Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesi Uygulamaları Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 75705452-010.99
Konu : Gümrük Yönetmeliğinin 121/2
Maddesi Uygulamaları Hk

09.06.2020/54706290
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 31.01.2020 tarihli ve 51866845 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinde vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanması gereken cezai hükümlerin yer aldığı; anılan Kanun maddesinin 3 üncü fıkrasında 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan vergi kaybına neden olan işlemlerin gümrük idaresinin tespitinden önce beyan sahibince bu durumun gümrük idaresine bildirilmesi durumunda uygulanması gereken cezai miktarın oranını gösteren özel bir hüküm bulunduğu; Kanununun 63 üncü maddesinde “beyannamede düzeltme” koşullarının düzenlendiği, beyan sahibine “eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden sonra” beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmeyeceğinin hüküm altına alındığı; ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin 182 nci maddesinde “muayene” tanımının “kapların cins, marka, numara ve adetlerini, eşyanın vergiye esas olan ağırlık ve diğer ölçüleri ile gümrük tarife istatistik pozisyonu, menşe ve kıymetine ilişkin beyanın doğruluğunun tespitini kapsar” şeklinde yapıldığı ve aynı Yönetmeliğin 180/2-b maddesinde “sarı hat” tanımı yapılırken “muayene gerek görülmeksizin” ibaresinin kullanıldığı görüldüğünden “eşyanın muayenesi” tanımının “kırmızı hat” kriterine karşılık geldiğinin değerlendirildiği; bu çerçevede, beyanın kontrol türünün sistem tarafından sarı hat olarak belirlenmesi ve beyan edilen eşyayla ilgili bilgilerin yanlış olduğuna ilişkin Müdürlüğünce yapılan herhangi bir somut tespit olmaması halinde, yükümlünün düzeltme talebinin Yönetmeliğin 121/2 nci maddesi kapsamında değerlendirilerek Kanunun 234/3 üncü maddesi kapsamında cezai müeyyide uygulanmaması gerektiğinin mütalaa edildiği ifade edilmiş ve mezkur tereddütün ortadan kaldırılması ile uygulamada birliğin sağlanmasını teminen konunun bir kez de Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek Bölge Müdürlüğünüzün talimatlandırılması talep edilmiştir.

Bilindiği üzere; Gümrük Kanununun 63 üncü maddesi, “Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir
veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin verilir. Ancak;

a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

c) 73 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden,

sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.” hükmünü amirdir.

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

“(1) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen başka bir eşya ifadesinden, tarife alt pozisyonu değişen, değişmemesi durumunda ise her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarına ve/veya ticaret politikası önlemine ilişkin faydalanılacak hak ve menfaatlerde farklılık gösteren eşya anlaşılır.

(2) Eşyanın teslimine kadar;

a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden,

b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Gümrük Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci fıkrasının birinci ve ikinci fıkraları uyarınca başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyanın kontrol türü sarı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannamede düzeltme talebinde bulunulması halinde düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

Diğer taraftan, Gümrük Kanununun “Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar” başlıklı 234 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında eşyaya ilişkin olarak yapılan muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tespit edilen vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar belirtilmiş, mezkur maddenin üçüncü fıkrasında ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda ise söz konusu cezaların yüzde on nisbetinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, Kanunun 234 üncü maddesinde beyanın kontrol türüne ilişkin herhangi bir ayrım yapılmamış olup vergi kaybına neden olan aykırılıklar için söz konusu madde kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin yerine getirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top