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam) menşeli ve yine Kararda belirtilen eşyanın AB ülkeleri üzerinden A.TR
dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde tahsili öngörülen ek mali yükümlülüğün, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda destek unsuru olarak belirlenen gümrük vergisi muafiyeti çerçevesinde değerlendirilememesi konusundaki görüşün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü ve İthalat Genel Müdürlüğünce yapılacak istişarelerle değerlendirilerek, konunun bu çerçevede karara bağlanmasının, hukuki açıdan zorunlu görülmesi halinde ise ilgili Kararlarda gerekli değişikliklerin yapılmasının;

Bu konuda görüş ve mevzuat değişikliğine gerek duyulmaması ya da mevcut durumun ilgili mevzuatlarda yer alan amaçlara uygun olduğunun değerlendirilmesi durumunda; raporumuzun 17 ve 19 no.lu ekinde yer alan listelerde kayıtlı gümrük beyannameleri ile ilgili olarak beyannamelerin tescil edildiği Gümrük Müdürlüklerine gerekli talimat verilmek suretiyle; ilgili idarelerce gümrük beyannamelerinin incelenerek tahsil edilmediği anlaşılan ek mali yükümlülüklere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde (her bir işlemle ilgili fiiller ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle ceza gerektiren durumlar göz önünde tutularak) işlem tesis edilmesinin (Ek: 17, 19);

3- Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar (2018/11973) hükümleri çerçevesinde tahsili öngörülen ek mali yükümlülüklerin gerekçe, kapsam ve mahiyeti itibariyle 2018/11799 sayılı Karar kapsamında olan ek mali yükümlülükten farklı olduğu göz önünde bulundurulmak
suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü ve İthalat Genel Müdürlüğünce yapılacak gerekli değerlendirmelerin akabinde mevcut durumun yerinde olduğunun değerlendirilmesi durumunda; raporumuzun 21 no.lu ekinde yer alan listede kayıtlı
gümrük beyannameleri ile ilgili olarak beyannamelerin tescil edildiği Gümrük Müdürlüklerine gerekli talimat verilmek suretiyle; ilgili idarelerce gümrük beyannamelerinin incelenerek tahsil edilmediği anlaşılan 2018/11973 sayılı Karar kapsamı ek mali yükümlülüklere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde (her bir işlemle ilgili fiiller ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle ceza gerektiren durumlar göz önünde tutularak) işlem tesis edilmesinin (Ek: 21);………

Uygun ve yerinde olacağı kanaatine ulaşılmıştır.” denilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve İthalat Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda bugün itibariyle 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar‘da ithalat işlemlerine yönelik olarak sadece gümrük vergisi ile KDV muafiyeti düzenlenmekte olup, ek mali yükümlülüklere ilişkin bir muafiyetin yer almadığı ve eşyanın yatırım teşvik belgesi
kapsamında ithal edilmesinin ek mali yükümlülük tahsilatını etkilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda, ekli listelerde kayıtlı gümrük beyannamelerinin incelenerek tahsil edilmediği
anlaşılan 2017/10926, 2018/11799 ve 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamı ek mali yükümlülüklere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde (her bir işlemle ilgili fiiller ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle ceza gerektiren durumlar göz önünde tutularak) işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ekler :3 adet ek

Dağıtım:
İstanbul, Ege, Doğu Marmara, Uludağ, Orta Akdeniz,
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi

Sayı : 20117910-663.05[GGM-İR3646]
Konu : 06.12.2019-195-B/09-İnceleme Raporu

MUAFİYETLER DAİRESİNE

Mevzuat ve Denetim Raporları Dairesinin 07.01.2020 tarihli ve 51128886 sayılı yazısı ekinde alınan Ticaret Başmüfettişleri Haldun YAĞAN, Soner TUTAL, Ahmet ARSLANTAŞ, Ticaret Müfettişi Şahin KARATAŞ ile Ticaret Müfettiş Yrd. Mustafa BİLEK tarafından düzenlenen 06.12.2019 günlü 195-B/09 sayılı İnceleme Raporu incelenmiştir.

Söz konusu Raporun “Değerlendirme ve Sonuç” bölümünün 5 inci maddesinde belirtilen Gümrük Yönetmeliğinin 38 ve 205 inci maddelerine ilişkin hususlar, anılan maddeler ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir.

Mezkur Rapor ve ekleri ile anılan Dairenin yazısı dağıtımı uyarınca ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Kadir TURSUN
Daire Başkanı

Ek:
1- 1 Adet Rapor Örneği ve Ekleri
2- Yazı Örnekler

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız