Search
Close this search box.

İhrakiye İşlemleri – Tahsilat Takip Programı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52707093-140.01.01
Konu: İhrakiye İşlemleri – Tahsilat Takip Programı

08.05.2020 / 54212785
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerden, deniz ve hava taşıtlarına ihracat ya da transit hükmünde teslim edilen akaryakıtın dahili seferde tüketilen kısmının vergilendirilmesinde bazı gümrük idarelerince “Tahsilat Takip Programı-TTP” kullanılarak tahakkuk ve tebligat işlemleri yapıldığı ve bu durumda mezkur Program tarafından hesaplanan ek tahakkuk faizinin tebliğ edilmesinin yükümlülerin mağduriyetine yol açtığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 176ncı maddesi uyarınca deniz ve hava taşıtlarına ihracat ya da transit hükmünde vergisiz olarak teslim edilen yakıtın dahili seferde kullanılan kısmının vergilendirilmesinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 481 ile 482 nci maddeleri ile 2013/36 sayılı Genelge hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ihrakiyeye ilişkin tahsil edilmesi gereken vergilerin ek tahakkuk kararı düzenlenmeksizin yükümlüsüne tebliğ edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tahakkuk ve tebliğ işlemlerinin matbu bir yazı ile yapılması durumunda tahakkukun takibinde etkisiz kalındığı gerekçesiyle bazı gümrük müdürlüklerince söz konusu programın kullanıldığı anlaşılmaktır.

Bu itibarla, ihrakiye olarak verilen yakıtın yurt içinde kullanılan kısmına ilişkin vergi tahakkuku ve tebligatının herhangi bir ek tahakkuk faizi hesaplanmaksızın TTP üzerinden yapılabilmesine yönelik mezkur Programın “Kesinleşmiş Alacaklar Modülü” altında ayrı bir sekme açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu düzenleme kullanıma hazır hale getirilinceye kadarki sürede yükümlü sızlanmalarının önüne geçilmesini teminen ihrakiyelerde vergi tahakkuk, takip ve tahsilat işlemlerinin manuel olarak yürütülmesine ilişkin bağlantınız gümrük idarelerinin talimatlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top