Search
Close this search box.

KKDF – Peşin İhracat Bedelinin İadesi Hakkında

Kaydet
Kapat

Peşin İhracat Bedelinin İadesinde KKDF

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “Peşin İhracat Bedelinin İadesinde KKDF” isimli yazısında;

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan …………….… San. Ltd. Şti. tarafından Defterdarlığınıza verilen ………. tarihli ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunun incelenmesinden, anılan Firma tarafından 2020 yılı yaz sezonunda yapılacak kiraz ihracatı için peşin ihracat bedeli tahsil edilerek ihracat taahhüdünde bulunulduğu, ancak işletmenin (kiraz depolama-işletme –paketleme tesisinin) en yoğun çalıştığı dönemde diğer bir ifadeyle ihracata konu meyvenin sezonunda Mersin Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü Hıfsızsaha Kurulunun 7/7/2020 tarihli ve 64080771-149 sayılı Kararı ile “bazı işçilerde rastlanılan Covid-19 pozitif vakaları” nedeni ile 7/7/2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle kapatılarak mühürlenmiş olduğu, bu nedenle zamanında ihracatı gerçekleşmeyen veya ek süre verilse dahi ihracata konu meyvenin sezonu bittiği için ihracatı gerçekleşemeyecek olan ve parası peşin tahsil edilen bir kısım kiraz ihracat bedelinin ilgili ithalatçı firmaya iadesi sırasında aracı banka tarafından iade edilecek tutar üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmak istendiği belirtilerek yukarıda açıklanan sebeplerle ihracat gerçekleşmeden iade edilecek tutar üzerinden KKDF kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Vergi Dairesi Başkanlıklarına/Defterdarlıklara hitaben yazılan 30/11/2010
tarihli ve 106013 sayılı Başkanlığımız yazısında mükelleflerin, KKDF hakkındaki görüş
başvurularının Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklarca Özelge Otomasyon Sistemi
haricinde cevaplandırılması, konuyla ilgili tereddüde düşülmesi halinde yazılı olarak
Başkanlığımız görüşüne müracaat edilmesi gerektiği açıklamaları yer almaktadır.

Öte yandan, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra
No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve
finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve
altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

  • ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3
  • ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1,
  • ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5,
  • ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0

oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, 3 yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleştirilmeyen peşin dövizler, yurt dışından sağlanan kredi niteliğinde olup, bu dövizlerin Türkiye’ye getirildiği tarihten itibaren iade edildiği tarihe kadar geçen süre için geriye dönük cezalı KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. Söz konusu dövizlerin 3 yıldan sonra iade edilmesi halinde ise bu tutar üzerinden fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, anılan Şirketin kiraz depolama-işletme-paketleme tesisinde çalışan işçilerinde tespit edilen Covid-19 pozitif vakaları sebebiyle Mersin Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü Hıfsızsaha Kurulunun 7/7/2020 tarihli – 64080771-149 sayılı Kararı ile söz konusu tesisin kapatılarak mühürlenmiş olması neticesinde gerçekleştirilemeyen ihracata ilişkin peşin alınan ihracat bedellerinin iadesinde, gerekli belgelerle tevsik edilmesi kaydıyla bu durum mücbir sebep olarak değerlendirileceğinden, KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Mevzuatı İçin Link’e Tıklayınız


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top