Search
Close this search box.

Türkiye İle Bolivarcı Venezuela Arasında Ticaret Anlaşması

Kaydet
Kapat

06.09.2020 Tarihli 31236 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının, iki taraflı menşe kümülasyonu esasına dayanan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ekinin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek III”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 448 inci maddesi ile 1 inci maddede belirtilen Ek’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında mevcut, 2 nci maddede belirtilen Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasını,

b) Aynı ve birbirleri yerine geçebilen girdiler: Aynı türde ve ticari kalitede olan, aynı teknik ve fiziksel özelliklere sahip ve nihai ürüne dahil edildiklerinde biri diğerinden ayırt edilemeyen girdileri,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Eşya: Hem girdi hem de ürünü,

d) EUR.1 Dolaşım Belgesi: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince onaylanan, örneği EK-3’te yer alan belgeyi,

e) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen, kullanılan bütün girdi kıymetlerinin dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

f) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Bu Yönetmelikte, Armonize Sistem veya AS olarak geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar, pozisyonlar (dört haneli kodlar) ve alt pozisyonları (altı haneli kodlar),

g) Girdi: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir bileşen, hammadde, parça veya aksamları,

ğ) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini, bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ise Taraf ülkelerden birinde bu girdiler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,

h) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci maddesinin Uygulanmasına Dair Gümrük Kıymetine İlişkin 1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına göre tespit edilen kıymeti,

ı) Hammadde: Sonrasında nihai bir ürüne dönüştürülmek üzere bir imalat sürecinde girdi olarak kullanılan, kendi doğal halindeki veya değiştirilmiş ya da yarı işlenmiş durumdaki temel bir maddeyi,

i) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

j) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen diğer Taraf ülke menşeli her bir girdinin gümrük kıymetinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraf ülkelerde girdi için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,

k) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair altyapıyı,

l) Menşeli girdilerin kıymeti: (ğ) bendindeki tanıma uygun olarak, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan, menşeli girdilerin gümrük kıymetini,

m) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

n) Sınıflandırılma: Ürün veya girdilerin belirli bir pozisyon altında sınıflandırılmasını,

o) Su ürünleri yetiştiriciliği: Üretimi artırmaya yönelik düzenli stoklama, besleme ya da yırtıcılardan koruma gibi büyütme ve yetiştirme süreçlerine müdahale etmek suretiyle; yumurta, larva, yavru balık ve balık larvası gibi kaynaklardan balıklar, yumuşakçalar, kabuklular, suda yaşayan diğer omurgasızlar ve su bitkileri dâhil olmak üzere, suda yaşayan organizmaların yetiştirilmesini,

ö) Taraf ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetini,

p) Ülkeler: Karasuları da dahil olmak üzere ülkeleri,

r) Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürünü,

s) Yetkili idareler: Türkiye’de Ticaret Bakanlığını ve Venezuela’da Dış Ticaretten Sorumlu Halkın Gücü Bakanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları

Menşe kuralı

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilirler:

a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen ilgili Taraf ülkede elde edilen ürünler.

b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, ilgili Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede elde edilmiş ürünler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ürünler ancak yeni ve daha önce kullanılmamış olduklarında menşeli kabul edilir. Eşyanın; sevkiyatından, gümrük antrepolarında geçici depolanmasından ve gümrük gözetimi altındaki diğer alanlardan kaynaklanan doğal aşınmışlığı kullanılmış olduğuna dair kanıt teşkil etmez.

İkili menşe kümülasyonu

MADDE 6 – (1) Venezuela menşeli girdiler, Türkiye’de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye menşeli kabul edilir. Söz konusu girdiler için 9 uncu maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olma şartı aranmaz.

(2) Türkiye menşeli girdiler, Venezuela’da elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Venezuela menşeli kabul edilir. Söz konusu girdiler için 9 uncu maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olma şartı aranmaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca bir Taraf ülkede yapılan bir imalat işleminde, sadece diğer Taraf ülke menşeli girdiler kümülasyona tabi tutulabilir.

Tamamen elde edilmiş ürünler

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

a) Kendi topraklarından, topraklarının altından veya deniz yataklarından çıkartılan madencilik ürünleri.

b) Taraf ülkede toplanan veya hasat edilen meyve ve sebze ürünleri.

c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.

ç) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.

d) Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler.

e) Taraf ülkede doğmuş veya yetişmiş balıklar, yumuşakçalar, kabuklular ve suda yaşayan diğer omurgasızlardan elde edilen, deniz çiftliği ürünleri de dahil olmak üzere suda yetiştirilen ürünler.

f) Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler.

g) Münhasıran (f) bendinde atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler.

ğ) Taraf ülkede toplanan kullanılmış eşyadan geri kazanılmış hammaddeler.

h) Yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına uygun olmaları şartıyla Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.

ı) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağının altıyla ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler.

i) Münhasıran (a) ila (ı) bentlerindeki ürünlerden imal edilen eşya.

(2) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde geçen kendi gemileri ve kendi fabrika gemileri tabirleri sadece;

a) Türkiye veya Venezuela’da kayıtlı olan,

b) Türkiye veya Venezuela bayrağı altında seyreden,

c) En az yüzde 50’si Türkiye veya Venezuela vatandaşlarına ait olan veya yönetim merkezi ve ana iş merkezi Türkiye’de veya Venezuela’da bulunan ve en az yüzde 50’si Türkiye veya Venezuela kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olan tüzel kişilere ait olan,

gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, Türkiye sınırlarından 200 deniz mili açığa kadar Venezuela gemileri tarafından elde edilen deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer ürünler Türkiye menşeli kabul edilir iken Venezuela sınırlarından 200 deniz mili açığa kadar Türkiye’ye ait gemiler tarafından elde edilen deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer ürünler Venezuela menşeli kabul edilir.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

MADDE 8 – (1) 5 inci maddeye göre tamamen elde edilmemiş ürünler (imalat işleminde üçüncü ülkeler menşeli girdi kullanılan ürünler), EK-2’de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilir. EK-2’de yer alan listede belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, bu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu girdilere ilişkin olarak geçerlidir. Aynı şekilde söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün imalatında kullanıldığı durumda, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar kendisine uygulanmaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen duruma rağmen, EK-2’de yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak;

a) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’unu geçmemesi,

b) Menşeli olmayan girdilerin azami değeri olarak EK-2’de yer alan listede verilmiş olan yüzdelerin, bu bendin uygulanması suretiyle aşılmaması,

şartı ile kullanılabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, üretim sırasında gerçekleştirilen işlem veya işçiliğin 9 uncu madde hükümlerine göre yetersiz sayılmadığı hallerde uygulanır.

Yetersiz işçilik veya işlem

MADDE 9 – (1) 8 inci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir:

a) Havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma gibi nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler.

b) Ambalaj ayırma ve birleştirme.

c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.

ç) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme.

d) Basit boyama ve cilalama işlemleri.

e) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam beyazlatma, parlatma ve perdahlama.

f) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri, kristal şekeri kısmen veya tamamen öğütme.

g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama.

ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.

h) Maddelerden setler oluşturma dahil, eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme.

ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.

i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri.

j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri, şekerin herhangi bir diğer girdiyle karıştırılması.

k) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması.

l) (a) ila (k) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması.

m) Hayvan kesimi.

(2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken Taraf ülkelerde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, “basit” genel olarak, faaliyetin yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gereksinim duyulmayan faaliyetleri tanımlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam,
Setler, Etkisiz Unsurlar ve Muhasebesel Ayrım

Nitelendirme birimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi, AS nomanklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre;

a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimidir.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa her bir ürün, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilir.

(2) Armonize Sistemin (5) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa menşeinin tespiti açısından da dahil edilir. Söz konusu ürünlerin tamamıyla elde edilmiş olarak nitelendirildiği hallerde, ambalajı, menşein tespiti açısından dikkate alınmaz. EK-2’ye göre tarife sınıflandırması değişikliğinin gerektiği hallerde ambalaj malzemeleri, menşein tespiti açısından kendi tarife sınıflandırmalarını muhafaza eder.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam

MADDE 11 – (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

Setler

MADDE 12 – (1) Armonize Sistemin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin, setin fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak menşeli kabul edilir.

Etkisiz unsurlar

MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

a) Enerji ve yakıtın,

b) Tesis ve teçhizatın,

c) Makine ve aletlerin,

ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın,

menşeini belirlemek gerekmez.

Muhasebesel ayrım

MADDE 14 – (1) Bir ürünün işçilik veya işleminde aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdilerin kullanılması halinde yetkili kamu idareleri ekonomik operatörlerin yazılı talebi üzerine bu girdilerin idaresinde, girdiler ayrı stoklarda tutulmaksızın, muhasebesel ayrım yönteminin kullanılması için yetki verebilir.

(2) Yetkili idareler birinci fıkrada atıfta bulunulan bu yetkiyi, gerekli gördükleri her türlü koşula bağlı olarak verebilir.

(3) Bu yetki sadece, muhasebesel ayrım yönteminin kullanılması suretiyle elde edilen Türkiye veya Venezuela menşeli kabul edilebilecek ürün sayısının, stoklar için fiziksel ayırım yöntemi kullanıldığında elde edilecek olanla her an aynı olmasının sağlanabilecek olması halinde verilebilir.

(4) İzin verildiği takdirde ortalama alma, son giren ilk çıkar veya ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanabilir ve bu uygulamanın kaydı, ürünün imal edildiği yere bağlı olarak Türkiye’de veya Venezuela’da uygulanabilir genel muhasebe ilkelerine göre tutulur.

(5) Muhasebesel ayrım yöntemini kullanan bir imalatçı, ihracatçı Taraf ülke menşeli kabul edilebilecek miktarda ürün için EUR.1 Dolaşım Belgesi başvurusunda bulunur. İhracatçı Taraf ülkenin gümrük idarelerinin ya da yetkili idarelerinin talebi üzerine, faydalanan kişi bu miktarların nasıl idare edildiğine dair bir beyan sunar.

(6) Yetkili idareler, üçüncü fıkrada atıfta bulunulan yetkinin kullanımını takip eder ve faydalanan kişinin yetkiyi uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen diğer koşullardan herhangi birini yerine getiremediği hallerde geri alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi

MADDE 15 – (1) İkinci ve üçüncü bölümde yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, Taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilir.

(2) Taraf ülkelerden birinden Anlaşmaya taraf olmayan başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde, geri gelen eşyanın ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu, söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı hususları gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde menşeli olmadığı kabul edilir.

(3) İkinci bölümde belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, Türkiye’den veya Venezuela’dan ihraç edilen ve daha sonra yeniden oraya ithal edilen girdiler üzerinde Türkiye veya Venezuela dışında yapılan işçilik veya işlemden;

a) Söz konusu girdilerin tamamen Türkiye’de veya Venezuela’da elde edilmiş olması veya ihraç edilmelerinden önce 9 uncu maddede belirtilen yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olması,

b) (a) bendinde belirtilen durumu, gümrük idarelerinin veya yetkili diğer idarelerin;

1) Yeniden ithal edilen eşyanın ihraç edilmiş girdilerin işçilik veya işlemden geçirilmesi suretiyle elde edilmiş olduğu,

2) Bu madde hükümlerinin uygulanması ile Türkiye veya Venezuela dışında kazanılan toplam katma değerin menşe statülü olduğu iddia edilen nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10’unu aşmadığı,

hususlarında tatmin edilmesi suretiyle kanıtlanması kaydıyla etkilenmez.

(4) Birinci ila üçüncü fıkralara halel gelmeksizin, “2503.00”, “2710.19”, “2710.12”, “2714.90” ve “2802.00” alt pozisyonlarındaki eşya;

a) Türkiye veya Venezuela menşeli girdilerin Curaçao Adası’nda bulunan ve Venezuela Devleti’nin sahip olduğu Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) tarafından işletilen rafineriye ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılması,

b) Bu rafineride işçilik veya işleme tabi tutulması ve Venezuela tarafından Curaçao Adası’ndan ihraç edilmesi ve Venezuela’daki gümrük idarelerinin, bu eşyanın ihraç edilmiş girdilerin işçilik veya işlemden geçirilmesi suretiyle elde edildiğinin kanıtlanması,

vasıtasıyla tatmin edilmesi kaydıyla Venezuela menşeli kabul edilir.

Doğrudan nakliyat

MADDE 16 – (1) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber ürünler, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılır:

a) İhracatçı ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan havayolu faturası, konşimento, yük manifestosu ya da çok araçlı veya kombine taşımacılık belgesi gibi tek bir sevk evrakı.

b) Aktarmanın veya geçici depolamanın yapıldığı transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir belge.

c) (a) veya (b) bentlerindeki belgelerin temin edilememesi halinde, gümrük idarelerinin bilmesi gereken hususları karşılayan ikame kanıtlayıcı belgeler.

Sergiler

MADDE 17 – (1) Taraf ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında diğer Taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, yetkili idarelerin;

a) İhracatçının bu ürünleri Taraf ülkelerin birinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği ve burada sergilediği,

b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer Taraf ülkedeki bir kimseye satıldığı,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumda sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanır.

(2) Beşinci bölüm hükümlerine uygun olarak düzenlenen veya hazırlanan EUR.1 Dolaşım Belgesi, normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Belgeleri

EUR.1 Dolaşım Belgesi

MADDE 18 – (1) Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler, diğer Taraf ülkeye ithal edilmeleri sırasında bir örneği EK-3’te yer alan EUR.1 Dolaşım Belgesinin ithalatçı Tarafın iç mevzuatına uygun şekilde ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli ürünler, 34 üncü maddede belirtilen durumlarda EUR.1 Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın Anlaşmadan yararlanır.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 19 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgeleri EK-3’te belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgeleri yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulmak suretiyle düzenlenir.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin doldurulması

MADDE 20 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belgelerini bu belgelerin arka sayfasında yazılı kurallara ve Anlaşma hükümlerine uygun olarak doldurur.

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre;

a) Belgeler İngilizce dilinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

b) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz ve değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

c) EUR.1 Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilir.

İhracatçının ibraz yükümlülüğü

MADDE 21 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlemek isteyen ihracatçı, belgeleri onaylayacak gümrük idarelerinin ve/veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşların talep edebileceği, başta eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin EK-2’de yer alan listede belirtilen şartları sağladığı hususları ile eşyanın imalatında kullanılan Taraf ülkeler menşeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikler olmak üzere, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu destekleyen ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Belgelerin elektronik sistem üzerinden sunulması

MADDE 22 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 20 nci madde hükümlerine uygun olarak doldurulan EUR.1 Dolaşım Belgeleri gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından onaylanmak üzere elektronik sistem üzerinden sunulur.

(2) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bulunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, EK-2’de yer alan listede belirtilen şartları sağladığını ispatlayan ve eşyanın imalatında kullanılan taraf menşeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgiler 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin gümrük idaresince incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın 5 veya 6 ncı madde hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Birinci fıkra uyarınca gümrük idareleri;

a) Dolaşım belgelerinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını,

b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla dolaşım belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığını,

ürüne ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol eder.

(3) EUR.1 Dolaşım Belgesi, Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak ancak gümrük idaresinin mührü veya kaşesi ile hüküm ifade edeceğinden, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde alınan dökümde, belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve beyanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi yer alır.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin kullanıma hazır hale getirilmesi

MADDE 24 – (1) Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

(2) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde yer alan bilgilerin 19 uncu maddeye göre belirlenen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçı tarafından imzalanır.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin ihracattan sonra verilmesi

MADDE 25 – (1) 24 üncü madde hükümlerine istisna olarak, EUR.1 Dolaşım Belgeleri; hata, istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması veya belgenin düzenlenmiş ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunun gümrük idarelerine ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlara tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi halinde, ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihracatçının elektronik sistem üzerinden yaptığı talep ilgili gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının talebinin tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde EUR.1 Dolaşım Belgesi vize edilerek onaylanır.

(3) İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusunda İngilizce dilinde “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi yer alır. İhracatçı ülke yetkili idarelerince bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgeleri, ithalatçı ülke yetkili idarelerince kabul edilir.

Teknik nedenlerle EUR.1 Dolaşım Belgesinin reddi

MADDE 26 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise teknik nedenlerle reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;

a) EUR.1 Dolaşım Belgesinin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması gibi öngörülen şekil dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi,

b) EUR.1 Dolaşım Belgesinde (4) numaralı kutu gibi doldurulması zorunlu kutulardan birinin doldurulmaması,

c) EUR.1 Dolaşım Belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenmemesi, yetkili olmayan bir idare tarafından onaylanması,

ç) EUR.1 Dolaşım Belgesi onaylanırken kullanılan mührün 36 ncı madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması,

d) İbraz edilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,

e) EUR.1 Dolaşım Belgesinin (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan ülkelerden birinin yazılması,

gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen EUR.1 Dolaşım Belgeleri sonradan düzenlenebilir.

(2) Teknik nedenlerle reddedilen EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine İngilizce dilinde “NOT ACCEPTED” ibaresi yazılarak ve hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir EUR.1 Dolaşım Belgesi alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, gümrük idareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığından şüphe edilmesi halinde reddedilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin bir kopyasını saklayabilir.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin ikinci nüsha düzenlenmesi

MADDE 27 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı elektronik sistem üzerinden, ilk belgeyi düzenleyen gümrük idaresi ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşun belgenin ikinci bir nüshasını onaylamasını talep edebilir.

(2) Gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait belgelere ve ilk belgeye uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha belgeyi onaylar.

(3) İkinci nüsha belgenin (11) nolu kutusunda ilk dolaşım belgesinin onay tarihi ve seri numarası yer alır.

(4) İkinci nüsha belgenin (7) numaralı “Gözlemler” kutusunda İngilizce dilinde “DUPLICATE” ibaresi yer alır.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin geçerliliği

MADDE 28 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi, ihracatçı ülkedeki onay tarihinden itibaren on iki ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

(2) İthalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilecek EUR.1 Dolaşım Belgesi, istisnai durumlar nedeniyle, birinci fıkrada belirtilen süreden sonra da uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilir.

(3) Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin yetkili idaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla EUR.1 Dolaşım Belgesini kabul edebilir.

(4) EUR.1 Dolaşım Belgesinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanabilmek için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.

(5) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu bölge müdürlüğüne intikal ettirir. İlgili bölge müdürlüğü konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise belgelerin süresini en çok bir ay uzatabilir.

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin ibrazı

MADDE 29 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilir. Söz konusu yetkili idare, EUR.1 Dolaşım Belgelerinin tercümesini talep edebilir. Ayrıca idare beyannameye ek olarak ithalatçıdan, eşyanın Anlaşmanın koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı bilgi ve belgeleri talep edebilir.

(2) Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken EUR.1 Dolaşım Belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun EUR.1 Dolaşım Belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olunan EUR.1 Dolaşım Belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.

Parçalar halinde ithalat

MADDE 30 – (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara binaen, Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci Bölümlerinde ya da 7308 ve 9406 no’lu pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir EUR.1 Dolaşım Belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilecektir.

Destekleyici belgeler

MADDE 31 – (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 Dolaşım Belgesi kapsamındaki ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla, 21 inci maddede belirtilen belgeler arasındadır:

a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte; örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan kanıtlar.

b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

ç) Kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Taraf ülkelerden birinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış EUR.1 Dolaşım Belgeleri.

EUR.1 Dolaşım Belgeleri ve tevsik edici belgelerin muhafazası

MADDE 32 – (1) Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere;

a) Elektronik sistem üzerinden EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlemek isteyen ihracatçı, 21 inci maddede belirtilen belgeleri,

b) EUR.1 Dolaşım Belgesini onaylayan gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar ihracatçı tarafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki,

c) İthalatçı ülkenin yetkili idareleri, kendilerine ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Belgelerini,

en az üç yıl muhafaza eder.

Farklılıklar ve şekli hatalar

MADDE 33 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak ortaya konması kaydıyla, söz konusu EUR.1 Dolaşım Belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

Ticari mahiyette olmayan eşyanın menşe ispatından muafiyeti

MADDE 34 – (1) Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu olmamaları, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde EUR.1 Dolaşım Belgesi istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. Posta yoluyla gelen eşyada beyan, gümrük beyanı üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir.

(2) Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat olarak kabul edilmez.

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki ürünlerin toplam kıymetinin, küçük paketler halindeki eşyada 500 Avro’yu, yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1200 Avro’yu geçmemesi gerekir.

Avro ile ifade edilen tutarların tespiti

MADDE 35 – (1) 34 üncü madde hükümlerinin uygulanmasında, eşyanın Avro veya ABD Doları dışında bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, Taraf ülkelerin ulusal para birimleri cinsinden ifade edilen Avro veya ABD Doları tutarına eşit tutarlar, ithalatçı Taraf ülkece yıllık olarak sabitlenir.

(2) Bir sevkiyat, ilgili ülkede sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para birimine atıf yapılmak suretiyle, 34 üncü madde hükümlerinden yararlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Yetkili İdareler Arasında İşbirliği

Mühür ve adreslerin iletilmesi

MADDE 36 – (1) Taraf ülkelerin yetkili idareleri, kendi idarelerinde EUR.1 Dolaşım Belgesini onaylarken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrolünden sorumlu yetkili idarelerinin adreslerini birbirlerine iletir. Bu bilgilerdeki değişiklikler, diğer Tarafın yetkili idarelerine, değişikliğin hangi tarih itibarıyla geçerli olacağını belirtmek suretiyle bildirilir.

Karşılıklı yardım

MADDE 37 – (1) Taraf ülkeler, yetkili idareleri vasıtasıyla birbirlerine EUR.1 Dolaşım Belgeleri geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olur.

Sonradan kontrol talebi

MADDE 38 – (1) İthalatçı ülke yetkili idareleri, EUR.1 Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrolünü talep edebilir.

(2) İthalatçı ülke yetkili idaresi, ihracatçı ülke yetkili idaresince verilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 23 üncü madde hükümleri çerçevesinde onaylayan ihracatçı ülke yetkili idaresine geri gönderir.

(3) İthalatçı ülke yetkili idareleri, EUR.1 Dolaşım Belgesi ve faturayı, yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin yetkili idarelerine geri gönderir. EUR.1 Dolaşım Belgelerinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

Sonradan kontrol işlemleri

MADDE 39 – (1) Menşe İspat Belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Bakanlığa (ilgili bölge müdürlüğüne) gönderilmesi suretiyle yapılır.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi; (13) numaralı kutunun, EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılarak doldurulması suretiyle yapılır.

(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

Sonradan kontrol talebinin incelenmesi

MADDE 40 – (1) Kontrol, ihracatçı ülke yetkili idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke yetkili idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) İhracatçı ülke yetkili idareleri EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrol sonucunu (14) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtir:

a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konur.

b) Kontrolü yapan yetkili idarenin adı ve kontrol tarihi yazılır.

c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

Sonradan kontrol sonuçları

MADDE 41 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili idaresi, kontrol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.

(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) İthalatçı ülke yetkili idaresine ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı ülke yetkili idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

(4) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili idareleri, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.

Anlaşmazlıkların çözümü

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlarca Bakanlığa (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne) iletilir.

(2) Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 38 ila 41 inci maddelerde belirtilen sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup Taraf ülkeler yetkili idarelerince kendi aralarında çözümlenemeyenler veya 1 inci maddede belirtilen Anlaşmanın “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek III”ünün yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Alt Komiteye sunulur.

(3) Tatmin edici bir çözüme varılamaması halinde, etkilenen Taraf, Anlaşmanın “Anlaşmazlıkların Çözümü” bölümündeki anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına başvurabilir. Bu durumda, Alt Komitede yapılan değerlendirmeler, anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasında oluşturulan danışma sürecinde dikkate alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Cezalar

Cezalar

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Sevk halindeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Anlaşma kapsamında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve 21/8/2020 tarihi itibarıyla sevk halinde olan ya da Türkiye’de veya Venezuela’da gümrük antrepolarında geçici depolanan veya serbest bölgelerde bulunan eşyaya, ithalatçı ülkenin yetkili idaresine söz konusu tarihten itibaren on iki ay içinde, eşyanın 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin yetkili idareleri tarafından sonradan verilmiş bir EUR.1 Dolaşım Belgesinin sunulması kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri tatbik edilebilir.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 21/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top