Search
Close this search box.

Mücbir Sebep – Ek Süre Onayı Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-88364507-170.01.01-
Konu : Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı Hakkında

08.04.2022/73669722
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazımızla Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında vuku bulan savaş hali göz önünde bulundurularak, ihracatçı firmalarımızın ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılmasını teminen yürürlüğe konulan 04/04/2022 tarihli ve 73486875 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ’in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi hususunda Bölge Müdürlüklerimizin yetkilendirildiği belirtilmişti.

Yukarıda maruz ek süre uygulamasının ne şekilde tatbik edileceğine ilişkin bir takım tereddütlerin giderilebilmesini teminen aşağıdaki hususlarda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

  • Ek süre uygulamasından eksik ihracatı (belge kapsamındaki herhangi bir ihracat kaleminin öngörülen miktarının %100’ünün gerçekleşmediği veya belgenin gerçekleşen sarfiyat tablosunda eksi değer bulunması hali) olan firmalarımız yararlanabilecektir. Ekspertiz raporunun süresi içerisinde alınmaması, döviz kullanım oranının aşılması gibi gerekçeler tek başına ek süre verilmesine mesnet teşkil etmeyecek, bununla birlikte eksik ihracatın tamamlanması için alınan süre zarfında bu eksiklikler de ihracatçı firmalarımız tarafından giderilebilecektir.
  • İhraç ürünün birden fazla ithal girdinin işlenmesi suretiyle oluşturulduğu durumlarda, ihracatın gerçekleştirilebilmesi ancak girdilerin tümünün ithalatının tamamlanması ile mümkün olabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sadece belge kapsamındaki ihracata değil belge süresine bir bütün olarak ek süre verilebilmesi imkanı getirilmiştir.
  • Son dört takvim yılı (2018, 2019, 2020, 2021) içerisinde Ukrayna ve/veya Rusya’ya dahilde işleme rejimi veya başka bir gümrük rejimi kapsamında ihracat gerçekleştiren firmalarımızın ek süre talepleri, belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar, proforma fatura vb. bir belgeyle tevsik edilmesine gerek olmaksızın, firmanın ihracat kayıtları (DİR Otomasyon sisteminde yer alan bilgiler veya firmanın sunmuş olduğu 10.00 rejim kodlu beyannamenin elektronik ortamda teyidi) tetkik edilerek sonuçlandırılabilecektir.
  • Son dört takvim yılı içerisinde adı geçen ülkelere ihracat gerçekleştirmeyip bu ülkelere sadece 2022 yılı içerisinde ihracat gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan ihracatçı firmalarımızın ise belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar, proforma fatura vb. bir belgeyle tevsik edilmesi gerekmektedir.
  • Performans, süre kaydırımı vb. gerekçelerle ek süre hakkı olan açık durumdaki belgeler henüz bu haklarını kullanmamış olsa da Onay kapsamındaki ek süre imkanından yararlanabilecektir.
  • Belge süre sonunun üzerinden 3 ay geçen belgelerin Onay kapsamındaki mücbir sebep ek süre imkanından yararlanabilmesi için belge orijinal süresi ve/veya sonrasındaki üç ay içinde yapılmış ve reddedilen herhangi bir ek süre talebi bulunmalıdır

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Erbülent KURŞUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İhracat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Mücbir Sebep – Ek Süre Onayı İle İlgili Bir Önceki Yazı(05.04.2022/73504888) İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top