Gümrükler Genel Müdürlüğü (Nihai Kullanım-Teminat)

Gümrükler Genel Müdürlüğü (Nihai Kullanım-Teminat)

  T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-20117910-111.02-00061855468
Konu : Nihai Kullanım-Teminat

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 30.10.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; 2009/15481 sayılı Kararın 12. Maddesinde “İzin hak sahibi tarafından eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edildiğinin ve öngörülen amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi halinde teminat iade edilir.” Hükmüne yer verildiği, nihai kullanım izninin global olarak alınması ve birkaç firma tarafından işlem yapılması durumunda, izin hak sahibi tarafından eşyanın bir kısmının öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilemediği durumların hasıl olabildiği, böyle durumlarda tahsis edilemeyen kısma isabet eden vergilerin ödenerek alınan teminatların çözümü talep edildiğinde ise gümrüklerce, teminatın çözümü için izin alınan miktarın tamamının nihai kullanıma tahsis edilmesi gerektiğinin şart koşulduğu ve teminatların iade edilmediği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, bir nihai kullanım izin belgesi kapsamında birden fazla serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmesi mümkün bulunmakla birlikte nihai kullanıma ilişkin gümrük mevzuatında iznin global olarak düzenlenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla iznin global olarak alınması ve birden fazla firma tarafından işlem yapılması ifadesi ile kastedilen husus anlaşılmamıştır.

Öte yandan, Gümrük Yönetmeliğinin 209/3 üncü maddesi; “Nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranına tabi eşyanın, bu uygulamadan yararlanabilmesi için, süresi içerisinde öngörülen nihai kullanıma tahsis edilmesi gerekir.” 208/4 üncü maddesi; “İznin verildiği aşamada yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun veya eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmediğinin veya edilemeyeceğinin anlaşılması ya da gümrük idaresinin izni olmaksızın devredilmesi veya satılması hallerinde izin iptal edilir.” 208/5 inci maddesi; “İznin iptali durumunda izin hak sahibi nihai kullanıma tahsis edilmemiş eşya ile ilgili gümrük vergisini derhal ödemek zorundadır.” 2009/15481 sayılı Kararın 12 inci maddesi “İzin hak sahibi tarafından eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edildiğinin ve öngörülen amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi halinde teminat iade edilir.” hükümlerini amirdir.

Söz konusu hükümlerden anlaşılacağı üzere eşyanın nihai kullanım uygulamasından yararlabilmesi için süresi içinde nihai kullanıma tahsis edilmesi, teminatın iade edilmesi için de eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edildiğinin ve öngörülen amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak, eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmediğinin veya edilemeyeceğinin anlaşılması halinde iznin iptal edilmesi suretiyle tahsis edilmemiş eşya ile ilgili vergiler tahsil edilmelidir.

İlgide kayıtlı yazınızda teminatların iade edilmediği belirtilmekle birlikte söz konusu yazıda yer verilen bilgilerden yukarıda bahsi geçen mevzuatın uygulanıp uygulanmadığına yönelik bir tespit anlaşılmamaktadır. Bu çerçevede, konuyla ilgili bir değerlendirme yapılması detaylı ve/veya somut bilgilerin (gümrük idaresi, beyanname v.b) sağlanması halinde mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız