T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-240-
Konu : Yatırım Teşvik/Forklift

19.01.2022 / 70954150
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2012/3305 sayılı Kararda değişiklik yapan 28/6/2021 tarihli ve 4191 sayılı Kararın 5 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları değiştirilmiş ve anılan Karara “Ek-8 Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” eklenmiştir.

Buna göre; 2012/3305 sayılı Kararın 9/2 nci maddesinde “Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.” hükmü yer almakta iken, söz konusu değişiklik ile anılan fıkra;

“Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Ek-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.” şeklinde düzenlenmiş olup, Ek-8 ‘de düzenlenen “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” başlıklı listede forkliftler de yer almaktadır. 

Söz konusu mevzuat değişikliğine ilişkin olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bir örneği ekli 10.12.2021 tarihli ve 3133110 sayılı yazıda;

“1. Yatırım başlama tarihi 29.06.2021 öncesi olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında “forklift” ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır.

2. Yatırım başlama tarihi 29.06.2021 ve sonrası olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Kararın EK-8 listesinde yer alan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilmesi gerekmektedir.”

denilmektedir.

Bununla birlikte, anılan Bakanlığın forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmadığı yönündeki görüşünün uygulanmasında söz konusu araçların sınıflandırmasına ilişkin aşağıda yer verilen hususların dikkate alınması gerekmektedir:

Türk Gümrük Tarife Cetveli 84.27 tarife pozisyonunda “Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları” sınıflandırılmakta olup, pozisyon metninde yer alan “diğer yük arabaları” ifadesinden de anlaşılacağı üzere forkliftler de özel bir yük arabası çeşidi olarak nitelendirilmektedir.

84.27 tarife pozisyonu izahname notlarında ise forkliftler için “.bunların bazıları geniş ebatta olup dikey vaziyetteki bir direk üzerinde kayarak hareket eden bir kaldırma vagonu ile yükü taşırlar. Kaldırma mekanizması, normalde sürücü mahallinin ön kısmına yerleştirilmiştir. Bu kaldırma mekanizması, hareket esnasında yüke destek görevi görmek ve bu yükü istif etmek üzere ya da taşıt üzerindeki bir yere koymak maksadı ile kaldırmak üzere imal
edilmiştir.” şeklinde açıklama getirildiği görülmektedir.

Diğer taraftan, 84.27 tarife pozisyonu alt açılımlarının belirlenmesinde eşyanın “forklift” yada “diğer yük arabası” olması önem arz etmediğinden yukarıda belirtilen açıklama dışında tarife mevzuatında başkaca bir ayırım kriteri bulunmamaktadır.

Bu itibarla, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş forklift ithali işlemlerine ilişkin olarak yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli araştırmanın yapılarak, bu kapsamda değerlendirilen eşyadan gümrük vergisinin tahsil edilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK: 1 yazı örn.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


 

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : E-10475851-400-3133110 10/12/2021
Konu : Yatırım Teşvik/Forklift

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 18.01.2021 tarihli ve E-18723479-240-00060731085 sayılı yazınız
        b) 26.01.2021 tarihli ve 2267232 sayılı yazımız
        c) 07.12.2021 tarihli ve E-18723479-240-00069562927 sayılı yazınız

İlgi’ (a)’da kayıtlı yazınızda, istifleme makinası ve forklift ticari tanımı ile 84.27 tarife alt pozisyonunda YTTS6 ve YTTSV muafiyet koduyla beyan edilen serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin tetkikinde bazı beyannamelere ait yatırım teşvik belgelerinde “gümrük vergisi muafiyeti” ibaresinin yer aldığının tespit edildiği bildirilmiş olup yazınız ekinde gönderilen listede yer alan söz konusu ithalat işlemlerinde gümrük vergisi tahsil edilip edilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün iletilmesi talep edilmiş ve talebiniz üzere ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Kararın 9 uncu maddesinde “Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi
karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.” hükmü yer aldığı ve söz konusu hüküm çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında forklift ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilmesi gerektiği, diğer taraftan forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

İlgi (c)’ de kayıtlı yazınızda ise YTB eki ithal makine ve teçhizat listesi kapsamında onaylanan “forklift”lere ilişkin beyannameler kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin genel uygulamaya esas olmak üzere Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımız sonrası 29.6.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar değişikliği ile birlikte ilgi (b)’ de kayıtlı yazımızda yer alan “Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan
kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.” hükmü “Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve EK-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu itibarla;

1. Yatırım başlama tarihi 29.06.2021 öncesi olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında “forklift” ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır.

2. Yatırım başlama tarihi 29.06.2021 ve sonrası olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Kararın EK-8 listesinde yer alan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini arz ederim.

Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: İlgi (b)’de kayıtlı 26.01.2021 tarihli ve 2267232 sayılı yazımız.

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.