T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-111.99-
Konu : 3350 Sayılı İRK Geçici 1 İnci Maddesi Uygulaması

19.01.2022 / 70792284
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, 4 Ağustos 2020 tarihli ve 2818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İthalat Rejim Kararına Ek Karara göre (I) sayılı listede yer alan 7, 8, 9 ve 12 nci fasıllarda sınıflandırılan bir kısım eşyanın gümrük vergisi oranları düşürülmüş, ancak söz konusu eşyanın vergi oranlarının yer aldığı satırlara eklenen dipnotlarla gümrük vergisi oranları ile birlikte değişen miktarlarda toplu konut fonu uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 31 Aralık 2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İthalat Rejim Kararı ile söz konusu eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları artırılmış ve 2818 sayılı Kararda belirtilen dipnotlara yer verilmemiştir.

Bununla beraber, 3350 sayılı Kararın geçici 1 inci maddesinde “1/1/2021 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.” denilmektedir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı yükümlülerce 3350 sayılı Kararda belirlenen oranlar üzerinden gümrük vergisi ödenerek ithalatı yapılmış eşyalarla alakalı olarak Kararın geçici 1 inci maddesi gerekçe gösterilerek 2818 sayılı Kararda belirlenen gümrük vergisi oranlarının uygulanması için geri verme başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere, 2818 sayılı Kararla belirlenen gümrük vergisi oranlarının uygulanabilmesi için, gümrük vergisi oranları ile birlikte ilgili dipnotlarda belirlenen miktarlarda toplu konut fonunun uygulanması; dolayısıyla, 2020 yılında geçerli olan gümrük vergisi ve toplu konut fonu tutarı toplamının 2021 yılında yürürlüğe konulan gümrük vergisi oranlarına göre uygulanan gümrük vergisi tutarından fazla olduğu durumlarda 2021 yılında
yürürlüğe konulan gümrük vergisi oranlarının uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.