T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-72093537-235
Konu :Konteyner Ek Süre İşlemleri

08.12.2021 / 69824115
DAĞITIM YERLERİNE

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 15.10.2021 tarihli ve 68231209
sayılı yazısında özetle; son zamanlarda geçici ithalat rejimi kapsamında yurda girişi yapılan konteyner için Bölge Müdürlüklerine yapılan ek süre talebi başvurularında, söz konusu konteynerin içinde bulunan eşyanın tasfiyelik hale geldiği, tasfiyelik eşyanın geçici depolama alanında konteynerin içinde bulunmaya devam ettiği, tasfiye işlemleri tamamlanmadığından konteynerin yurtiçinde azami kalış süresinde yurtdışı edilemediği, bu durumun yükümlüsüne zaman kaybı ve ekonomik külfet oluşturduğu şeklinde sızlanmalar tespit edildiği, bu nedenle gümrük gözetimi altındaki konteynerlerin içindeki eşyanın tasfiye
işlemleri tamamlanıncaya kadar geçici ithalat rejimi kapsamında yurtiçinde kalış sürelerinin durdurulması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince, geçici ithal edilen konteynerlerin tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde yeniden ihraç edilmesi gerekli olup, 6 aylık sürenin bitiminden önce yapılan süre uzatım talepleri mücbir sebep belgesi aranmaksızın gümrük idaresince değerlendirilmekte, bundan sonraki süre uzatımı talepleri ise Bölge Müdürlüklerince karşılanmaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 130 ncu maddesi ile eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi azami yirmidört ay olarak belirlenmiş olup, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan konteynerler için de azami kalış süresi yirmidört aydır. Süre aşımı durumunda ise, aşılan süreye bağlı olarak Gümrük Kanununun 241 veya 238 inci maddeleri gereğince müeyyide uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde, yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar mücbir sebep ve beklenmeyen haller arasında sayılmış ve mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar Kanun’da belirtilen sürelerin işlemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu durum muvacehesinde, geçici ithalat rejimi kapsamında gümrük gözetiminde bulunan
konteynerlerin yurtiçindeki kalış sürelerinin, konteynerin içinde bulunan eşyanın tasfiyelik hale geldiği durumlarda tasfiye işlemleri tamamlanıncaya kadar durdurulması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.