Search
Close this search box.

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatına İlişkin Karar 2842

Kaydet
Kapat

21.08.2020 Tarihli 31220 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2842

Ekli “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

20 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı 31/5/2020 tarihli ve 2585 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması uyarınca, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) belirtilen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.P. MADDE İSMİ TARİFE KONTENJANI MİKTARI
0403.90 Diğerleri 1.000 ton
0406.10 Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı suyundan yapılmış peynirler dahil) ve pıhtılaştırılmış ürünler 500 ton
0406.30 Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş) 500 ton
0406.90 Diğer peynirler 500 ton
10.06 Pirinç 1.000 ton
1104.12 Yulaf 2.000 ton
12.02 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın) 400 ton
12.05 Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın) 1.000 ton
1206.00 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) 5.000 ton
1207.29 Diğerleri 2.000 ton
1207.30 Hint yağı tohumu
1207.40 Susam tohumu
1207.60 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu
1207.99 Diğerleri
12.08 Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç) 200 ton
1704.90 Diğerleri 1.000 ton
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 1.500 ton

Gümrük vergileri

MADDE 3- (1) 2 nci maddede yer alan tablodaki tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF bedelinin %’si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) 0 (sıfır) olarak; bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde anılan tablodaki ilgili madde için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF bedelinin %’si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 5- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 6- (1) 2 nci madde kapsamındaki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup her takvim yılında yeniden dağıtılır.

Diğer mevzuat

MADDE 7- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top