Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği 196. Madde – 18.04.2012

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.19.01.00-109.99
Konu : Gümrük Yönetmeliği 196. Madde

18.04.2012/9625
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; Ek-23’te yer alan listede bulunan eşyaya ilişkin Gümrük Yönetmeliği 196 (2)/b maddesi kapsamında emsal laboratuvar tahlil raporunun beyan edilmesi ve bilgisayar sistemi tarafından beyan kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlendiği durumlarda, eşyanın niteliği itibarıyla gümrük tarife istatistik pozisyonunun muayene ile görevli memur tarafından tespitinin mümkün olsa bile muayene ile görevli memurun eşyayı laboratuvar tahliline gönderip göndermeyeceği hususunda tereddüt oluştuğu ve bu konuda farklı uygulamalar olduğu görülmüştür.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşyanın belirlendiği 196 ncı maddesinde “(1) Eşyanın,

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi,

b) (a) bendinde belirtilen eşya dışında, ek-23’te yer alan listede bulunması,

c) Gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilmesi, muafiyet hükümlerinin uygulanması ya da uygulanacak ticaret politikası önlemlerinin belirlenmesi için eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunun muayene ile görevli memurca tespitinin mümkün olmaması,

ç) İşlenmiş tarım ürünlerinin bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesinin gerekmesi, hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda laboratuvar tahlili yapılır.

(2) a) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyanın muayene ile görevli memura belge kontrolü için gelmesi halinde beyanname içeriği eşya laboratuvar tahliline gönderilmez. Ayrıca ek-23’te yer alan listede bulunan eşyanın niteliği itibarıyla gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde muayene ile görevli memurun eşyayı laboratuar tahliline göndermesine gerek yoktur.

b) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.
hükmünü amirdir.

Bu itibarla, kırmızı hat tam tespit kontrolünde 196. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan kolaylıktan yükümlünün yararlanamaması, aynı maddenin ikinci fıkrasının  (a) bendinde yer alan “…ek-23’te yer alan listede bulunan eşyanın niteliği itibarıyla gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde muayene ile görevli memurun eşyayı laboratuvar tahliline göndermesine gerek yoktur. ” hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU
Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM :    
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top