Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.08
Konu : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

25.03.2020 / 53484125
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 27.05.2019 tarih ve 44730247 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi ile ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın ithalatında Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranmayacağı düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik maddesi gereğince, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlüklere tabi (ilave gümrük vergisine (İGV), ek mali yükümlülüğe (EMY) ve ticaret politikası önlemine) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususuna ilişkin olarak, BİLGE sisteminde beyanname tescilinden önce yükümlü tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgiler girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceği belirlenebilmektedir. Konuya ilişkin ilgide kayıtlı yazımızla tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine ve Gümrük Müşavirleri Derneklerine bilgi verilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinden önce BİLGE sistemine yapılması planlanan ithalat işlemlerine ilişkin bilgilerin girildiği, BİLGE sisteminin beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin ibrazını talep etmediği halde muayene memurlarınca rutin olarak menşe şahadetnamesinin ibrazının istendiği anlaşılmaktadır.

İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesinin uygulamasına ilişkin risk analizi sonuçları BİLGE sistemi aracılığıyla yükümlülere bildirildiğinden dolayı BİLGE Sistemi tarafından menşe şahadetnamesinin talep edilmeyen durumlar için eşyaya ilişkin başkaca bir tereddütün bulunmaması halinde söz konusu eşya için menşe şahadetnamesinin talep edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top