T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrük Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-163.99-00073634054
Konu : Menşe Şahadetnamaleri Onayında Yaşanan
Sıkıntılar Hk

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 17/03/2022 tarihli ve 072900783 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin alıcıya ilişkin kutucuğuna, ihracatçı tarafından talep edilmesi halinde, sadece bir firma ünvanına yer verilmek koşulu ile birden fazla adres bilgisinin yazılmasının mümkün bulunduğuna ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne muhatap 01/04/2022 tarihli ve 073409075 sayılı yazımızla bilgi verilmiştir. Bununla birlikte; bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 40 ncı maddesinde menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu olan bilgilere yer verilmiş olup söz konusu bilgiler arasında IBAN numarası, ticari fatura seri numarası gibi bilgiler yer almamaktadır.

Buna ek olarak; ilgide kayıtlı yazınızda Türkiye’de yerleşik firma tarafından, yurt dışında yerleşik firmadan satın alınıp, doğrudan doğruya bir diğer ülkedeki firmaya transit ticaret kapsamında satışı yapılan eşya için, menşe şahadetnamesinin düzenlenmesi hususuna yer verilmiştir.

Türkiye’den ihracatta menşe şahadetnamesi düzenlenmesine ilişkin hususlar Gümrük Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde düzenlenmiş ve söz konusu maddede menşe şahadetnamesinin ihracatçı veya kanuni temsilcisinin talebi üzerine düzenleneceği ifade edilmiş olup Türkiye’den ihraç edilmeyen bir eşya için Türkiye yetkili makamlarınca menşe şahadetnamesi düzenlenmesi uygun değerlendirilmemektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.