18.04.2020 Tarihli 31103 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2422

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR  

MADDE 1 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listedeki 12 nci fasıl başlıklı tablonun altında yer alan (8) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(8) Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %9 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %9) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %13 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) olarak uygulanır.”

MADDE 2– Aynı Kararın eki I sayılı listedeki 13 üncü ve 15 inci fasıllar başlıklı tablonun altında yer alan (1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %18 (Kosova için %0) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %30 (Kosova için %0) olarak uygulanır.”

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.