image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-17474625-162.01-00067292514
Konu : PVC Yer Kaplamaları

21.09.2021 / 67292514
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 13.07.2018 Tarih ve 35823665 Sayılı Yazımız.
   b) 25.01.2021 Tarih ve 60901053 Sayılı Yazımız.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunun “Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması” başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası, “Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır” ve 3 üncü fıkrası, “Gümrük Tarifesi: a) Cumhurbaşkanınca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,…kapsar” hükmüne amir olup, Gümrük Birliği uygulamasının bir gereği olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli AB tarafından her yıl yayınlanan Kombine Nomanklatür esas alınmak suretiyle hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda ayrıntılı olarak ifade edildiği gibi 3918.10.10 Kombine Nomanklatür alt pozisyon metni daha önceki yıllarda “Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar” şeklinde tamamlanmış iken, AB Kombine Nomanklatüründe yer alan İngilizce orijinal halinin Türkçe tercümesinden kaynaklı yaşanan problemleri önlemek amacıyla 2021 TGTC’de söz konusu alt pozisyon metni “Poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnetten oluşanlar” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Akabinde bu değişikliğe uygun olarak ilgi (a)’da kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış ve ilgi (b)’de kayıtlı yazımız yürürlüğe girmiştir. Söz konusu mevzuat değişiklikleri ile hatalı yorumların önüne geçilmesi amaçlanmış ve eşyanın doğru
sınıflandırılması gereken pozisyon teyit edilmiştir.

Buraya kadar bahsedilen çerçevesinde, 2021 yılı öncesinde de AB Kombine Nomanklatüründe aynı şekilde yer alan tanımın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Türkçe tercümesi yeniden düzenlenerek 39.18 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların sınıflandırılması olması gerektiği şekilde yeniden tespit edilmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklandığı üzere söz konusu eşyaların sınıflandırılmasıyla ilgili yapılan idareden kaynaklı yorum değişikliği dikkate alınarak ilgi (b)’de kayıtlı yazımızdan önceki tarihlerde tescil edilmiş beyannameler içinde söz konusu yazımız doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print