T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-72093537-133.01-
Konu : Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

23.08.2021 / 66600193
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 15.10.2014 tarihli, 3319869 sayılı yazımız.
        b) 02.02.2016 tarihli, 13511799 sayılı yazımız.
        c) 08.04.2019 tarihli, 43318655 sayılı yazımız.

Gümrük kontrolü işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilecek eşyaya ilişkin izin başvurularının değerlendirilme sürecine ilişkin hususlar, ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımız ile açıklanmıştır.

Anılan rejim kapsamında demonte halde traktör işlemlerine ilişkin olarak Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 25.06.2021 tarihli, 64990166 sayılı yazısında, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde TSE uygunluk yazısı alınmak üzere Gümrük Yönetmeliğinin 370 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca GKAİİ verilmesinin talep edildiği, ancak, ilgi (c) yazımızda, Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğin (İthalat: 2021/7) demonte olarak getirilen ürünleri kapsamadığı ve bu ürünler için TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenmesine gerek olmadığının bildirilmesi sebebiyle tereddüt hâsıl olduğu, anlaşılmaktadır.

İlgi (b) yazımızda belirtildiği üzere yazımız kapsamı eşyaya ilişkin izin başvurularının, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde Bölge Müdürlüklerince başvuruların değerlendirilerek sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiş, Bölge Müdürlüklerince izin başvurusu değerlendirilebilecek eşya listesinde Traktör cinsi eşyanın bünyesine girecek muhtelif parçalara (Diferansiyel, kaporta vb.) da yer verilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (c) yazımız, gümrük kontrolü altında işleme rejiminden bağımsız olarak, Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında denetime tabi 87.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılan traktörlerin demonte olarak beyan edilmesi halinde, anılan Tebliğe göre uygunluk denetimine tabi tutulması gerekip gerekmediği hakkındadır.

Bu çerçevede, demonte halde gelen traktörün işleme faaliyeti sonrasında serbest dolaşıma girişinde teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanması amacıyla gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulmak istenilmesi durumunda, bu yöndeki taleplerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

(Sektörel Bakış) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Makalesi