Search
Close this search box.

Gümrük Mevzuatında Yer ve Mekanlar

Kaydet
Kapat

     Gümrük Mevzuatında Yer ve Mekanlar     

Karagümrük, İstanbul-Fatih ilçesinin bir mahallesi. Bizans surlarının girişlerinden biri olan Edirnekapı’nın hemen altında olan Karagümrük adı, Osmanlı zamanında burada bulunan gümrükten gelmektedir.[1] Kara (yolu) Gümrüğü olması nedeniyle bu isim verilmiştir. Futbol kulübü Karagümrük spor, süper lige yükseldi. Tebrik ediyorum.  Karagümrük Futbol kulübü ile “Gümrük” kelimesi güncel hayatta daha sık duyacağımız bir kelime olacak. Bu arada Karagümrük spora sponsor olacak, formanın arkasına reklam verecek bir gümrük müşavirliği firması olabilir mi! Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne[2] ve Dernek Tüzüğüne göre de engel bulunmuyor. Benim gönlüm İGMD’ den yana ama dernek statüsü ve prosedür nedeniyle bu imkansız. Karagümrük bana mahalleri hatırlattı. Gümrüğün olduğu cadde, sokak “gümrük” adını alıyor. Bu makalede gümrük mevzuatında tanımlanmış “yer” ve “mekan” kavramlarını araştırdım.

“Yer/Mekan” kavramı, gümrük işlemlerinin yapıldığı mahal, gümrüklü eşyanın konulabileceği yapılar olarak yer aldığını görüyoruz.  Gümrüklü eşyanın konulduğu yerlerde, bu yerlerin izin sahibi olan kişiler genel olarak İşletici, buralara eşya koyan kişiler ise kullanıcı olarak adlandırılır.

Yer ve Mekan konusunda ilgililere ve yetkililere iki mesajım olacak.

İlk olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi ihracatçılarımız başta olmak üzere TOGG ‘dahil Türkiye’de üretilen otomotiv fabrikaları için üretim tesislerine yakın olacak şekilde ÖZEL İSKELE alanları tahsis edilmesi, gerekirse bu yerlerin ihracatta yerinde gümrükleme tesisi sayılması, firma bazında ya da sadece otomotiv firmaları için  Özel İskele yapılması teşvik kadar önemlidir. İhracat, deniz aşırı ülkeler için daha kolay olacaktır. 

İkinci olarak ta; daha önce “Yedd-i Emin ve Koronavirüs Salgını” isimli makalemde Supalan Sahası olarak Kodları olduğu, ancak yine taşıt üstü işlem yapılan Yed-i Emin işleminde bu tür kod olmadığı için supalan kodları kullanıldığından işlemler karıştırılmaktadır. Ayrıca supalan kelimesi mevzuattan kaldırılmasına ilişkin duyuru[3] yapılmasına rağmen bu alana ilişkin kodlar Supalan Sahası (SS0001 gibi) olarak kullanılıyor. Supalan sahası ve Yed-i Emin işlemlerinde kullanılmak üzere ayrı ayrı TAŞIT ÜSTÜ 1- TAŞIT ÜSTÜ 2 ismi altında gümrük idareleri için yeniden kodların belirlenmesi yararlı olacaktır.

Gümrüklü eşyanın konulabileceği yerler;

  • Sınır Ticaret Merkezleri
  • Serbest Bölgeler
  • Geçici Depolama Yerleri
  • Gümrüksüz Satış Mağazası ve Depoları
  • Özel İskeleler
  • Genel Antrepo
  • Özel Antrepo
  • Taşıtlar (Tam Beyanlı Yaygınlaştırılmış Usul)

Ambar: Yolcu beraberi, kaçak, tasfiyelik ve perakendelik eşyanın konulduğu açık, yarı açık ve kapalı yerleri, (Tasfiye Yönetmeliği)

Antrepo: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşul ve nitelikleri Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yerleri, (Tasfiye Yönetmeliği)

Bağlantı yolu: Bu Tebliğde belirlenmiş olan yükleme ve boşaltma noktalarını transit yollara bağlayan yolları, (Gümrük Genel Tebliğ-Tır İşlemleri Seri No 1)

Çıkış gümrük idaresi: Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini;

Depolama yeri: 5607 sayılı Kanun uyarınca el konulan eşya veya alıkonulan aracın muhafaza edildiği yerleri, (5607 Sayılı KMK Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği)

Depo: Aynı firmanın çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve Gümrük Kanunu ile 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (! Mülga) Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyan ve özel antrepo sayılan yerleri, (GHDESM Yönetmeliği)

Depo: İthal veya ihraç amacıyla Sınır Ticaret Merkezine getirilen eşyanın geçici olarak konulduğu yeri, (Sınır Ticaret Merkezi Yönetmeliği)

Fuar ve Sergi Yeri: Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de antrepo sayılır. (GY 329/2) Fuar ve sergi yerlerine ilişkin özel hükümler: Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler, özel antrepo sayılır ve izin belgesi düzenlenirken antrepo tipi gösterilir. Fuar ve sergi yerlerinde sergilenmek üzere getirilen eşyaya geçici ithalat rejimi hükümleri uygulanır. (GY 551)

Geçici Depolama Yerleri: Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir. Ağır ve havaleli eşyanın konulmasına mahsus olmak üzere, limanlar gibi gümrük işlemlerinin yapıldığı yerlerde bulunan geçici depolama yerlerinin mütemmim cüz’ü niteliğindeki açık alanlar ile yolcu eşyasının, yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar konulduğu yolcu salonlarındaki gümrük ambarları da, geçici depolama yeri addolunur. (Gümrük Yönetmeliği)

Geçici Depolama Yeri: Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı ve indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerleri (Tasfiye Yönetmeliği)

Genel Antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolar.

Giriş Limanı veya Yeri: Deniz yolu ile gelen eşyada Türkiye’deki boşaltma veya ilgili limandaki gümrük idaresince düzenlenen belgeyle tevsik edilmek kaydıyla aktarma limanını, karayolu ve demiryolu ile gelen eşyada kara taşıtlarının ilk vardıkları hudut gümrüğünü, diğer bir yolla gelen eşyada gümrük bölgesinin kara sınırının geçildiği noktayı, (Gümrük Yönetmeliği)

Giriş gümrük idaresi:  eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini;

Gümrük idaresi veya idareleri: gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını;

Gümrük Antreposu: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç edilmek kaydıyla konulduğu genel ve özel antrepoları, Uygulamadaki özellikleri sebebiyle, genel antrepoların, A, B ve F tipleri; özel antrepoların, C, D ve E tipleri bulunur.

a) A tipi antrepo, işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada her hangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.

b) B tipi antrepo, antrepoya konulan eşyadan, Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

c) C tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.

ç) D tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcının aynı kişi olduğu, Kanunun 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir.

d) E tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Kanunun 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerini uygulandığı özel antrepo tipidir.

e) F tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.

(2) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de antrepo sayılır.

(3) Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli kolilerin konulması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır.

(4) Geçici depolama yerleri, aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak Müsteşarlıkça onaylanabilir veya buralar F tipi antrepo olarak işletilebilir.

(5) Gümrük idaresi, verilen izinde A, B, C veya D tipi gümrük antreposu olarak onaylanan bina, eklentileri veya diğer her türlü yeri tanımlar. Aynı yer birden fazla gümrük antreposu olarak tanımlanamaz.

(6) Eşyanın tehlike arz etmesi, diğer eşyaya zarar verme ihtimalinin bulunması veya diğer nedenlerle özel yapılar gerektirmesi durumunda, izin belgesinde bunların yalnızca bu eşyaya yönelik olarak özel bir şekilde donatılmış mekanlarda depolanabileceği hususu yer alabilir.

(7) A, C, D ve E tipi gümrük antrepoları, tarım ürünleri lisanslı depoları olarak onaylanabilir. (Gümrük Yönetmeliği)

Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi: Topluluğun Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin Gümrük Bölgesi’ni, (2006/10895 BKK;Türkiye-AB Gümrük Birliği)

Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin Bir Parçası: Bir taraftan Topluluğun Gümrük Bölgesi’ni öte yandan da Türkiye’nin Gümrük Bölgesi’ni, (2006/10895 BKK;Türkiye-AB Gümrük Birliği)

Gümrüklü Saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını, (Gümrük Yönetmeliği)

Gümrüksüz Satış Mağazası (Mağaza): Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere ve özel antrepo sayılan yerleri, (GHDESM Yönetmeliği)

İhracat gümrük idaresi: Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini; (Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği)

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler

Yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir. (Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği)

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formunda belirtilir. (Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği)

İthalat gümrük idaresi Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini;

İskele; Limandan küçük deniz taşıtlarına yükleme boşaltma yapılan yer. (Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ)

Mağaza: Eşyanın perakende satışını yapmak üzere kurulan ve işletilen yerleri, (Tasfiye Yönetmeliği)

Muayene yeri: Eşyanın muayenesi, bunların gümrük idarelerince konulmasına izin verilen yerlerde veya antrepolarda yapılır. Ancak, gümrük idare amirleri beyan sahibinin talebi üzerine eşyanın, bu yerler dışında herhangi bir yerde muayene edilmesine izin verebilir. (Gümrük Yönetmeliği)

Ortak Depolama (statüsü); Gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanmasını olumsuz etkilememesi ve gümrük idarelerinden gerekli iznin alınması şartıyla, gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek eşya dışında kalan serbest dolaşımda bulunan eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşya aynı antrepoda depolanabilir. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın tespiti için özel tanımlama yöntemleri belirlenebilir. Ancak, bu depolama her bir eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesini imkansız kılıyor ise, sadece aynı gümrük tarife pozisyonunda yer alan, aynı ticari niteliğe ve aynı teknik özelliklere sahip eşyanın birlikte depolanmasına izin verilir. Bu durumda antrepolarda gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşya, beyan sahibinin tercihine bağlı olarak ya serbest dolaşımda bulunan ya da serbest dolaşımda bulunmayan eşya sayılır. Ancak, bu eşyanın birbirinin yerine kullanılmasında, kullanılan eşya, yerine ikame edilenin miktarını aşamaz.

Antrepodaki eşyanın telafisi mümkün olmayan şekilde zarar görmesi, tahrip olması veya imha olması ve işleticinin zarar gören veya imha olan rejime tabi eşyanın gerçek miktarını ispatlayamaması halinde, bu miktar olayın meydana geldiği tarihte antrepoda bulunan rejime tabi eşya miktarı dikkate alınarak tespit edilir. (Gümrük Yönetmeliği)

Özel antrepo: Yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepolarını, ifade eder. (Gümrük Yönetmeliği)

Özel İskele; Özel veya tüzel kişilere ait iskeleler. (Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/18 sayılı genelge)

Rezerve Alanı: Rezerveli eşyaKırık veya tamire muhtaç kaplar ile dağınık eşya geçici depolama yerine alınır alınmaz muayene ile görevli memur tarafından, boşaltma ile ilgili kuruluşun yetkilisi, işletme personeli ve geçici depolama yerinden sorumlu gümrük memuru huzurunda muayene edilerek bu eşyanın durumu bir tutanakla saptanır.

Eşya geçici depolama yerine alındıktan sonra hasara uğrarsa rezerve yerine kaldırılarak yukarıda yazılı işlemlerin yapılabilmesi için durum vakit geçirilmeden gümrük idaresine bildirilir.  Rezerveli eşya bu husustaki tutanağın düzenlenmesinden sonra işletme personeli ve gümrük memurları tarafından geçici depolama yerinde ayrılmış kapalı ve muhafazalı rezerve yerine konulur. Bu yerler işletme personeli ve gümrük memurları tarafından çift kilit altında bulundurulur.

Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerden yapılmış her türlü eşya ile mücevherat, antika, müze ve sanat eşyası da rezerve yerine konulur ve üzerlerine zarar vermeyecek şekilde mühür tatbik edilir. Söz konusu eşyanın özellikleri boşaltma listesinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.  GY 84 Md)

Serbest bölgeler,

Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber;

a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen;

b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı;

Yerlerdir. (Gümrük Kanunu)

Sınır Bölgesi: Bu konudaki istisnalara bakılmaksızın arazisinin bir kısmı bu bölgenin içinde kalan yerel idari bölgeler de dahil olmak üzere, bu konudaki mevcut anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, kuş uçuşu olarak sınırdan içeriye 15 km’yi geçmeyen bölgeyi, (2009/15481 BKK)

Sınır Ticaret Merkezi (STM): 1/12/2008 tarihli ve 2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar kapsamında öngörülen sınırda kurulacak ve ihracat ve ithalat yapılabilen alanların yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilen yerleri, (Sınır Ticaret Merkezi Yönetmeliği)

Sınır Ticaret Merkezi Mağazaları: Sınır Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren mağazaları (Sınır Ticaret Merkezi Yönetmeliği)

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuar organizasyonlarını, (EKONOMİ BAKANLIĞI; YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ NO: 2009/5)

Supalan Sahası (Taşıt Üstü Alan): Gümrük İdarelerince belirlenen taşıt üstü alan işlem mahalli.

TIR konaklama yerleri: Sürücülerin dinlenmek, geceyi geçirmek, taşıtlarını park etmek ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uğradıkları sosyal tesisleri, (Gümrük Genel Tebliğ-Tır İşlemleri Seri No 1)

Topluluk Gümrük Bölgesi: Topluluk Konseyi’nin Topluluk Gümrük Kodu’nu oluşturan 12/10/1992 tarihli ve 2913/92 sayılı Tüzüğü’nün 3 üncü maddesinde yer aldığı şekliyle, bu maddenin (a) bendinde belirtilen ülkelerin gümrük bölgelerinin tamamını, (2006/10895 BKK;Türkiye-AB Gümrük Birliği)

Transit Yol: Serbest dolaşımda olmayan eşyayı taşıyan taşıtların izleyecekleri yolları (Gümrük Genel Tebliğ-Tır İşlemleri Seri No 1)

Türkiye Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini, (2006/10895 BKK;Türkiye-AB Gümrük Birliği)

Türkiye Gümrük Bölgesi veya Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini, (Gümrük Yönetmeliği)

Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarını, (EKONOMİ BAKANLIĞI; YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ NO: 2009/5)

Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları, , YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/5)

Uçakta Satış Mağazası: Yolculara uçak içinde satılmak amacıyla sadece yabancı ülkelere sefer yapan uçaklara eşya teslimi yapmak üzere hava sınır kapılarında yolculardan arındırılmış yerlerde açılan ve özel antrepo sayılan yerleri, (GHDESM Yönetmeliği)

Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen, yabancı katılımcıların da iştirakine açık uluslararası sektörel nitelikli fuar organizasyonlarını, (EKONOMİ BAKANLIĞI; YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ NO: 2009/5)

Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve katılımcıların yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,, YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(İHRACAT: 2010/5)

Yerleşim Yeri:

1) Dördüncü Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri,

2) Beşinci Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri, (2009/15481 BKK)

Yerleşim yeri: Kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş) gün yaşadığı yeri, (Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları Genel Tebliğ Seri No 1)

Yolcu Beraberi Eşya Ambarı: Yolcu beraberi eşya ambarına alınan eşya için görevli memur tarafından doldurularak bu memur ve eşya sahibi tarafından imzalanan ve gümrük idaresinin resmi mührünü taşıyan bir alındı makbuzu yolcuya verilir. Eşya bu alındıya dayanılarak elektronik ortamda kayda alınır. Bu kayıtta, yolcunun ismi ve soyadı ile kendisine verilen alındının numarası da yer alır. Ambar bekleme süresi içerisinde yolcular tarafından yurtdışına gönderilmek istenilen eşyanın işlemleri alındı makbuzu üzerinden yürütülür. Yolcu beraberi eşya ambarından eşya çıkarılması işlemleri, geçici depolama yerlerinden eşya çıkarılması hükümlerine tabidir. (Gümrük Yönetmeliği)

Yükleme ve Boşaltma Yerleri: Gümrük Müsteşarlığı tarafından yükleme ve boşaltma yapılmasına izin verilen yerleri, (Gümrük Genel Tebliğ-Tır İşlemleri Seri No 1)

BU YAZI YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ SAYIN RECAİ HERGÜN TARAFINDAN KALEME ALINMIŞTIR.

KAYNAKÇA: 

[1] https://www.narsanat.com/istanbul-semtlerinin-normal-ve-ilginc-isimleri-nereden-geliyor-merakettiniz-mi/

[2] 10.01.2015 tarihli 29232 sayılı RG.

[3] Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2003/23 sayılı genelge 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top