T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-169.99-
Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları
Açma ve İşletme İzin Belgesi

05.01.2022 / 70654413
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin “Ön izin başvurusu, başvuruda aranan belgeler ve başvurunun değerlendirilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin yedinci fıkrası “(7) başvurusu uygun bulunarak açma ve işletme izni verilen mağaza ve depolar için Ek-2 ‘de yer alan ve gümrük müdürlüğünce hazırlanacak yazıya istinaden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca tahsili gereken harcın peşin olarak tahsilini müteakip gümrük müdürlüğün ce Ek-3’te yer alan açma ve işletme izin belgesi düzenlenir” hükmünü amirdir.

Anılan maddeye göre düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze gönderilen Açma ve İşletme İzin Belgelerinin İlgili Yönetmeliğin 3 no’lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmediği, Ek-3’teki belgeye farklı alanlar eklendiği (adres, faaliyette bulunduğu yerler vb.) , bilgilere ait başlıkların sıralamadaki yerlerinin değiştirildiği görülmüş olup, gümrüksüz satış mağazaları ve depolarına ilişkin olarak düzenlenen Açma ve İşletme İzin Belgelerinin Yönetmeliğinin 3no’lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmesi; EK-3’teki örnek farklı düzenlenen Açma ve İşletme İzin belgelerinin ise Yönetmelik ekine uygun olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.