T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-40216608-010.06.02-00063315896
Konu : 2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE (2021/14)

          2010/41 sayılı Genelgenin sonuna aşağıda yer alan paragraf eklenmiştir. “Söz konusu eşyanın sahibi veya kanuni temsilcisi veya kanuni mirasçısına tebligat yapılamaması durumunda, eşya sahibinin bilinen son adresinin antrepo işleticisi tarafından gümrük idaresine sorulmasını müteakiben gümrük idaresince bildirilecek adrese tebligat yapılması,bu adrese yapılacak tebligattan da 30 gün içinde sonuç alınamaması halinde, eşya Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edilecektir.”

          Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.02.1.GUM.0.06.00.14.00.010.06.02
Konu : Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar

13.08.2010

GENELGE (2010/41)

          Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 101 inci maddesinin birinci fıkrası “Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tayin edilmesi için süre belirlenebilir.” hükmünü amirdir.

          Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 346’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; özellikle beklemek suretiyle bozulabilecek eşya da dahil olmak üzere Müsteşarlığın eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabileceği,

          Dördüncü fıkrasında; eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda bir tahdit konulmuş ise; eşyanın antrepoya alındığı tarihten veya antrepolar arası nakil yoluyla başka bir antrepodan gelen eşyanın ilk antrepoya giriş tarihinden itibaren hesaplanacağı, Belirtilmektedir.

          Ayrıca, besinci fıkrada; antrepoda bulunan eşya için bir süre tayin edilmişse bu sürede kaldırılmayan eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edileceği ifade edilmektedir.

         Bu itibarla, 6 ayı asan süreyle gümrük gözetimi ve denetimi altında genel antrepolarda bulunan ancak sahipleri veya kanuni temsilcileri veya kanuni mirasçıları tarafından işlemleri takip edilmeyen, herhangi bir adli veya idari yargılamaya konu olmayan eşyaya yeni bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması amacıyla 30 günlük süre verildiği yönünde, antreponun işleticisi tarafından sahibine veya kanuni temsilcisine veya kanuni mirasçısına tebligatta bulunulacaktır.

          4458 sayılı Gümrük Kanununun 101/1 fıkrası gereğince gümrük idarelerince tayin edilen 30 günlük süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan veya sahip, kanuni temsilcisi ya da kanuni mirasçıları tarafından antrepoda kalmaya devam etmesini istedikleri yönünde talepte bulunulmayan eşyanın Gümrük Kanununun 177 nci maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiye edilmesi uygun bulunmuştur.

          Bilgi ve gereğini rica ederim.

Arslan GÜNLER
Müsteşar V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.