Search
Close this search box.

Menşe Şahadetnamesi – Menşe Ülke Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-180.05
Konu : Menşe Şahadetnamesi – Menşe
Ülke

02.10.2020/57871305
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “Menşe şahadetnamesinde bulunacak bilgiler” başlıklı 40 ıncı maddesinde menşe şahadetnamelerinde yer alması zorunlu bilgiler sıralanmış olup mezkur maddenin 3 üncü fıkrasında “Menşe şahadetnamesinde eşyanın menşe ülkesi tereddüte yer vermeyecek şekilde belirtilmelidir.” hükmü yer almaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin 38/1 inci maddesi “205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir” hükmünü amirdir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Avrupa Birliğinden ithal edilen eşyalar için düzenlenen menşe şahadetnamelerinin menşe ülke hanesinde ülke ismi yerine “EU” veya “European Union” gibi ibarelerin yer aldığından dolayı söz konusu ibareli menşe şahadetnamelerinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.

Avrupa Birliğinden ithal edilen eşya için AB üyesi ülkelerden herhangi birine uygulanan menşe esaslı ticaret politikası önlemi veva ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük bulunması durumunda Gümrük Yönetmeliği 38 inci maddesi kapsamında gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamelerinin menşe ülke hanesinde “EU” veya “European Union” gibi ibareler bulunsa bile menşe ülke adının tereddüde yer verilmeyecek şekilde yer alması gerekmektedir.

Diğer taraftan, AB’den ithal edilen eşya için AB ülkelerine yönelik olarak herhangi bir ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük bulunmaması durumunda ise gümrük idaremize ibraz edilen menşe şahadetnamelerinin menşe ülke hanesinde menşe ülke adı yer almadan “EU” veya “European Union” gibi Avrupa Birliğini ifade eden ibarelerinin herhangi birinin bulunması durumunda menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top