Search
Close this search box.

Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler – GGM

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-153.99
Konu : Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik
İşlemler

21.03.2023/83783052
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :07.02.2023 tarihli ve 82623434 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 105 inci maddesi uyarınca yurtdışından gelen kriz eşyasının gümrük işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesini teminen 2 seri no’lu Gümrük Muafiyeti Tebliğinin 7 no’lu ekinde yer alan eşya listesi ile varsa konşimento veya taşıma belgesinin gümrük idaresine sunulmasının yeterli bulunduğu, bu kapsamdaki eşyanın gümrük işlemlerinin bu çerçevede tamamlanmasını müteakip, eşyaya ilişkin istatistiki verinin elde edilmesi amacıyla eşyanın tesliminden sonra sözlü beyan formunun Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “GK12F” muafiyet kodu ve 9919.00.00.00.17 fiktif GTİP kodu girilmek suretiyle elektronik ortamda gümrük idaresince doldurulması gerektiği hususu talimatlandırılmıştır.

Ancak, yaşanılan deprem felaketi nedeniyle ülkemize gönderilen eşyanın beyanlarına ilişkin Bakanlığımızca 6 Şubat-20 Mart 2023 tarihleri itibarıyla sistem üzerinden yapılan incelemelerde, kriz nedeniyle gönderilen bazı eşyanın beyanının “GK7B” muafiyet kodu girilmek sureti ile gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, deprem felaketinin yaşandığı 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılan işlemlerin incelenerek gerekli düzeltmelerin yapılması ve bundan sonrasında anılan Kararın 105 inci maddesi kapsamında kriz nedeniyle gelen eşyanın beyanının “GK12F” muafiyet kodu kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hususunda tüm bağlantı gümrük idarelerinizce gerekli titizliğin gösterilmesinin sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top