Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Maddesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-65322438-205
Konu : Gümrük Yönetmeliği Geçici
16/3.Mad.Hk

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Bilindiği üzere, 20.10.2020 tarihli 31280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğine eklenen geçici 16 ncı maddenin 3 üncü fıkrası; “Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” hükmüne amirdir.

Anılan Yönetmelik maddesi uyarınca idare tarafından işlem tesis edilmesi, uygun menşe şahadetnamesinin belirtilen süre içerisinde mükellef tarafından ibrazı şartına bağlı olduğundan, idareden herhangi bir bildirim/tebligat yapılması beklenilmeksizin bu kapsamda olduğu düşünülen beyannamelere ilişkin başvuruların ilgili menşe şahadetnameleri ile birlikte mükellefler tarafından 21.04.2021 tarihinden önce idareye sunulması, aksi takdirde 20.10.2020 tarihinden önce tescil edilmiş beyannamelere ilişkin anılan tarihe kadar uygun menşe şahadetnamesi sunulmamış olanlar ile ilgili vergi farkı ve cezai müeyyide ile karşılaşılabileceği hususunda Derneğiniz üyesi gümrük müşavirleri vasıtasıyla firmalara gerekli bilgilendirmenin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top