Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği 330/2 – Antrepodan Transiti Yasak Eşya Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-131.99
Konu : Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 Maddesine İlişkin Antrepodan Transiti Yasak Eşya
Hakkındaki Uygulama

05.09.2022
DAĞITIM YERLERİNE

25.5.2022 tarihli, 31846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Yönetmeliğin 330/2 maddesine; “Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya ise 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilir. Elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmez.

Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri, 522 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.” hükümleri eklenmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 maddesine eklenen yeni hükümlere ilişkin olarak Bakanlığımızca düzenlenen antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen eşya hakkında
uygulamaya açıklık getirilmesine yönelik talepler intikal ettirilmektedir.

Mezkur yönetmelik değişikliği kapsamında antrepoya alınacak eşya için satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olması; elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmemesi hususları da şart koşulmuştur.

Ayrıca, antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen eşyaya ilişkin Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler geçerliliğini korumaktadır.

Bu itibarla, antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen halihazırdaki eşya için mezkur yönetmelik değişikliği hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top