21.08.2020 Tarihli 31220 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2841

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

20 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan maddelerden EK I’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilenlerin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan maddelerin, EK II’de G.T.İ.P’leri belirtilenler hariç olmak üzere, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.

(2) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan maddelerden EK Il’de G.T.İ.P’leri belirtilenlerin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 3- (1) Aynı Karara ekli III sayılı listede yer alan maddelerden EK III’te G.T.İ.P’leri belirtilenlerin Bolivarci Venezuela Cumhuriyeti olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve tarım payı olarak toplu konut fonu uygulanır.

MADDE 4- (1) Aynı Karara ekli IV sayılı listede yer alan maddelerden EK IV’te G.T.İ.P’leri belirtilenlerin Bolivarci Venezuela Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve toplu konut fonu uygulanır.

MADDE 5- (1) Aynı Kararda nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan maddelere, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmaz.

(2) Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi” başlıklı EK-l’de bulunan maddelere; nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde uygulanan oranlar, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde, aynı oranda uygulanır.

MADDE 6- (1) “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli eşya için tatbik edilmez.

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.