Search
Close this search box.

İthalat Denetimleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-553.02
Konu : İthalat Denetimleri

13.11.2020/58947069
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 10.08.2020 tarihli yazı.
b) 31.08.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00056976375 sayılı yazı.
c) 24.09.2020 tarihli yazı.

İlgi (a) ve İlgi (c) de kayıtlı yazılarda, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) eliyle ithalat aşamasında gerçekleştirilen denetimlerde bazı aksaklıklar yaşandığı dile getirilmiş ve denetim süreçlerine ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.

İlgi (b) de kayıtlı yazımızda, Bakanlığımızca yayımlanıp yürütülen 2020/1925 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin ithalat aşamasında TSE eliyle denetlendiği; bu denetimlerde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunmasının amaçlandığı; ülkemiz ithalat politikası ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları, ithal edilen ürünlerin niteliği gibi çeşitli etkenlerin denetim yoğunluğunu zaman içinde etkilediği ifade edilmişti. Bu doğrultuda, dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgını kapsamında ithalat aşamasında gerçekleştirilen denetimlerde bir sıkıntı yaşanmaması açısından Bakanlığımızca gereken önlemlerin alındığı ve Bakanlığımızca gerek talimatlar gerekse yapılan düzenlemelerle TSE tarafından ithalat aşamasında hızlı, etkin ve verimli denetimler gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi tarafınıza iletilmiştir.

Bu çerçevede, aşağıda yer alan hususlarda tarafınıza hatırlatmada bulunulmasında fayda görülmüştür.

  • İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir.
  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde ithalat denetimleri kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen bir kamu hizmetidir. Söz konusu kamu hizmetinin bir başka tarafça gerçekleştirilmesi mevzuat ve uygulama bakımından mümkün değildir. Bu çerçevede, ülkemiz mevzuatındaki yükümlülükleri yerine getirerek piyasaya güvenli ürün arz eden yerli üreticinin ve teknik mevzuatına uygun ürün ithal eden ithalatçının haksız rekabete uğramasını engellemek hedeflenmektedir.
  • Bakanlığımız yetkisi dahilinde yürütülen dış ticaret politikası uyarınca TAREKS risk analizinde yapılan değerlendirmeler ile zaman zaman denetimlerde artış veya azalış görülebilmektedir.
  • Dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisi Bakanlığımıza aittir. 2020/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler Bakanlığımız adına TSE tarafından denetlenmektedir.
  • Söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmekte ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara tarafımızca çözüm üretilmektedir. Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması halinde konunun doğrudan Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.
  • Son olarak, Bakanlığımız tarafından ithalat denetimlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bulunan firmalara bu sertifikaya sahip olmayan firmalara kıyasla TAREKS risk analizi aracılığıyla daha ayrıcalıklı uygulamalar sağlanmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Bilgi:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top