Search
Close this search box.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2023/32

Kaydet
Kapat

25.11.2023 Sayılı 32380 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2023/32)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” (güneş paneli) tanımlı eşyanın ithalatında, GÜNDER-Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü, Sunlego Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. tarafından yapılan başvuru sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Hırvatistan: Hırvatistan Cumhuriyeti’ni,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ı) Ürdün: Ürdün Haşimi Krallığı’nı,

i) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 15/9/2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/26) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 8541.43.00.00.00 GTİP altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler”dir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5- (1) 1/4/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6) ile ÇHC menşeli 8541.40.90.00.14 (mülga) GTİP kayıtlı eşyanın ithalatında, ihracatçı firma bazında 20 ABD doları/m2 ile 25 ABD doları/m2 tutarlarında dampinge karşı önlem uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu ürüne yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/10) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/26) ile mevcut önlemin uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) ÇHC menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik olarak GÜNDER-Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü, Sunlego Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. firmaları tarafından başvuru yapılmıştır.

(3) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6- (1) Yapılan inceleme kapsamında, 2020-2023(1-9) dönemi ithalat verileri kullanılmıştır. Güneş paneli ürününe ait toplam ithalat 2020 yılında 21 bin ton (93 milyon ABD doları), 2021 yılında 20 bin ton (95 milyon ABD doları), 2022 yılında 65 bin ton (405 milyon ABD doları), 2023 yılının ilk dokuz ayında ise 17 bin ton (107 milyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Söz konusu ürün ithalatına ilişkin ortalama birim fiyatlarının 2020-2023(1-9) döneminde sırasıyla 4,5 ABD doları/kg; 4,8 ABD doları/kg; 6,3 ABD doları/kg ve 6,2 ABD doları/kg düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) ÇHC menşeli inceleme konusu eşya ithalatı, 2020 yılında 14 ton (156 bin ABD doları), 2021 yılında 24 ton (330 bin ABD doları), 2022 yılında 83 ton (1 milyon ABD doları) ve 2023(1-9) döneminde 136 ton (1 milyon ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir. İnceleme döneminde ÇHC menşeli ithalatta birim fiyatlar sırasıyla 11 ABD doları/kg; 13,7 ABD doları/kg; 14,6 ABD doları/kg ve 10,1 ABD doları/kg seviyesinde ve ortalama birim fiyatların üzerinde bulunmaktadır. 2020-2023(1-9) döneminde ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı miktar bazında sırayla; %0,07, %0,1, %0,1 ve %0,8 düzeyindedir.

(4) Vietnam menşeli inceleme konusu eşya ithalatı, 2020 yılında 2 bin ton (8 milyon ABD doları), 2021 yılında 2 bin ton (9 milyon ABD doları), 2022 yılında 17 bin ton (105 milyon ABD doları) ve 2023(1-9) döneminde 10 bin ton (57 milyon ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir. İnceleme döneminde Vietnam menşeli ithalatta birim fiyatlar sırasıyla 4,2 ABD doları/kg; 4,6 ABD doları/kg; 6 ABD doları/kg ve 5,8 ABD doları/kg seviyesinde ve ortalama birim fiyatların altında bulunmaktadır. 2020-2023(1-9) döneminde Vietnam menşeli ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı miktar bazında sırayla; %9, %10, %27 ve %57 düzeyindedir. İthalatın 2021 yılında aynı seviyede kaldığı ancak 2022 yılında bir önceki yıla göre %793 arttığı görülmektedir.

(5) Malezya menşeli inceleme konusu eşya ithalatı, 2020 yılında 10 bin ton (42 milyon ABD doları), 2021 yılında 3 bin ton (13 milyon ABD doları), 2022 yılında 36 bin ton (228 milyon ABD doları) ve 2023(1-9) döneminde 4 bin ton (27 milyon ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir. İnceleme döneminde Malezya menşeli ithalatta birim fiyatlar sırasıyla 4,2 ABD doları/kg; 4,8 ABD doları/kg; 6,4 ABD doları/kg ve 6,4 ABD doları/kg seviyesinde ve 2020 yılı hariç ortalama birim fiyatların üzerinde bulunmaktadır. Bahse konu dönem aralığında Malezya’dan gerçekleştirilmiş olan ithalatın tüm ithalat içerisindeki payı miktar bazında sırayla; %48, %14, %55 ve %24 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında bir miktar azalış gösteren ithalatın 2022 yılında bir önceki yıla göre %1,187 arttığı görülmektedir.

(6) Tayland menşeli inceleme konusu eşya ithalatı, 2020 yılında 338 ton (1,4 milyon ABD doları), 2021 yılında 8 bin ton (36,8 milyon ABD doları), 2022 yılında 4 bin ton (26 milyon ABD doları) ve 2023(1-9) döneminde 59 ton (308 bin ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir. İnceleme döneminde Tayland menşeli ithalatta birim fiyatlar sırasıyla 4,3 ABD doları/kg; 4,5 ABD doları/kg; 6,4 ABD doları/kg ve 5,2 ABD doları/kg seviyesinde ve 2022 yılı hariç ortalama birim ithalat fiyatlarının altında bulunmaktadır. 2020-2023(1-9) döneminde Tayland’dan gerçekleştirilmiş olan ithalatın tüm ithalat içerisindeki payı miktar bazında sırayla; %1,62, %40,77, %6,29 ve %0,34 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022-2023 yıllarında azalış gösteren ithalatın 2021 yılında tüm ithalatın miktar bazında %41’ine kadar yükseldiği görülmektedir.

(7) Hırvatistan menşeli inceleme konusu eşya ithalatı, 2020 yılında 80 ton (477 bin ABD doları), 2021 yılında 493 ton (3 milyon ABD doları), 2022 yılında 2 bin ton (14 milyon ABD doları) ve 2023(1-9) döneminde 2 bin ton (15 milyon ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir. İnceleme döneminde Hırvatistan menşeli ithalatta birim fiyatlar sırasıyla 6 ABD doları/kg; 6 ABD doları/kg; 6,4 ABD doları/kg ve 7,3 ABD doları/kg seviyesinde ve ortalama birim fiyatların üzerinde bulunmaktadır. Bahse konu dönem aralığında Hırvatistan’dan gerçekleştirilmiş olan ithalatın tüm ithalat içerisindeki payı miktar bazında sırayla; %0,4, %2, %3 ve %12 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında söz konusu ürün ithalatı bir önceki yıla göre %520, 2022 yılında ise bir önceki yıla göre %331 arttığı görülmektedir.

(8) 2020 ve 2021 yıllarında Ürdün menşeli inceleme konusu eşya ithalatı bulunmamakla birlikte, söz konusu ithalatın 2022 yılında 272 ton (2 milyon ABD doları) ve 2023(1-9) döneminde 908 ton (6 milyon ABD doları) düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. 2022 yılında ve 2023(1-9) döneminde Ürdün menşeli ithalatta sırasıyla birim fiyatlar; 6 ABD doları/kg ve 6,2 ABD doları/kg seviyesinde ve 2022 yılında ortalama birim fiyatın üzerinde iken, 2023(1-9) döneminde ortalama birim fiyat ile aynı düzeyde bulunmaktadır. 2022 yılında ve 2023(1-9) döneminde Ürdün’den gerçekleştirilmiş olan ithalatın tüm ithalat içerisindeki payı miktar bazında sırayla; %0,4 ve %5 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2023(1-9) döneminde söz konusu ürün ithalatı 2022 yılına göre %233 artış göstermiştir.

(9) 2020 yılında adı geçen beş ülkenin toplam güneş paneli ithalatındaki payı değer bazında %56,3’ten, 2023(1-9) döneminde %97,8’e yükselmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili tarafların da görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem, teminat, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11- (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca; soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma konusu ithalat soruşturma süresince teminata bağlanabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 92 94, Faks: +90 312 212 87 65

www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda belirtilen posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top