T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  :E-85593407-165.99-
Konu :TRT Bandrol Ücreti

07.12.2021 / 69776958
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 14/3/2019 tarihli ve 42513799 sayılı yazımız.
b) 7/1/2020 tarihli ve 51060235 sayılı yazımız.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi kapsamında istisnai kıymetle beyanda bulunulan durumlarda, tamamlayıcı beyan nedeniyle ortaya çıkan TRT bandrol ücretlerinin ne şekilde ödeneceği hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “İstisnai kıymetle beyan” başlıklı 53 üncü maddesi nin 1 inci fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı hallerde ve mezkur Yönetmelik maddesinde sayılan durumlarda, gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin “Serbest dolaşıma giriş rejiminde tamamlayıcı beyan” başlıklı 150 nci maddesinin 3 ve 5 inci fıkraları ise;

“(3) Beyanın, 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki kıymet unsurlarını içermesi halinde tamamlayıcı beyan, eksik kıymet unsurunun mahiyet ve tutar itibariyle tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.”

“(5) Tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş usule göre gerçekleşen beyanlar bir bütündür ve basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin ya da kullanılan ticari veya idari belgenin tescil edildiği ya da tescil hükmünde olan kayıt işleminin yapıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.”

Hükmünü amirdir,

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, “…ithal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrol sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklar…”ın TRT Kurumuna intikali gerektiği belirtilmekle birlikte; Gümrük Yönetmeliğinin 53/5 maddesi uyarınca, tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş usule göre gerçekleşen beyanlar bir bütün olduğundan, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü
maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulan durumlarda, yükümlüsünce yapılan tamamlayıcı beyan üzerine ortaya çıkan TRT Bandrolü ücretlerinin gümrük idaresi tarafından tahsil edilmesi; bu tutarlarla ilgili olarak ayrıca KDV ve varsa ÖTV yönüyle de gerekli işlemlerin ikmal edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.